17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

Kronično nadomestno zdravljenje pacienta z odpovedjo ledvic se je v Sloveniji začelo leta 1970. Z razvojem znanosti in tehnologije na področju nefrologije, dialize in transplantacije se je, vzporedno z zavzetostjo in aktivnostjo medicinskih sester, razvijala sodobna zdravstvena nega s ciljem zagotoviti varno in kakovostno obravnavo kroničnega pacienta z boleznijo ledvic in pacienta v nadomestnem zdravljenju.

Za hitrejši razvoj zdravstvene nege (ZN) so postale članice evropskega združenja EDTNA/ERCA, da bi spremljale in aktivno sodelovale v razvoju zdravstvene nege v Evropskem in slovenskem prostoru. Z ustanovitvijo sekcije, leta 1987 so na delovnih sestankih preko članov izvršilnega odbora širile znanja v slovenski prostor ter tako prispevale k strokovnemu razvoju medicinskih sester na področju nefrologije, dialize in transplantacije.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica sekcije:
v. d. predsednice Tadeja Kokelj Jeršin, sekcija-nefrologija@zbornica-zveza.si

Izvršilni odbor sekcije:
Kreže Maja
Lipičar Kovšca Benedikta
Perko Mateja
Grabner Tadeja
Marič Darijan
Kokelj Jeršin Tadeja
Kaiser Kupnik Zvezdana
Kesak Biserka

Delovna skupina za pripravo nacionalnih protokolov
(2. seja IO  24. 11. 2013)

Matic Ržen
Likar Cvetka
Darijan Marič
Boža Pirkovič
Marica Parapot
Darja Cesar
Benedikta Lipičar Kovšca
Alenka Bitežnik
Doroteja Žnidarko
Rozalka Mihelič
Andreja Kuhar
Ana Koroša
Katarina Kac
Mirjana Rep
Mojca Zavolovšek
Sonja Pečolar

Delovna skupina za prehrano:
Sklep 1/14 (1. Delovni sestanek skupine za prehrano)

Tanja Dolinar, Mija Pecik Gostinčar
Antonič Manja dr. med. spec. nefrologije, Brigita Rabuza, Polona Leban
Martin Hren dr. med. spec. int. med., Zvezdana Kupnik, Zvonka Vujanovič, Anita Sadek, Jelka Polak, Cvetka Krel
Helena Žulič, Marica Parapot, mag. Vlasta Malnarič Marentič dr. med., dr. Irena Sedej
Melita Rutar, Barbara Terčič
Ljubiša Živić, Sonja Lovenjak
Doc. dr. Bojan Knap, dr. med., spec. internist,  Asist. dr. Grega Mlinšek, dr. med., Marija Madronič, Milica Podobnik, Polona Kolenc
Blaža Rota
Elica Lampreht, Marta Močivnik
Snežana Ilkić, Alenka Hadžić
Reina Dovč – Dimec, dr. med., spec. int. med., Nevenka Frankovič, Veronika Karjagdiu
Andreja Golob Nunič, Mateja Nadu
Natali Cemas, Patricia Uzar
Maja Štepec, Boža Pirkovič
Renata Nareks
Urška Markovič, dr. med, Sonja Pečolar, Alenka Lesnik
Aleksander Prug, dr. med., Irena Šprah
Matic Ržen, Igor Stojanovič
Milorad Paljič
Andreja Furlan Jarec

