16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Vrednote delovanja so spoštovanje, upoštevanje drugačnosti, znanje in srčnost.

Glavno poslanstvo strokovne sekcije je zagotavljanje strokovne podpore na endokrinološko-diabetološkem področju zdravstvene nege. Strokovna sekcija skrbi za najboljšo strokovno podporo multidisciplinarnim timom, ki se ukvarjajo z bolniki s sladkorno boleznijo. Njena naloga je, da deluje v skladu z danes veljavnimi orodji, ki so na razpolago za najboljšo obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo.
Vizija je zagotavljanje najboljše možne oskrbe bolnikov, na drugi strani pa omogočanje opore zdravstvenim strokovnjakom pri opravljanju strokovnega dela z bolniki. S pomočjo pozitivne vizije si strokovna sekcija prizadeva, da bi tudi bolnik postal enakovreden partner v obravnavi.

ORGANI SEKCIJE

Presednica sekcija:
Mojca Mesojedec; sekcija-endokrinologija@zbornica-zveza.si

Člani IO:
Melita Cajhen
Marija Kobe
Maja Martinjak
Ajda Cenčič
Andreja Semolič Valič

 

 

Endokrinološka sekcija (v nadaljevanju sekcija) je bila ustanovljena 27. 2. 1988. Ustanoviteljici Duška Vreg in Irena Poljšak sta takrat zapisali: »Razvoj medicinske znanosti in tehnologije je v zadnjih desetih letih privedel do prave revolucije v razvoju posameznih medicinskih področij. Naš namen ni predstaviti vseh medicinsko socialnih in drugih problemov endokrinologije, spomniti želimo le na eno najbolj pogosto in številčno najbolj zastopano endokrinopatijo, ki zaradi svoje narave, trajanja in načina zdravljenja predstavlja ne samo zdravstveno-socialni, temveč tudi širši družbeni pomen -to je sladkorna bolezen.« Pri ustanovitvi sekcije so sodelovale še medicinske sestre Anica Cotman Anžič, Bojana Zemljič in Greta Gomboc. Že leta 1988 so organizirale prvi enodnevni strokovni seminar, ki je obravnaval sodobna načela zdravljenja sladkorne bolezni.

Krepitev in razvoj stroke je bila ves čas primarna naloga sekcije. V samem zgodnjem razvoju smo bili priča oziranju preko slovenske meje, še posebno plodno je sekcija sodelovala z organizacijo FEND – Federation of European Nurses in Diabetes. Zdravljenje sladkorne bolezni se je naglo razvijalo, novi medicinsko-tehnični pripomočki (igle, peresniki, merilniki glukoze v krvi, testni lističi za optično odčitavanje) so botrovali sledenju in razvoju zdravstvene nege -zdravstvene vzgoje bolnika s sladkorno boleznijo. Tako je zdravstvena vzgoja iz »postranske« dejavnosti v ambulantah in bolnišničnih oddelkih postala pomemben del zdravstvene oskrbe bolnika s sladkorno boleznijo. Postopek zdravstvene vzgoje bolnikov za področje diabetologije imenujemo edukacija. Beseda se je v zadnjih desetletjih oblikovala skupaj s strokovnjaki in bolniki in se nekako uvozila iz tujine (Diabetes Education).

Sekcija je močno vpeta v načrtovanje in implementacijo Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010–2020, pripravlja dveletne načrte, ki so v skladu s krovnimi cilji Nacionalnega programa pri Ministrstvu za zdravje. V Koordinativni skupini za obvladovanje sladkorne bolezni pri Ministrstvu za zdravje sekcijo že od leta 2006 zastopa Jana Klavs, v zadnjih letih tudi Klara Peternelj, Mateja Tomažin Šporar in Mira Brodarič kot predstavnica medicinskih sester v referenčni ambulanti družinske medicine. Prav tako sekcija sodeluje pri pripravi Slovenskih smernic za klinično obravnavo bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2. V letu 2016 so izšle že tretje zapored. Članice sekcije so tudi avtorice oziroma soavtorice nekaterih področij, predvsem bedijo  na temi Edukacija.

