20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu povezuje izvajalce zdravstvene nege v zobozdravstvu na različnih področjih dela. Povezovanje poteka na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju. Sekcija združuje medicinske sestre, zobne asistentke, zdravstvene tehnike in druge strokovne sodelavce.

Naš cilj je skrbeti za nadaljni razvoj stroke, se truditi pri utrjevanju pripadnosti in prepoznavanju poklicni skupini v družbi. Pomembno je medsebojno strokovno povezovanje z drugimi sekcijami in društvi.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica sekcije:
Damjana Grubar, sekcija-zobozdravstvo@zbornica-zveza.si

Člani IO:
Valerija Skopec
Sandra Šifkovič
Andrejka Turk
Marina Čok
Marija Preložnik
Manuela Kaloh
Vanja Kovačič
Mihaela Senčar

Zobne asistentke, medicinske sestre in zdravstveni tehniki javnih in zasebnih zobozdravstvenih dejavnosti vseh specifičnih področij zobozdravstvenega varstva so združeni v sekciji, ki svoje kakovostno delovanje ohranja z rednim spremljanjem aktualnih problematik, seznanjanjem z novostmi in napredkom stroke. Vse to zobozdravstvenim delavcem omogoča kakovostna izobraževanja ter dodatna strokovna izpopolnjevanja, ki so vedno pospremljena s pozitivnimi odzivi in so tudi izredno dobro obiskana. Zavedamo se namreč, da je za doseganje veščin, ki nam pomagajo pri našem delu, zelo pomembna strokovna usposobljenost ter močna in stabilna osebnost strokovnega delavca željnega znanja in osebnega napredovanja. Vendar pa vemo, da so za kakovostno strokovno opravljeno delo potrebni urejeni in dobri objektivni pogoji za opravljanje dela, zato se sekcija zavzema za odpravljanje in urejanje sistemskih težav. Zavzema se za ponovno vzpostavitev programa za izobraževanje zobozdravstvenih asistentov na zdravstvenih šolah, saj je zaradi ukinitve tega izobraževalnega programa pomanjkanje primerno izobraženih kadrov v praksi že močno čutiti.

Zavedamo se, da je pridobljeno znanje potrebno redno obnavljati in nadgrajevati, zato se trudimo organizirati vsebinsko bogata strokovna srečanja, katerih vsebine sledijo razvoju medicinske znanosti in tehnologije. Tako pridobljena dodatna strokovna znanja in izmenjava izkušenj so dragocena popotnica pri vsakdanjem delu.
Z vso resnostjo in odgovornostjo smo si zadali pomembno in zahtevno nalogo, da na področju zdravstvene nege v zobozdravstvu izdelamo kadrovsko strukturo, standardizacijo postopkov in normativov, ki nam bodo vodilo in pomoč pri opravljanju dela.

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu je pripravila dva strokovna programa specialnih znanj; SPECIALNA ZNANJA S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI in SPECIALNA ZNANJA S PODROČJA ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE IN PREVENTIVE.

Program za specialna znanja obsega 100 ur. Izvedbo planiramo v letu 2020 teoretični del bo potekal na sedežu Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, praktični del pa v kliničnih okoljih na primarnem in terciarnem nivoju.

Ciljna populacija bodo izvajalci zdravstvene nege, ki delajo v zobnih ambulantah javnega in zasebnega zobozdravstvenega varstva otrok, odraslih in oseb s posebnimi potrebami.

Namen izobraževanja je strokovno usposobiti izvajalce zdravstvene nege v zobozdravstveni dejavnosti javnega in zasebnega zobozdravstvenega varstva otrok, odraslih in oseb z posebnimi potrebami za opravljanje del in nalog v delovnem okolju za doseganje strokovne, kakovostne in varne zobozdravstvene nege.

Dobitnici priznanja za izjemne dosežke na ožjem strokovnem področju za leto 2023 Blanka Romih in Sanda Šifkovič z Damjano Grubar, predsednico sekcije in Metko Plesničar, predstavnico Z – Z.

ZLATI ZNAK

SREBRNI ZNAK

ZBORNIKI