Leta 1986 se je Ljubica Šavnik (Jugović) viš.med.ses., zaposlila v Centru za dializo Interne Klinike – Kliničnega oddelka za nefrologijo UKC Ljubljana. Kot glavana medicinska sestra oddelka se je dnevno srečevala s težkimi pogoji dela in kroničnim pomanjkanjem medcinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Začetek nadomestnega zdravljenja pacientov s končno ledvično odpovedjo in nagli razvoj medicinske tehnologije na področju dializnega zdravljenja je zahteval spremljanje najnovejših dognanj pri organizaciji dela, izobraževalno raziskovalnem delu, nenehnim usposabljanju in izobraževanju medicinskih sester v nadomestnem zdravljenju. Potreba po organizaciji nefrormalnega izobraževanja, ki je lahko v okviru strokovne sekcije z organizacijo funkcionalnih izobraževanj, specialnih znanjih in specializacij je spodbudilo Ljubico Šavnik (Jugović) k ustanovitvi inciativnega odbora v sestavi: Polona Plavšak, Stojana Vrhovec, Stanka Lavtižar in Ljubica Šavnik (Jugovič) za ustanovitev strokovne sekcije. Iniciativni odbor je predsedstvu Zveze društev medicinskih sester Slovenije predlagal, da v skladu s Statutom Zveze medicinskih sester Slovenije ustanovi novo sekcijo z imenom Sekcija medicinskih sester za področje nefrologije, dialize in transplantacije (Jugovič, 1988). Ideja je dobila podporo s strani zdravnikov, medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki delujejo na področju nefrologije, dialze in transplantacije v Sloveniji in Društva ledvičnih bolnikov Slovenije. Predlog inciativne skupine je bil sprejet. 6. aprila 1988 je bila v Ljubljani uradno ustanovljena in priznana Sekcija medicinskih sester za področje nefrologije, dialize in transplantacije s predsednico sekcije Ljubico Šavnik (Jugovič) viš. med.ses.(Jugovič, 1989). V decembru 1990 leta se na zadnji seji strokovne sekcije zamenja vodstvo in se za novo predsednico sekcije imenuje Mirjano Čalić viš.med.ses., zaposleno v UKC Ljubljana na Kliničem oddelku za nefrologijo (KON), Centra za dializo, kot vodilna sestra oddelka za hospitalno dializo in transplantacijo ledvic. Za sekretarko sekcije pa se imenuje Stojano Vrhovec viš.med.ses., zaposleno v UKC Ljubljana na KON kot vodilna sestra Centra za dializo Leonišče (Jugovič, 1990). Predsednica Mirjana Čalić je vodila sekcijo 19 let. Med svojim delovanjem je povezovala medicinske sestre in zdravstvene tehnike dializnih centrov v Sloveniji, organizirala strokovna srečanja s strokovnimi predavanji s področja nefrologije in nadomestnega zdravljenja z dializo in transplantacijo, predstavljala sekcijo in njene aktivnosti zunaj meja, na Evropskem kongresu EDTNA/ERCA, Kongresih nekdanje Jugoslavije in aktivno sodelovala kot moderatorka. Sodelovanje na mednarodni ravni je zahtevalo za boljšo prepoznavnost Sekcije izdelavo Logotipa.

Na seji IO sekcije 28.3.2009, so člani IO potrdili predlagano Mirjano Rep za predsednico sekcije. Mirjana Rep, zaposlena v SB Celje na Oddelku za ledvične bolezni in dializo kot glavna medicinska sestra oddelka, je delo predsednice prevzela 1. julija 2009 – 2013 za 1. mandatno obdobje (Čalić, 2009). Na volitvah v letu 2013 je bila ponovno potrjena za 2. mandatno obdobje, od 2013-2017 (Čalić, 2013) z Izvršilnim odborom v sestavi: Marica Parapot (podpredsednica), Boža Pirkovič, Benedikta Lipičar Kovšca, Darijan Marič, Mateja Perko, Sabina Eberl, Cvetka Likar in Doroteja Žnidarko. Kot predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov s področja nefrologije, dialize in transplantacije Mirjana Rep v letu 2017 zaključuje drugi mandat. Na strokovnem srečanju 3. junija 2017, so bile v Antiq Palace Hotel v Ljubljani izvedene volitve za novo predsednico sekcije in člane IO. Izvoljena predsednica sekcije, za mandatno obdobje 2017-2021, je Ana Koroša, dipl.m.s., zaposlena v UKC Maribor na Oddelku za hemodializo. Mirjana Rep je delo predsednice Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji predala novi predsednici.

