15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Avtor logotipa je Luka Klemenc. Štiri peresna zlata deteljica v roki pomeni držati srečo v roki v zvezi z ozdravitvijo ter rehabilitacijo ob   pomoči enterostomalnih terapevtk tako v bolnišnici kot v domačem okolju. Pacient, ki so mu naredili stomo zaradi rakavega obolenja črevesja, mehurja ali pa kronično vnetne črevesne bolezni, je po posegu, če je ta bil pravočasen in uspešen, tako rekoč ozdravljen. Ravno tako bi razložili pomen logotipa v zvezi z zdravstveno oskrbo pacienta z rano, inkontinenco, fistulo, saj je z razvojem enterostomalne terapije prišlo do napredka stroke zdravstvene nege tudi na teh področjih.  Vse to je omogočilo kakovostno zdravstveno nego in  oskrbo teh pacientov.

Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji je v Sloveniji nosilka razvoja stroke enterostomalne terapije – zdravstvene nege in oskrbe pacienta z rano, stomo in inkontinenco. Prioritetna skrb sekcije je, da informira in uči vse udeležence zdravstvene nege, ki se pri svojem delu srečujejo s pacientom s stomo, postopkov in posegov ki bodo pacientu omogočili kakovostno življenje s stomo, rano ali inkontinenco. Strokovnjake s področja enterostomalne terapije, pa obvešča o novostih iz sveta in Evrope. Sekcija skrbi za stalen kontakt in povezovanje pacientov združenih v nevladna združenja ter enterostomalnih terapevtov, tako da ustvarja lojalen, korekten in strokovno podkovan odnos.

Strokovna področja, ki jih sekcija zaobjema: zdravstvena nega pacientov z izločalnimi, dihalnimi, hranilnimi stomami, fistulami, inkontinenco in kroničnimi ranami. Kompetence enterostomalnega terapevta/ke zajemajo (Povzeto in dopolnjeno po Burchu, 2008): izvajanje zdravstvene nege pri pacientu z izločalnimi, dihalnimi, hranilnimi stomami, fistulami, inkontinenco in kroničnimi ranami, zdravstvenovzgojno delo, izobraževanje, raziskovalno delo, dokumentiranje in sodelovanje z drugimi člani zdravstveno-negovalnega tima ter drugimi službami v multidisciplinarni obravnavi pacienta (socialna služba, patronažna služba, bolnišnice, ambulante itd.).

Strokovna sekcija je v svojem 30-letnem delovanju vseskozi sledila viziji, poslanstvu in vrednotam Zbornice – Zveze. Razvija in nadgrajuje svoje obširno strokovno področje, sodeluje pri proučevanju strokovnih vprašanj s področja enterostomalne terapije v vsem slovenskem prostoru, oblikuje strokovne smernice (na primer za področje predpisovanja medicinsko tehničnih pripomočkov pri ZZZS), tudi aktualne nacionalne protokole, spodbuja raziskovanje in publiciranje. Sekcija je po Pravilniku o delu strokovnih sekcij vsa leta organizirala eno ali dvodnevne strokovne seminarje ter učne delavnice tako v Ljubljani kot drugje po Sloveniji, ki so bili vedno dobro obiskani.

Tako smo v 30 letih delovanja sekcije organizirali preko sto strokovnih dogodkov, ob tem izdali veliko zbornikov, tudi publikacij tako za paciente kot zdravstvene delavce, objavljali v Obzorniku zdravstvene nege (tematska številka 2009) in drugod. Poleg tega smo v sekciji intenzivno sledili razvoju stroke v primerljivih in bolj razvitih državah sveta in se redno udeleževali svetovnih kongresov in drugih izobraževanj.

Člani Svetovnega združenja enterostomalnih terapevtov (WCET – World Council of Enterostomal Therapists) smo od leta 1980. Prav tako smo od nastanka (2004) vključeni v Evropsko združenje enterostomalnih terapevtov ECET (European Council of Enterostomal Therapists)

ORGANI STROKOVNE SEKCIJE

Predsednica sekcije:
Renata Batas, sekcija-enterostomalnaterapija@zbornica-zveza.si

Podpredsednica sekcije:
Ines Prodan

Članice izvršilnega odbora:
Dragica Jošar
Anita Jelen
Anita Jelar
Dragica Tomc
Milanka Markelič

Dosedanje predsednice strokovne sekcije
Darinka Klemenc (1987 – 1991)
Metka Zima (1991 – 1994)
Alenka Šau, (1994 – 1995)
Marija Smolič (1995 – 1999)
Marta Gantar (1999 – 2003)
Dragica Tomc Šalamun (2003 – 2007)
mag. Tamara Štemberger Kolnik (2007 – 2016)
Aktualna predsednica strokovne sekcije je Renata Batas (2021– 2025, 2. mandat), ki je tudi članica IO Evropskega združenja enterostomalnih terapevtov ECET.