Članice sekcije pripravljajo razna raziskovalna dela v povezavi z zdravljenjem bolnika s sladkorno boleznijo, v zadnjih letih predvsem na temo opolnomočenja, kar je tudi eden od krovnih ciljev Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni. S posameznimi raziskavami in pilotnimi projekti se članice udeležijo tudi svetovnih kongresov, kot sta kongresa IDF-a (International diabetes federation) in FEND-a.

Ena pomembnejših nalog sekcije je razvoj učnih programov, vsebin in gradiv za bolnike s sladkorno boleznijo.

Vsaka od predsednic je v sekciji pustila pomembno sled. Duška Vreg z ustanovitvijo, Majda Lukančič Mori pomemben doprinos k razvoju didaktičnega pomena zdravstvene vzgoje s svojo avtorsko didaktično igro o sladkorni bolezni, Helena Peric k sodelovanju sekcije na mednarodnem nivoju, saj je že leta 1996 sodelovala s posterjem na svetovnem kongresu IDF-a. Milena Bohnec je s svojim znanjem o pedagogiki krepila vsebine in programe edukacije ter v uredniški vlogi in kot avtorica prispevala k izdaji prvih priročnikov o sladkorni bolezni za zdravstvene delavce, predvsem vsem v zdravstveni negi. Mateja Tomažin Šporar je bila vrsto let članica izvršnega odbora omenjene mednarodne organizacije FEND. V njenem mandatu je izšel tudi prvi Kurikulum za edukacijo bolnikov s sladkorno boleznijo. Jana Klavs je začela svoj mandat v letu 2015, vizijo sekcije spretno vpleta na nacionalnem nivoju. V naslednjih letih predvsem pričakujemo razvoj nivojske edukacije po strategiji Modela edukacije, s tem se pomemben del osnovne edukacije o sladkorni bolezni premika na primarno zdravstveno raven. Načrtuje se prenova Kurikuluma, razvoj gradiv za bolnike s sladkorno boleznijo in vrsta izobraževanj na temo prehrane, gibanja, motivacije in komunikacije, ki bi zdravstvenim strokovnjakom doprinesla k lažjemu uresničevanju krovnega cilja Nacionalnega programa -opolnomočenju.

Sekcija šteje okoli 160 članic, v zadnjih letih naša strokovna srečanja obiskujejo tudi medicinske sestre iz referenčnih ambulant družinske medicine, zdravstvenovzgojnih centrov, centrov za krepitev zdravja, patronažne medicinske sestre in ostale, ki se srečujejo z bolniki s sladkorno boleznijo. Sekcija bdi nad izobraževanjem medicinskih sester v referenčnih ambulantah za potrebe dela z bolniki s sladkorno boleznijo (od leta 2011 povprečno štirje moduli na leto), vsako leto za njih pripravi tudi osvežitveno izobraževanje. Vsake štiri leta sekcija organizira Endokrinološki kongres zdravstvene nege z mednarodno udeležbo. Prvi kongres je bil na Bledu leta 2000. Vsako leto sekcija pripravi vsaj eno izobraževanje za svoje člane, običajno v jesenskem času. Tem izobraževanjem se pridružijo krajša enodnevna izobraževanja z aktualnimi vsebinami, kot so prehrana, komunikacija, pedagoško-andragoške vsebine in ostalo.

Leta 2018 bo sekcija obeležila 30. obletnico obstoja, ob čemer se načrtuje Almanah o razvoju edukacije za bolnike s sladkorno boleznijo v Sloveniji.