Septembra 2013 je bila oblikovana spletna stran nefrološke sekcije dostopna na http://nefroloska-sekcija.com/ in E naslov sekcije info@nefroloska-sekcija.com. V osmih letih vodenja je predsednica sekcije Mirjana Rep skrbela za stalno strokovno in znanstveno usposabljanje izvajalcev zdravstvene nege z organizacijo vseh oblik izobraževanja. Plani izobraževanja so bili vedno obsežni in izpeljani. Leta 2012 je z delovno skupino na Zbornici Zvezi in delovno skupino nefrološke sekcije v sestavi: Mirjana Rep, Mirjana Čalić, Marica Parapot pripravila Aktivnosti zdravstvene nege na področju nefrologije, dialize in transplantacije. Cilj dokumenta je bil načrtovanje kadra in kadrovske politike, sistematizacija delovnih mest, oblikovanje kompetenc izvajalcev za varno in kakovostno izvajanje ZN na področju nefrologije, dialize in transplantacije. Posebno mesto zavzema projekt »Specialna znanja s področja peritonealne dialize (PD)«, ki je vpisanv Nacionalni register specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške negepodšt.: SZO-2016-002-002. Nacionalni projekt asistirana PD bazira na sodelovanju Zbornice Zveze in formirane delovne skupine v sestavi; Sekcije medicinskih sester (MS) in zdravstvenih tehnikov (ZT) v nefrologiji, dializi in transplantaciji (TX) (Mirjana Rep, Marica Parapot), Slovensko nefrološko društvo (Damjan Kovač, Jelka Lindič), Patronažno ZV (Andreja Krajnc, Danica Sirk), SVZ (Gabrijela Valenčič, Klavdija Kobal Štraus) in Ministrstvo za zdravje  Zdenka Tičar), (Rep 2016).

Področje strokovne literature je bilo eno od glavnih skrbi sekcije. Kot urednica je predsednica pripravila in izdala številne lektorirane in recenzirane Zbornike. Leta 2014 je bil preveden priročnik za klinično prakso Peritonealna dializa EDTNA/ERCA (Rep 2014), leta 2015 Zbirna mapa kliničnega usposabljanja za pridobitev specialnih znanj na področju PD (Rep 2015), leta 2016 prevod knjižice Žilni pristopi, punkcija in oskrba EDTNA/ERCA, leta 2015 Zdravstveno vzgojna brošura Varovanje ožilja zgornjih okončin in krepitev mišičnih črpalk in leta 2016 izdelava Protokola umestitve zdravljenja pacienta s peritonealno dializo s KLO v projektu Asistirana peritonealna dializa, s katerim se je Sekcija predstavila na evropskem kongresu EDTNA/ERCA (Rep 2016). V okviru sekcije je bila ustanovljena delovna skupina za izdelavo Nacionalnih protokolov (NP), setavljena iz 11 članov vseh slovenskih dializnih centrov: Matic Ržen (SB Jesenice), Likar Cvetka (UKC Ljubljana), Darijan Marič (SB Murska Sobota), Boža Pirkovič (SB Trbovlje), Marica Parapot, Dijana Malić (SB Novo Mesto), Benedikta Lipičar Kovšca, Alenka Bitežnik (SB Dr. Franca Derganca Nova Gorica), Doroteja Žnidarko, Rozalka Mihelič (Fresenius Medical Care Slovenia d.o.o.), Andreja Kuhar (SB Ptuj), Sabina Eberl (UKC Maribor), Mirjana Rep (SB Celje), Sonja Pečolar (SB Slovenj Gradec).

Odmevne pohvale domače in tuje strokovne javnosti je Sekcijo dobila za organizacijo 1. Kongresa nefrološke zdravstvene nege v Portorožu, leta 2016 s predstavitvijo široke palete strokovnega delovanja v dializnih centrih na področju celotne države ter z izdajo Zbornika prispevkov z recenzijo.

Prehransko področje

Podhranjenost pacientov na dializi je močno povezana s slabimi rezultati zdravljenja in večjo umrljivostjo. Medicinske sestre so želele združiti svoje znanje in izkušnje s področja prehrane za pomoč pri zdravstveno vzgojnem delu. Leta 2004 so bile sprejete strokovne usmeritve za izvedbo funkcionalnih izobraževanj z omenjenih področij, s poudarkom na prehrani bolnikov z boleznijo ledvic, preddializni edukaciji in pripravi pacientov na nadomestno zdravljenje.  Leta 2002 je bila organizirana dvodnevna šola v Kranjski Gori pod imenom:„ Edukacija edukatorjev” v sodelovanju z EDTNA/ERCA. Prehransko šolo je vodila Ellen Sikkes z Nizozemske. Leta 2004 v Celju pa izobraževanje «Zdravstvena vzgoja in prehransko svetovanje pri kroničnih ledvičnih bolnikih« in »Edukacija edukatorjev«. Oblikovan je bil prehranski dnevnik in individualni prehranski načrt pod vodstvom Jožeta Lavrnica (Čalić).