Ustanovitev strokovne sekcije
11. 11. 1987 je bila pri ZDMSS ustanovljena Sekcija medicinskih sester za zdravstveno nego stom. Ustanovili so jo na pobudo takratne glavne medicinske sestre UKC Ljubljana Polone Zupančič in članic iniciativnega odbora: Lee Zver, Darinke Klemenc, Alenke Krist, Marije Smolič, Štefke Koderman, Metke Foltyn Zima. 10. 11. 1994 je bil podan predlog za preimenovanje sekcije v Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji.

Začetki razvoja enterostomalne terapije na Slovenskem segajo v obdobje, ko se je na pobudo kirurga Pavla Košoroka Metka Foltyn Zima, zaposlena na abdominalni kirurgiji UKC Ljubljana, leta 1981 v ZDA izšolala za enterostomalno terapevtko, za njo pa v Nemčiji leta 1985 Lea Zver. Nato sta krajši tečaj enterostomalne terapije v Angliji opravili še Alenka Krist in Darinka Klemenc (1987), prav tako obe iz UKC Ljubljana. Po vrnitvi sta aktivno pristopili k ustanavljanju strokovne sekcije. Začetek strokovnih aktivnosti je potekal že pred tem časom (izobraževanja v UKC Ljubljana, predavanja po bivši Jugoslaviji, spoznavanje s pripomočki za oskrbo stome). Kmalu po ustanovitvi strokovne sekcije smo na skupščini ZZZS (25. 11. 1987) dosegli povečanja količine in vrste pripomočkov. Na pobudo sekcije je bila tako sprejeta sprememba Pravilnika o ortopedskih pripomočkih, kar je bila tedaj za paciente velika pridobitev, za medicinske sestre pa uspeh. 22. 12. 1987 je bilo v Mariboru ustanovljeno še ILCO društvo, ki je povezalo ljudi z različnimi vrstami stom, kar smo spodbujale tudi medicinske sestre enterostomalne terapevtke.

Dosedanje predsednice strokovne sekcije
Darinka Klemenc (1987 – 1991)
Metka Zima (1991 – 1994)
Alenka Šau, (1994 – 1995)
Marija Smolič (1995 – 1999)
Marta Gantar (1999 – 2003)
Dragica Tomc Šalamun (2003 – 2007)
mag. Tamara Štemberger Kolnik (2007 – 2016)
Aktualna predsednica strokovne sekcije je Renata Batas (2016 – 2020), ki je tudi članica IO Evropskega združenja enterostomalnih terapevtov ECET.

Strokovna področja, ki jih sekcija zaobjema: zdravstvena nega pacientov z izločalnimi, dihalnimi, hranilnimi stomami, fistulami, inkontinenco in kroničnimi ranami.
Kompetence enterostomalnega terapevta/ke zajemajo (Povzeto in dopolnjeno po Burchu, 2008):

 • izvajanje zdravstvene nege pri pacientu z izločalnimi,
 • dihalnimi, hranilnimi stomami, fistulami, inkontinenco in kroničnimi ranami,
 • zdravstvenovzgojno delo,
 • izobraževanje,
 • raziskovalno delo,
 • dokumentiranje in sodelovanje z drugimi člani zdravstveno-negovalnega tima ter drugimi službami v multidisciplinarni obravnavi pacienta (socialna služba, patronažna služba, bolnišnice, ambulante itd.).

Strokovna sekcija je v svojem 30-letnem delovanju vseskozi sledila viziji, poslanstvu in vrednotam Zbornice – Zveze. Razvija in nadgrajuje svoje obširno strokovno področje, sodeluje pri proučevanju strokovnih vprašanj s področja enterostomalne terapije v vsem slovenskem prostoru, oblikuje strokovne smernice (na primer za področje predpisovanja medicinsko tehničnih pripomočkov pri ZZZS), tudi aktualne nacionalne protokole, spodbuja raziskovanje in publiciranje. Sekcija je po Pravilniku o delu strokovnih sekcij vsa leta organizirala eno ali dvodnevne strokovne seminarje tako v Ljubljani kot drugje po Sloveniji, ki so bili vedno dobro obiskani.