Dosedanje predsednice:

 • Duška Vreg 1988 – 1993
 • Majda Lukančič Mori 1993 – 1997
 • Helena Peric 1997 – 1999
 • Milena Bohnec 1999 – 2001
 • Mateja Tomažin Šporar 2001-2015
 • Jana Klavs 2015 –

Pomembnejši dogodki:

 • 2. 1988 -ustanovitev sekcije
 • 1994 -4. učne delavnice Alpe-Adria v Rogaški Slatini v organizaciji sekcije
 • 2000 -1. endokrinološki kongres zdravstvene nege z mednarodno udeležbo
 • 2004 -2. endokrinološki kongres zdravstvene nege z mednarodno udeležbo
 • 2008 -3. endokrinološki kongres zdravstvene nege z mednarodno udeležbo
 • 2010 -soustvarjanje Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020 (eden prvih nacionalnih programov za posamezno bolezen)
 • 2011 -začetek izobraževalnih modulov za medicinske sestre v referenčni ambulanti družinske medicine
 • 2011 -prvo sodelovanje sekcije pri pripravi Smernic za zdravljenje sladkorne bolezni
 • 2012 -izide prvi Kurikulum za edukacijo o oskrbi odraslih oseb s sladkorno boleznijo
 • 2012 – 4. endokrinološki kongres zdravstvene nege z mednarodno udeležbo
 • 2016 -5. endokrinološki kongres zdravstvene nege z mednarodno udeležbo
 • 2016 -sekcija izdela vizijo razvoja edukacije po nivojih – »Model edukacije«, ki jo potrdi UO Zbornice-Zveze, RSKZN, UKC Ljubljana in Ministrstvo za zdravje
 • 2017 -začetek nivojskega izobraževanja edukatorjev s partnerjem NIJZ-ja
 • 2018 – 30. obletnica ustanovitve sekcije, Almanah zgodovine endokrinološke zdravstvene nege

STROKOVNA PODROČJA

 • diabetologija
 • endokrinologija
 • pediatrična diabetologija in endokrinologija
 • preventiva kronično nenalezljivih bolezni
 • zdravstvena vzgoja
 • edukacija
 • psihologija
 • komunikacija
 • zdrav življenjski slog
 • prehrana
 • odnosi v timu
 • motivacija itd.

O LOGOTIPU

Logotip Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji simbolizira pomen nefarmakološkega zdravljenja sladkorne bolezni in drugih kroničnih nenalezljivih bolezni. Zdravljenje z zdravim življenjskim slogom je temelj zdravljenja sladkorne bolezni, zato osrednji del logotipu predstavlja jabolko kot simbol zdrave hrane.  Tekač v jabolku simbolizira pomen gibanja. Prednji levi del jabolka je izpeljan v črko E, kar je začetna črka endokrinološke sekcije. Jabolko se nahaja pod osrednjim vrhom naše najvišje gore, Triglava. Torej je poslanstvo strokovne sekcije promocija zdravega življenjskega sloga za vse državljane Slovenije! Avtor logotipa je Stane Klavs.

Aktivnosti sekcije:

 • aktivno vključevanje v nacionalne strategije obvladovanja sladkorne bolezni in ostalih endokrinoloških bolezni (s partnerji Ministrstvo za zdravje, UKC Ljubljana, NIJZ, Zbornica – Zveza, Zveza društev diabetikov, Lekarniška zbornica in ostali);
 • sooblikovanje Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni, načrtovanje akcijskega načrta za dve leti;
 • sodelovanje pri razvoju Slovenskih smernic za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2;
 • razvoj  in implementacija Kurikuluma za edukacijo;
 • vertikalni in horizontalni razvoj izobraževanja medicinskih sester za potrebe edukacije, specialna znanja, razvoj specializacije;
 • spremljanje dosežkov znanosti in prenos strokovnih vsebin članom strokovne sekcije, raziskovalna in promocijska dejavnost;
 • organizacija izobraževanj, izvajanje delavnic;
 • priprava nacionalnih protokolov za področje endokrinologije;
 • vrednotenje edukacije;
 • implementacije vizije »Modela edukacije 2016-2020«, razvoj nivojske edukacije v letih 2017–2020;

ZBORNIKI