Naša strokovna opažanja so sprožila aktivnosti medicinskih sester za izboljšanje spremljanja prehranjenosti pacientov v nadomestnem zdravljenju, ugotavljanju stanja prehranjenosti in ukrepanju pri preprečevanju podhranjenosti. Da bi bilo naše delo še bolj učinkovito, smo se v letu 2015 povezali z Delovno skupino za prehrano pri Slovenskem nefrološkem društvu za skupno sodelovanje na področju prehranjenosti pacientov in uvedli Celovito oceno podhranjenosti in vnetja (MIS ocena). Na 4. Kongresu klinične prehrane so naše kolegice predstavile prve rezultate. Delo Helene Žulič, dipl. m. s. in mag. dr. Vlaste Malnarič Marentič je bilo mednarodno opaženo in priznano z objavo abstrakta v on line reviji “Clinical Nutrition ESPEN”. Predano delo kolegic, sodelovanje in raziskovanje na področju prehranjenosti pacientov v nadomestnem zdravljenju je pripomoglo boljši prehranjenosti in počutju pacientov v nadomestnem zdravljenju. Dogovorili smo se, da je potrebno za boljše spremljanje prehranjenosti pacientov ustanoviti delovne skupine za prehrano v vsakem dializnem centru v Sloveniji. Tako so bile v januarju 2015 ustanovljene delovne skupine v 15 dializnih centrov v tričlanski sestavi: en zdravnik in dve medicinski sestri.

Preventivno področje                            

Aktivnosti ob Svetovnem dnevu ledvic potekajo po celem svetu. Pri nas smo prvič obeležili Svetovni dan ledvic leta 2006 in je danes ena najbolj uspešni akcij ozaveščanja o kronični ledvični bolezni. Aktivnosti organizirajo in usklajujejo Zveza društev ledvičnih bolnikov, Slovensko nefrološko društvo in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji.

Vsako leto pri promociji zdravja ledvic v vse večjem številu sodelujejo zaposleni v zdravstvenih domovih in zdravstvenih postajah, bolnišnicah, učitelji in dijaki različnih šol in fakultet ter številni bolniki in mnogi prostovoljci. Namen celotnega dogodka je osveščanje o kroničnih ledvičnih bolezni s ciljem zaustaviti epidemijo kronične ledvične bolezni in s tem zmanjšati umrljivost. Za boljšo učinkovitost in dostopnost je v ta namen organizacijski odbor dal pripraviti spletno stran, na kateri se dobijo potrebne informacije. Osveščanje otrok in prebivalstva o kronični ledvični bolezni je ključnega pomena pri odkrivanju in preprečevanju bolezni. Aktivnosti medicnskih sester so poleg informativnih točk, ki so razporejene v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in trgovskih centrih zelo opažene v zdravstveno vzgojnem delu z  izobraževanjem predšolskih in šolskih otrok. Ne morem mimo tega, da ne bi omenila idejne voditeljice širjenja znanja med otroki in dijaki, Alenke Bitežnik iz Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca iz Nove Gorice, ki še danes opravi največ dela v slovenskem prostoru. Alenkini ideji danes masovno sledijo ne samo medicinske sestre s področja nefrologije, dialize in transplantacije, temveč tudi medicinske sestre iz splošne in družinske medicine, dijaki zdravstvenih šol, študentje in učitelji.

Slovensko nefrološko drustvo
Slovenian Society of Nephrology

Delovanje na mednarodnem področju

Slovenske medicinske sestre s področja nefrologije, se že vrsto let vključujemo tudi v mednarodno organizacijo European Dialysis and Transplant Nurses Association/ European Renal Care Association – EDTNA/ERCA, ki je bila ustanovljena leta 1971. Prva predstavnica – Key member za Jugoslavijo in kasneje za Slovenijo v mednarodni organizaciji je bila Liljana Gaber viš. med.ses., njena nominacija in potrditev je potekala na 3. jugoslovanskem simpoziju na Bledu leta 1983. Delo predstavnice Slovenskega sestrstva je opravljala do leta 2004 in ga predala Žele Simonu dipl. zn., ki je deloval od 2004-2009. Od leta 2009 do danes (2017) je naša predstavnica (Brand ambasador) Sonja Pečolar dipl.m.s. Naše delovanje na mednarodnem področju je usmerjeno v skupno sodelovanje in obojestransko korist pridobivanja in širjenja znanja (Gaber, 2017). Zato je podpisan sporazum sodelovanja Level I in Level II med EDTNA/ERCA in Sekcijo MS in ZT v nefrologiji, dializi in transplantaciji, ki bo letos (2017) obnovljen.

