2. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

ORGANI SEKCIJE

Predsednik Sekcije:
v. d. Aljoša Lapanja, sekcija-psihiatrija@zbornica-zveza.si

Tajnik Sekcije:
Simona Podgrajšek

Člani IO Sekcije:
Ivo Jambrošič
Vesna Juršič
Jernej Kocbek
Petra Kodrič
Anja Mivšek
Urška Poček

Vizija in naloge Sekcije medicinskih sester in tehnikov v psihiatriji je ohranjanje in nadaljevanje bogate tradicije, skrb za strokovni napredek psihiatrične zdravstvene nege, povezanost in strokovno sodelovanje med vsemi psihiatričnimi bolnišnicami in posebnimi socialnimi zavodi, med različnimi strokami in ostalimi poklicnimi skupinami ter tudi povezava in prenos znanja na mlade, povezovanje med teorijo in prakso, znanjem in izkušnjami.

TRADICIJA – Sekcija MS in ZT v psihiatriji ima bogato tradicijo in je razvojno naravnana, ker skrbi za napredek stroke psihiatrične zdravstvene nege, za povezanost teorije in prakse oziroma znanja in izkušenj.

POVEZANOST – Povezovanje in strokovno sodelovanje je organizirano med vsemi psihiatričnimi bolnišnicami in posebnimi socialnimi zavodi. Psihiatrična klinika je krovna organizacija za psihiatrično zdravstveno nego, izvaja pomoč in podporo ostalim bolnišnicam in zavodom. Motiviramo in pridobivamo mlade kadre, ki so pripravljeni delati v strokovni sekciji.

RAZPRŠENOST- Imamo možnost prenašati znanje in izkušnje v vse psihiatrične bolnišnice in posebne socialne zavode po Sloveniji. To pomeni imeti možnost organizirati izobraževanja po vseh ustanovah in zajeti čim širšo ciljno populacijo, ki ji je izobraževanje namenjeno (kroženje po bolnišnicah in zavodih). Omogočeno je vključevanje in večja delitev del in nalog na tudi ostale periferne bolnišnice.

ODPRTOST – Pomembno je povezovanje z ostalimi strokovnimi skupinami, ki delujejo na področju psihiatričnega zdravstvenega varstva (skupni seminarji: zdravniki, delovni terapevti, socialni delavci, psihologi, pedagogi … Verjamemo, da široko znanje in poznavanje dela drugih strok zagotavlja višjo kakovost obravnave bolnika.

SODELOVANJE in povezovanje različnih strok zdravstvene nege, ki imamo istega uporabnika v različnih stanjih zdravja oziroma bolezni (skupni seminarji npr. z urgentno medicino, reševalno službo, patronažno službo, dispanzerska dejavnost … Povezanost teorije s prakso, prenos izkušenj na mlade kadre, ker to zagotavlja razvoj stroke.

KAKOVOST STROKOVNIH SREČANJ – Ugotovimo želje, potrebe in možnosti ciljnih skupin. Poleg možnosti kroženja po bolnišnicah, kjer imajo te možnost, da predstavijo svoje delo, izkušnje in probleme, izvedemo organizacijo takih oblik in tiste izkustvene vsebine, s katerimi zajamemo različne udeležence z možnostjo odprte komunikacije. Organiziramo več enodnevnih izobraževanj in delavnic, motiviramo različne ciljne skupine, da predstavijo svoje delo in izkušnje.

FINANČNA STABILNOST SEKCIJE: organizacija kakovostnih strokovnih srečanj in pridobivanje dodatnih finančnih virov, nadaljevanje dela v projektih za dodatna sredstva, pridobivanje sponzorskih in donatorskih sredstev dobaviteljev medicinskih pripomočkov, farmacevtskih firm …

PREGLED DELA – ugotovimo, katere teme so bile obravnavane v obdobju 5–10 let in obnovimo vsebine, ki so še aktualne, saj so se generacije sodelavcev v bolnišnicah zamenjale, kader je mlad, z manj znanja in izkušenj, dodajamo aktualne vsebine, ki gredo v korak z razvojem stroke oziroma problematiko, ki jo čutimo po bolnišnicah.

PRENOS IZKUŠENJ IZ TUJINE IN MEDNARODNO SODELOVANJE. V letu 2003 smo organizirali dve strokovni srečanji skupaj z zdravniško psihiatrično sekcijo in mednarodnimi strokovnjaki s področja psihiatrije. V letu 2006 smo se vključili v mednarodno združenje HORATIO: European Psychiatric Nurses Association