Tako smo v 30 letih delovanja sekcije organizirali preko sto strokovnih dogodkov, ob tem izdali veliko zbornikov, tudi publikacij tako za paciente kot zdravstvene delavce, objavljali v Obzorniku zdravstvene nege (tematska številka 2009) in drugod. Poleg tega smo v sekciji intenzivno sledili razvoju stroke v primerljivih in bolj razvitih državah sveta in se redno udeleževali svetovnih kongresov in drugih izobraževanj.

Člani Svetovnega združenja enterostomalnih terapevtov (WCET – World Council of Enterostomal Therapists) smo od leta 1980. Prav tako smo od nastanka (2004) vključeni v Evropsko združenje enterostomalnih terapevtov ECET (European Council of Enterostomal Therapists).

Od vsega začetka razvoja enterostomalne terapije pri nas, še posebej od nastanka strokovne sekcije, smo se medicinske sestre enterostomalne terapevtke aktivno vključevale tako v strokovno kot splošno dogajanje na tem področju. Razvijale smo tako stroko samo, zdaj na nacionalnem nivoju, pričele z lastnim izobraževanjem enterostomalnih terapevtk v UKC Ljubljana, bile odzivne v medijih, se umeščale v zdravstvene in negovalne time.

Leta 1990 je potekal v UKC Ljubljana prvi tečaj (14 dnevni) enterostomalne terapije, leta 1991 drugi (tritedenski) in leta 1992 je bil izpeljan še tretji, ki so ga opravile slušateljice obeh prejšnjih. Tako je prvih pet medicinskih sester doma uspešno končalo šolo enterostomalne terapije, ki jo je priznal tudi WCET. To so: Renata Batas, Božica Hribar, Loredana Makovec, Darinka Klemenc in Marija Smolič.

 SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI

Prvih pet ET (od leve proti desni): Marija Smolič, Loredana Makovec, Božica Hribar, Renata Batas, Darinka Klemenc,
Metka Zima in Pavle Košorok

Leta 1993 je bil v Lyonu na Svetovnem kongresu WCET potrjen program šole za enterostomalne terapevte in pridobljen prvi certifikat s strani WCET, nato so sledile ponovne potrditve na vsakih nekaj let, tako da šola danes vsakih nekaj let uspešno poteka v UKC Ljubljana in izšolanih imamo skupno 114 enterostomalnih terapevtk (dobijo naziv ET), kar je za stroko in za državo velik uspeh.

Prav tako smo prisotni v WCET, kjer imamo stalno mednarodno delegatko (do zdaj so bile to: Metka Foltyn Zima, Darinka Klemenc, Neva Gavrilov, Suzana Majcen Dvoršak in sedanja Anita Jelar).
Za velik uspeh sekcije štejemo organizacijo 17. svetovnega kongresa enterostomalne terapije leta 2008 v Ljubljani. To je bil tudi prvi svetovni kongres medicinskih sester v R Sloveniji (1500 udeležencev). Izvedena je bila tudi nacionalna raziskava o kakovosti življenja oseb s stomo v Sloveniji, predstavljena na tem kongresu, in objavljena v tematski številki Obzornika zdravstvene nege leta 2009.

Trideset letno intenzivno delo na področju enterostomalne terapije v Sloveniji smo leta 2008 kronali z organizacijo 17. Svetovnega kongresa enterostomalnih terapevtov. Kongresu je predsedovala Darinka Klemenc. V okviru priprav na ta dogodek so enterostomalne terapevtke v Sloveniji naredile korak naprej in izvedle prvo klinično raziskavo na nacionalnem nivoju, ki je potekal pod naslovom »Kakovost življenja ljudi s stomo v Sloveniji«. Oblikovali smo raziskovalno skupino, ki je raziskala in predstavila zdravstveno oskrbo ljudi s stomo/stomistov v Sloveniji. Nosilka raziskovalnega projekta je bila Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ki deluje v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Projekt je potekal v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Raziskovalne aktivnosti so se začele intenzivno odvijati v septembru 2007; sodelovalo je trinajst raziskovalk iz slovenskih bolnišnic (enterostomalne terapevtke), patronažne službe (patronažne medicinske sestre, enterostomalne terapevtke na domu) in raziskovalke z Visoke šole za zdravstvo Univerze v Ljubljani ter drugi. Rezultate raziskave smo uspešno predstavili na Svetovnem kongresu enterostomalnih terapevtov v Ljubljani. Seveda pa je ostalo še veliko dela, ki ga počasi in vztrajno zaključujemo. Konec leta 2009 je izšel Obzornik zdravstvene nege, kot tematska številka, kjer smo enterostomalne terapevtke in naše tesne sodelavke objavile strokovne in znanstvene članke, ki so nastali kot del raziskovalnega projekta. Raziskava je bila namenjena izboljšanju kakovosti življenja ljudi s stomo, zato je raziskovalna skupina oblikovala tudi posebne prispevke z informacijami za pacienta, ki smo jih v naslednjem letu izdali kot publikacijo.