Vsa leta aktivno sodelujemo na letnih mednarodnih konferencah s predavanji, posterji, v ocenjevalni komisiji posterjev in abstraktov, kot moderatorji, izvajalci workshop transplantacije in soavtorji strokovnih knjižic (Čalić, 2002). Sodelovali smo kar v nekaj raziskavah (Odnos nefroloških medicinskih sester do starejših ljudi 2012, O izboljšanju kvalitete 2013, Kadrovski normativi 2017). Izpostavila bi Leto 2011, ki smo bili gostitelji v Ljubljani ob 40. obletnici EDTNA/ERCA strokovne konference. V organizacijo kongresa je bil vključen lokalni organizacijski komite v sestavi: Mirjana Čalić predsednica, Liljana Gaber, in Sonja Pečolar, kot članici. Na kongresu smo tudi aktivno sodelovali z ustnimi prezentacijami  in posterji. Od leta 2002 so v program EDTNA/ERCA vključili tudi sodelovanje s predsednicami sekcij  v ENRCA.

Logotip sekcije

Prvi logotip je predstavljal geografski prikaz Slovenije, katero je prekrivala ledvica z napisom SNDTN SLOVENIA v obliki slike, ki je kasneje predstavljal problem za grafične oblikovalce, avtorji: Liljana Gaber in Franci Gaber. Iz tega razloga je logotip prenovljen in izdelan v vektorski obliki, kar je bil eden od kriterijev. Logotip je prepoznavni znak sekcije in je sestavljen iz elementov, ki simobilizirajo nas in naše delo: ledvica ki je simbol našega strokovnega področja, roke, ki sosimbol zaščite, prijateljstva in moči, modrina, ki povezuje neskončnost, velikost in je barva medicinskih sester, upanja, barva vere in vernikov. Ob vznožju logotipa je naziv sekcije v slovenskem jeziku, kratice ki doplnjujejo krog v angleškem jeziku pomenijo: Society of Nurses in Dialysis Transplant & Nephrology of Slovenia. Avtor logotipa je MEDIAL, Interaktivne rešitve, STAŠA REP S.P. Predlagan logotip so člani Izvršilnega odbora (IO) potrdili 12.maja 2013.

Vizija strokovne sekcije

 • Slediti strategiji razvoja zdravstvene nege v Republiki Sloveniji od leta 2011 do 2020;
 • stalno strokovno in znanstveno usposabljanje izvajalcev zdravstvene nege z organizacijo strokovnih, seminarjev, predavanj in tečajev, in vseh oblik permanentnega medicinskega izobraževanja, ki ima nalogo posredovati najnovejša spoznanja iz znanosti in prakse in tako omogočiti razvoj specialnega znanja v nefrologiji, dializi in transplantaciji;
 • sodelovanje s strokovnimi znanstvenimi in izobraževalnimi organizacijami;
 • predlaganje raziskovalnih projektov na področju nefrologije, dialize in transplantacije.

Poslanstvo

 • Temeljna usmeritev delovanja zdravstvene nege na področju nefrologije, dialize in transplantacije je kakovostna, varna, učinkovita in humana zdravstvena nega – sodobna zdravstvena nega;
 • izdelava nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene nege, ki vključujejo stopnjo kakovosti in specifičnosti strokovnega področja za zmanjšanje odstopanj v opravljanju ZN in zagotavljanje najboljše možne in varne oskrbe nefrološkega pacienta;
 • organizacija strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj, zagotavljanje nadgrajevanja znanja, osebne in strokovne rasti posameznika;
 • aktivno sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah na področju raziskovanja, predavanj, izdelavi posterjev in kot člani evropskega združenja nefrologije, dialize in transplantacije EDTNA/ERCA bomo še naprej imeli predstavnika v EDTNA za Slovenijo;
 • sodelovanje strokovne sekcije z drugimi strokovnimi sekcijami, lokalnimi društvi, Slovenskim nefrološkim društvom in Zvezo društev ledvičnih bolnikov na področjih skupnega interesa;
 • izvajanje promocije zdravja in zdravstvene vzgoje v delovnem okolju med pacienti in zdravstvenim osebjem na strokovnih srečanjih in skupnosti v kateri živimo;
 • negovanje in razvijanje načela medicinske etike in odnosa med člani Zbornice –Zveze.

POVEZAVE