Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

Sekcija MS in ZT v endoskopiji združuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike z vseh področij medicine, kjer se opravlja endoskopska dejavnost, tako diagnostična, kot terapevtska in operativna. Hoteli ali ne nas druži v prvi vrsti skrb za naše bolnike, krajši ali daljši endoskopi z vsemi pripomočki in inštrumenti, izvor svetlobe ter ostali električni ištrumenti in neizbežni čiščenje, dezinfekcija in sterilizacija.

Endoskopska dejavnost se dogaja na področju sledečih vej medicine: interna ( najširše področje gastroenterologija, pulmologija, revmatologija); kirurgija (urologija, gastroenterologija,otorinolaringologija, torakalna kirurgija, ortopedija in travmatologija); ginekologija, pediatrja in morda še katera specialnost. Vrstni red naštetih ne pomeni večje ali manjše pomembnosti, saj je povsod naša prva skrb odlična zdravstvena nega bolnika/ varovanca.

Sekcija združuje več različnih področij endoskopske dejavnosti, vendar nam je vsem skupna skrb za strokovno izvajanje zdravstvene nege pacienta v endoskopiji in skrb za endoskopsko opremo.  Bistvenega pomena je zagotavljanje varnosti in kakovosti pri endoskopskem pregledu. Zavzemamo se za izobraževanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov zaposlenih v endoskopiji, stalen pretok informacij in enotno izvajanje postopkov  čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije endoskopov in endoskopske opreme.

Združujemo zaposlene v endoskopijah tako iz večjih in manjših slovenskih bolnišnic kot tudi zasebnih centrov in ambulant.

Naša vizija je oblikovanje nacionalnih smernic in periodično izobraževanje iz splošnih in specialnih vsebin, tako v teoriji, kot praksi.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica:
Marija Petrinec Primožič, marija.petrinec@klinika-golnik.si

Člani IO:
Bojana Baričič
Jasna Korak
Milena Kaplar
Janita Tepina
Monika Kalin Vodopivec
Tadej Ademovič
Mateja Zajc Čižman

Koordinator za področje gastroenterologinje:
Carmen Bobnar Sekulič

Koordinator za zasebne centre:
Janita Tepina

Pobudo  za ustanovitev  sekcije so dale kolegice Aca Batič iz bolnišnice Maribor ter Marinka Štefančič z Gastroenterološke klinike v Ljubljani. Pridružila se jim je Lučka Kočevar z Urološke klinike v Ljubljani.

Ustanovno informativni sestanek Endoskopske sekcije je bil  23. 3. 1989 na Gastroenterološki kliniki v Ljubljani.

Poslovnik sekcije je bil sprejet na seji Zveze društev medicinskih sester Slovenije dne 9. 6. 1989.

V prvi izvršni odbor  so bile izvoljene: predsednica Aca Batič, podpredsednica Marinka Štefančič, tajnica Brigita Hekič ter blagajnik Milunika Štraus. Sedež sekcije je bil v Mariboru.

V času njihovega mandata je bila zorana ledina na področju organizacije in financiranja sekcije. V dveh letih so organizirale tri strokovne seminarje v Rogaški Slatini, Mariboru ter na Bledu.

Na sestanku ožjega odbora sekcije 22.3.1991 je  bilo izvoljeno novo predsedstvo: predsednica Lučka Kočevar, podpredsednica Marinka Štefančič ,tajnica Stanka Popovič in blagajnik Jožica Sever, sedež sekcije se je preselil v Ljubljano.

Na strokovnemi seminarju  v Rogaški Slatini 1992 je na seji ožjega odbora prišlo do menjave predsedstva iz objektivnih razlogov. Izvoljeno je bilo predsedstvo v sestavi: predsednica Stanka Popovič, podpredsednica Lučka Kočevar, blagajnik Avguština Rajič,tajniška dela pa si od takrat dalje delimo.Organizirani so bili sledeči seminarji: 1993 Rogaška Slatina, 1994 Nova Gorica, 1995 Moravske toplice,  1996 na Bledu,  1997 na Otočcu.  Sodelovali smo tudi na Kongresu minimalne invazivne kirurgije v Portorožu, 1998 v Slovenj Gradcu,  1999 v Portorožu in  2000 v Lenartu pri Mariboru.

Izvršilni odbor sekcije sestavljajo kolegice iz vseh glavnih endoskopskih »centrov«, ki ves čas idejno in strokovno podpirajo naše delo, sodelujejo pri pripravi izobraževanj in vzpodbujajo k razvoju.

 

Poleg strokovnih seminarjev organiziramo tudi funkcionalno izobraževanje iz endoskopije. Do sedaj je bilo izobraževanje organizirano štirikrat v UKC Ljubljana v obsegu 90 ur. Vključena so vsa bistvena področja endoskopske dejavnosti ter področje higiene. Izobraževanje organiziramo na 2-3 leta glede na potrebe in povpraševanje.

V večjih centrih organiziramo praktične delavnice za manjše skupine iz specialnih področij  endoskopije s pomočjo sponzorjev.

Sodelujemo s kolegicami na drugih strokovnih področjih, predvsem pri vsebinah zdravstvene nege, kjer znanje endoskopske MS pripomore k boljši ZN pacienta (prehranjevanje, odvajanje,..)

Dejavni smo tudi v tujini: Stanka Popovič je aktivna članica ožjega odbora ESGENA (European Society of Gastroenterology Endoscopy Nurses and Associates) in sodeluje v mednarodni skupini Educational working group za pripravo standardov izobraževanja endoskopskih MS.  Aktivno sodeluje tudi v EENF (European Endoscopy Nurses Forum).

Na letnih konferencah ESGENA aktivno sodelujemo pri izvedbi učnih delavnic za medicinske sestre in zdravnike, predavanjem ali posterjem. Članstvo v ESGENA imamo od leta 1996.

Vsa leta našega delovanja  sodelujemo s kolegicami iz Hrvatske, v zadnjem času pa se odpirajo meje tudi v druge države bivše Jugoslavije (Srbija, Črna gora) in  Albanijo.

POVEZAVE

Zborniki