V letu 2012 smo pripravljali strokovne smernice, standarde, nacionalne protokole za zdravstveno nego pacientov z uro-, kolo- in ileostomo. Izdelali smo tudi strokovne smernice za predpisovanje medicinsko-tehničnih pripomočkov za oskrbo ljudi s stomami in fistulami. Z ZZZS smo sodelovali glede predpisovanja pripomočkov za oskrbo pacientov s stomo, z društvom ILCO pri izobraževanjuprostovoljcev. Izdali smo več publikacij za paciente s stomo in tudi za zdravstvene delavce. Sodelovali smo z drugimi strokovnimi sekcijami, na primer s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti pri izvedbi izobraževanja s področja zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju (2016 in 2017) za pridobitev specialnih znanj s tega področja. Že leta si prizadevamo, da bi bilo področje enterostomalne terapije v državi prepoznano kot specializacija in da bi bilo mesto enterostomalne/ga terapevta/tke sistemizirano kot samostojno delovno mesto, kjer bi bilo po kriterijih stroke to potrebno.

Trenutno je v pripravi dokument »Aktivnosti zdravstvene nege na področju enterostomalne terapije. 6. oktobra 2017 je strokovna sekcija slovesno praznovala 30-letnico svojega delovanja in ob tem izdala monografijo »30 let delovanja medicinskih sester v enterostomalni terapiji«

Monografija »30 let delovanja medicinskih sester v enterostomalni terapiji«

Poslanstvo Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji je vzdrževati in razvijati visok strokovni nivo znanja vseh, ki želijo v sekciji sodelovati in delovati. Pogoj za to je stalno in korektno sodelovanje  z združevanjem strokovnjakov doma in v tujini ter vzpostavljanje korektnih in  učinkovitih odnosov z vsemi združenji pacientov ali strokovnjakov doma in v tujin, katerih interesi so usmerjeni v dobrobit pacienta z rano, stomo ali inkontinenco.

Sekcija je v Sloveniji nosilka razvoja stroke enterostomalne terapije. Prioritetna skrb sekcije je, da informira  in uči vse udeležence zdravstvene nege, ki se pri svojem delu srečujejo s pacientom s stomo, postopkov in posegov ki bodo pacientu omogočili kakovostno življenje s stomo, rano ali inkontinenco. Strokovnjake s področja enterostomalne terapije, pa obvešča o novostih iz sveta in Evrope. Sekcija skrbi za stalen kontakt in povezovanje pacientov združenih v nevladna združenja ter enterostomalnih terapevtov, tako da ustvarja lojalen, korekten in strokovno podkovan odnos.

Na ta način sekcija:

 • Zagotavlja in razvija stroko ter skrbi za širjenje novosti med enterostomalne terapevte, vse medicinske sestre, ki se pri svojem delu srečujejo s pacientom s stomo, rano in inkontinenco, ter na paciente same;
 • Omogoča pacientu, da kjer koli v zdravstvenem sistemu lahko dobi informacije, ki bodo pripomogle k dvigu kakovosti njegovega življenja;
 • Razvija moderne pristope in oblikuje smernice ter navodila za oskrbo pacientov s stomo, rano in inkontinenco;
 • Povezuje se z drugimi specialnimi področji zdravstvene nege in drugimi strokovnjaki, ki lahko kakor koli pripomorejo k kakovostnejši obravnavi pacienta s stomo, rani in inkontinenco;
 • Razvija raziskovalno dejavnost v katero vključi strokovnjake različnih strokovnih področji in pacienta;
 • Razvija in oblikuje inovativne pristope za obravnavo pacienta s stomo, rano in inkontinenco;
 • Predlaga lastne strokovnjake za reševanje problemov na drugih strokovnih področju;
 • Vključevanje ali snovanje preventivnih programov za preprečevanje kroničnih nenalezljivih obolenj povezanih z nastankom stome, rane ali inkontinence;
 • Vzpostavljanje korektnega in poštenega odnosa s proizvajalci pripomočkov, ki jih uporabljajo pacienti s stomo, rano in inkontinenco.

