18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

Sekcija MS in ZT v endoskopiji združuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike z vseh področij medicine, kjer se opravlja endoskopska dejavnost, tako diagnostična, kot terapevtska in operativna. Hoteli ali ne nas druži v prvi vrsti skrb za naše bolnike, krajši ali daljši endoskopi z vsemi pripomočki in inštrumenti, izvor svetlobe ter ostali električni ištrumenti in neizbežni čiščenje, dezinfekcija in sterilizacija.

Endoskopska dejavnost se dogaja na področju sledečih vej medicine: interna ( najširše področje gastroenterologija, pulmologija, revmatologija); kirurgija (urologija, gastroenterologija,otorinolaringologija, torakalna kirurgija, ortopedija in travmatologija); ginekologija, pediatrja in morda še katera specialnost. Vrstni red naštetih ne pomeni večje ali manjše pomembnosti, saj je povsod naša prva skrb odlična zdravstvena nega bolnika/ varovanca.

Sekcija združuje več različnih področij endoskopske dejavnosti, vendar nam je vsem skupna skrb za strokovno izvajanje zdravstvene nege pacienta v endoskopiji in skrb za endoskopsko opremo.  Bistvenega pomena je zagotavljanje varnosti in kakovosti pri endoskopskem pregledu. Zavzemamo se za izobraževanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov zaposlenih v endoskopiji, stalen pretok informacij in enotno izvajanje postopkov  čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije endoskopov in endoskopske opreme.

Združujemo zaposlene v endoskopijah tako iz večjih in manjših slovenskih bolnišnic kot tudi zasebnih centrov in ambulant.

Naša vizija je oblikovanje nacionalnih smernic in periodično izobraževanje iz splošnih in specialnih vsebin, tako v teoriji, kot praksi.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica:
Marija Petrinec Primožič, sekcija-endoskopija@zbornica-zveza.si

Člani IO:
Mateja Zajc Čižman
Anita Hribar
Mateja Sever
Veronika Koren
Carmen Bobnar Sekulić
Tadej Ademović
Saša Puconja
Bojana Baričič
Marija Petrinec Primožič

Pobudo  za ustanovitev  sekcije so dale kolegice Aca Batič iz bolnišnice Maribor ter Marinka Štefančič z Gastroenterološke klinike v Ljubljani. Pridružila se jim je Lučka Kočevar z Urološke klinike v Ljubljani.

Ustanovno informativni sestanek Endoskopske sekcije je bil  23. 3. 1989 na Gastroenterološki kliniki v Ljubljani.

Poslovnik sekcije je bil sprejet na seji Zveze društev medicinskih sester Slovenije dne 9. 6. 1989.

V prvi izvršni odbor  so bile izvoljene: predsednica Aca Batič, podpredsednica Marinka Štefančič, tajnica Brigita Hekič ter blagajnik Milunika Štraus. Sedež sekcije je bil v Mariboru.

V času njihovega mandata je bila zorana ledina na področju organizacije in financiranja sekcije. V dveh letih so organizirale tri strokovne seminarje v Rogaški Slatini, Mariboru ter na Bledu.

Na sestanku ožjega odbora sekcije 22.3.1991 je  bilo izvoljeno novo predsedstvo: predsednica Lučka Kočevar, podpredsednica Marinka Štefančič ,tajnica Stanka Popovič in blagajnik Jožica Sever, sedež sekcije se je preselil v Ljubljano.

Na strokovnemi seminarju  v Rogaški Slatini 1992 je na seji ožjega odbora prišlo do menjave predsedstva iz objektivnih razlogov. Izvoljeno je bilo predsedstvo v sestavi: predsednica Stanka Popovič, podpredsednica Lučka Kočevar, blagajnik Avguština Rajič,tajniška dela pa si od takrat dalje delimo.Organizirani so bili sledeči seminarji: 1993 Rogaška Slatina, 1994 Nova Gorica, 1995 Moravske toplice,  1996 na Bledu,  1997 na Otočcu.  Sodelovali smo tudi na Kongresu minimalne invazivne kirurgije v Portorožu, 1998 v Slovenj Gradcu,  1999 v Portorožu in  2000 v Lenartu pri Mariboru.

Izvršilni odbor sekcije sestavljajo kolegice iz vseh glavnih endoskopskih »centrov«, ki ves čas idejno in strokovno podpirajo naše delo, sodelujejo pri pripravi izobraževanj in vzpodbujajo k razvoju.

 

Poleg strokovnih seminarjev organiziramo tudi funkcionalno izobraževanje iz endoskopije. Do sedaj je bilo izobraževanje organizirano štirikrat v UKC Ljubljana v obsegu 90 ur. Vključena so vsa bistvena področja endoskopske dejavnosti ter področje higiene. Izobraževanje organiziramo na 2-3 leta glede na potrebe in povpraševanje.

V večjih centrih organiziramo praktične delavnice za manjše skupine iz specialnih področij  endoskopije s pomočjo sponzorjev.

Sodelujemo s kolegicami na drugih strokovnih področjih, predvsem pri vsebinah zdravstvene nege, kjer znanje endoskopske MS pripomore k boljši ZN pacienta (prehranjevanje, odvajanje,..)

Dejavni smo tudi v tujini: Stanka Popovič je aktivna članica ožjega odbora ESGENA (European Society of Gastroenterology Endoscopy Nurses and Associates) in sodeluje v mednarodni skupini Educational working group za pripravo standardov izobraževanja endoskopskih MS.  Aktivno sodeluje tudi v EENF (European Endoscopy Nurses Forum).

Na letnih konferencah ESGENA aktivno sodelujemo pri izvedbi učnih delavnic za medicinske sestre in zdravnike, predavanjem ali posterjem. Članstvo v ESGENA imamo od leta 1996.

Vsa leta našega delovanja  sodelujemo s kolegicami iz Hrvatske, v zadnjem času pa se odpirajo meje tudi v druge države bivše Jugoslavije (Srbija, Črna gora) in  Albanijo.

POVEZAVE

Zborniki