Vizija strokovne sekcije temelji na poslanstvu in predstavlja  temelj za delovanje:

»Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji je sekcija, ki združuje specialiste enterostomalne terapije in vse tiste, ki kakor koli želijo razvijati stroko enterostomalne terapije. Sekcija je prepoznavna v Sloveniji, Evropi in svetu. Enterostomalne terapevtke predstavljajo stroko zdravstvene nege v enterostomalni terapiji na znanstveno in strokovno osnovanih temeljih, pri katerih izhajajo iz raziskovalne dejavnosti. Delovanje enterostomalnih terapevtov v okviru sekcije je usmerjeno v razvoj stroke s katerim lahko posredujemo tudi pacientu kakovostne in učinkovite informacije, da bo lahko zaživel kakovostno življenj  kljub pridobljenim negovalnim problemom. Izhajajoč iz osnovne profesije, biti medicinska sestra, enterostomalne terapevtke delujejo preventivo in se vključujejo v širše preventivne programe, s katerimi sodelujejo pri preprečevanju kroničnih nenalezljivih obolenj in stanj.«

V nadaljevanju so prikazani ključni strateški cilji, ki so strnjeni v osem temeljnih ciljev, ki bodo omogočali uresničiti vizijo in poslanstvo Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji.

 • Izvedba strokovnih seminarjev z izdajo recenziranega zbornika

Hiter razvoj medicinskih in zdravstvenih strok, sili strokovnjake zdravstvene nego v  hitro in učinkovito uvajanje novosti v klinično prakso zdravstvene nege. V okviru sekcije bomo enkrat letno organizirali strokovni seminar, če bo le mogoče z udeležbo tujih strokovnjakov. Le-to bo omogočalo, da strokovni seminar zadosti strokovno nadgradnjo enterostomalnim terapevtkam in vsem udeležencem negovalnega tima,  pridobivanje novih znanj.  Recenzirani zborniki izdani ob izvedbi strokovnega seminarja, bodo pripomogli k seznanjanju širše strokovne javnosti z novostmi na področju zdravstvene nege v enterostomalni terapiji.

 • Vzdrževanje in spodbujanje delovanja treh delovnih skupin, na področju stom, ran in inkontinence

V okviru Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji  delujejo dve skupini. Ena je v tesni povezavi z Društvo za oskrbo ran Slovenije,  namenjena je pripravi smernic za preventivo in oskrbo vseh kroničnih in akutnih ran. Trenutno bomo celotno delovanje usmerili v pripravo kratkih protokolov za izvedbo posegov v zdravstveni negi. Prav tako deluje skupina za pripravo smernic za oskrbo pacienta s stomo.  Skupini, pripravljata protokole po navodilih Zbornice-Zveze.

V okviru strokovne sekcije smo že oblikovali skupino za izdelavo standardov na področju inkontinence. Skupina bo začela z delovanjem v najkrajšem možnem času. Pripravila bo kratke protokole po navodilih Zbornice-Zveze, za obravnavo pacienta z inkontinenco.

 • Sodelovanje z enterostomalnimi terapevti v tujini

Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji imam predstavnika v Svetovnem združenju enterostomalnih terapevtov (WCET), ki deluje kot mednarodni delegat. Prav tako imamo predstavnika v Izvršilnem odboru Evropskega združenja enterostomalnih terapevtov (ECET), ki je aktivno udeležen pri vseh aktivnostih na področju evropske enterostomalne terapije. Podpiramo vsako sodelovanje enterostomalnih terapevtov s kolegi iz Evrope in sveta. Vsekakor spodbujamo nadaljnje sodelovanje.

 • Spodbujanje sodelovanja vseh enterostomalnih terapevtov in izmenjave mnenj in izkušenj pridobljenih pri delu s pacientom

Letno predvidevamo srečanje enterostomalnih terapevtov, ki je namenjeno izmenjavi strokovnih izkušenj in s tem strokovno rast posamezne enterostomalne terapevtke. Na teh srečanjih usmerjamo pozornost, poleg strokovne rasti, v osebnostno rast posameznic in skrbi za svoje zdravje kot vzgledu, ki ga medicinske sestre lahko dajemo pacientom.

 • Priprava publikacije za paciente s črevesno ali uro stomo

Pripravili smo publikacijo, ki je idejno dozorela na podlagi rezultatov pridobljenih z nacionalno raziskavo o kakovosti življenja pacientov s stomo. Po potrebi bomo publikacijo letno ponatisnili.

 • Sodelovanje z nevladnimi združenji, ki združujejo paciente s stomo, inkontinenco ali rano

Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji se bo tudi v okviru nevladnih združenj pacientov zavzemala za stroko. Prioritetno vodilo je zagovarjanje na stroki temelječih stališ. Kar pomeni, da se zavzemamo za vsa združenja v enaki meri, dokler ta delajo v korist in podporo pacientu.

 • Sodelovanje s proizvajalci oziroma distributerji pripomočkov za oskrbo pacientov s stomo, inkontinenco ali rano

Da lahko strokovnjaki enterostomalne terapije korektno svetujejo pacientu in mu omogočijo najboljšo možno opcijo, ki bo pacientu v vseh pogledih omogočala najbolj kakovostno življenje s stomo, rano ali inkontinenco, je potrebno poznavanje tržišča in ponudbe ter povpraševanja,  ki se na tem pojavlja. Korekten in pošten odnos z vsemi ponudniki proizvodov za oskrbo stom, ran in inkontinence lahko omogoči tudi za pacienta kakovostnejšo in bolj preudarno izbiro pripomočkov. V sekciji se bomo trudili za vzdrževanje oziroma vzpostavitev korektnih odnosov z vsemi ponudniki pripomočkov za paciente na Slovenskem tržišču.

 • Raziskovalna dejavnost v Sekciji medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Čudovite izkušnje z izvedbo raziskave na področju kakovosti življenja pacientov s stomo, so nam dale veliko novega znanja in izkušenj. Stkale so se  posebne vezi med raziskovalkami. Ob zaključku te raziskave že razmišljamo o izvedbi nove. Ideja je prvotno temeljila na izvedbi raziskave na področju inkontinence, idejno pa smo usmerjeni tudi v raziskavo na področju oskrbe ran.

Enterostomalna terapija je široko področje zdravstvene nege, ki zahteva stalen strokovni napredek in stik s strokovnim razvojem v tujini in doma. Strokovna sekcija že vrsto let sodeluje pri izvedbi Funkcionalnega izobraževanja Šole enterostomalne terapije, ki poteka v organizaciji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Trenutno je v rasti in razvoju ideja o specializaciji iz enterostomalne terapije, ki se bo izvedla v sodelovanju Zbornice-Zveze, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Univerze v Ljubljani Zdravstvene fakultete.

Aktivnosti strokovne sekcije:

 • Izvedba strokovnih seminarjev z izdajo recenziranega zbornika
 • Vzdrževanje in spodbujanje delovanja treh delovnih skupin, na področju stom, ran in inkontinence
 • Sodelovanje z enterostomalnimi terapevti in njihovimi združenji v tujini
 • Spodbujanje sodelovanja vseh enterostomalnih terapevtov in izmenjave mnenj in izkušenj, pridobljenih pri delu s pacienti na področju R Slovenije
 • Priprava publikacije za paciente s črevesno ali uro stomo in drugih publikacij
 • Oblikovanje strokovnih smernic, nacionalnih protokolov in drugih za stroko ET pomembnih dokumentov
 • Sodelovanje z društvi stomistov, pacientov in drugimi civilnimi združenji, vezanimi na delo strokovne sekcije
 • Sodelovanje pri vsebinah dela Zbornice – Zveze vezanih tako na delo strokovne sekcije kot pri drugih pomembnih vsebinah (npr. z ZZZS, MZ…).

Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji je ves čas aktivno vključena v mednarodno, svetovno in evropsko združenje enterostomalnih terapevtov.

 

 • Evropska delegatka, predstavnica Slovenije in članica izvršnega odbora Evropskega združenja enterostomalnih terapevtov (ECET – European Council of Enterostomal Therapists) je Renata Batas, dipl. m.s., ET, PR & Publications ECET, Consulting Editor EWOCS.

 

 

Ostale mednarodne povezave:
International Council of Nurses – ICN
Wound Ostomy Continence Society – WOCN 
Društvo za oskrbo ran Slovenije – DORS
European Wound Management Association – EWMA
European Pressure Ulcer Advisory Panel – EPUAP 
European Association of Urology Nurses – EAUN
World Union of Wound Healing Societes – WUHWS

World Council of Enteostomal Therapists – WCET
European Council of Enterostomal Therapy – ECET 
Wound, Ostomy and Continence Nurses society – WOCN
International Continence Society – ICS

ZBORNIKI