14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

Naša vizija je z strokovno in raziskovalno dejavnostjo prispevati k višjemu nivoju kakovosti in varnosti v obravnavi onkoloških pacientov na vseh področjih zdravstvenega varstva. Kot strokovno združenje z največ znanja s področja onkološke zdravstvene nege želi prispevati k boljšemu izobraževalnemu programu in zagovarja specialistični študij s področja onkološke zdravstvene nege. Želi biti prepoznavna tako v slovenskem kakor evropskem prostoru kot članica evropskega združenja medicinskih sester v onkologiji.

Poslanstvo Sekcije medicinski sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji je skrb za stalen razvoj stroke in prenos dobre prakse v slovenski prostor. Smo odprti in dostopni vsem izvajalcem, ki sodelujejo v zdravstveni oskrbi onkoloških pacientov. Sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami in zdravstvenimi zavodi ter z drugimi strokovnimi in prostovoljnimi združenji. Pripravljamo strokovna izpopolnjevanja, ki temeljijo na problematiki onkološke dejavnosti pri nas in v svetu, z namenom, da izboljšamo strokovno in profesionalno znanje medicinskih sester ter tako spodbujamo izboljšave v delovnih sredinah. Vključujemo se v raziskovalno dejavnost.

Naše vrednote so: strokovnost, profesionalnost, zagovorništvo, inovativnost, partnerstvo, odprtost, spoštovanje, pripadnost.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica sekcije:
Ana Istenič, sekcija-onkolologija@zbornica-zveza.si

Člani IO:
Vesna Hamzić
Maja Kožuh
Andreja Klinc
Majda Čauševič

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji je bila v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije (ZZNBS) – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (ZDMSBZTS), v nadaljevanju Zbornice – Zveze, ustanovljena leta 1987, na pobudo glavne medicinske sestre Onkološkega inštituta v Ljubljani ga. Marine Velepič. Ustanovljena je bila z namenom združevati in izobraževati medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo na področju onkološke zdravstvene nege. Naloga ustanoviteljev je bila v širšem slovenskem okolju delovati kot načrtovalci in izvajalci kompleksne zdravstvene nege, kot učitelji, prosvetljevalci in kot nepogrešljivi sodelavci raziskovalnih timov ter samostojni raziskovalci na svojem področju. Dosedanje predsednice strokovne sekcije so bile: Marina Velepič, Olga Koblar (dva mandata), Jožica Bostič Pavlovič, dr. Brigita Skela Savič, Mira Logonder, Denis Mlakar Mastnak, Katarina Lokar, Biserka Petrijevčanin in aktualna predsednica – Gordana Marinček Garić.

Danes smo organizirani kot ena izmed 31 strokovnih sekcij v okviru Zbornice-Zveze. Sekcijo vodi na 4 leta voljeni 9 članski izvršilni odbor s predsednikom in podpredsednikom. 5 članov je iz Onkološkega inštituta Ljubljana. Zastopajo področje zdravstvene nege iz področja onkološke kirurgije, radioterapije, internistične onkologije, raziskovanja in bolečine. Trije člani so iz drugih ustanov in regij.

SEZNAM DOSEDANJIH STROKOVNIH SEMINARJEV

43. strokovni seminar
Onkološke teme in dileme, Otočec, 8. in 9. april 2016

42. strokovni seminar
TARČNA ZDRAVILA – TRENDI IN NOVOSTI. Zreče, 10. in 11. april 2015

41. strokovni seminar
Z DOKAZI V PRAKSO – OBVLADOVANJE SIMPTOMOV V ONKOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI, Ljubljana, 3.10.2014

40. strokovni seminar
PACIENTKE Z RAKOM DOJK – TRENDI IN NOVOSTI, Ljubljana, 7.6.2013

39. strokovni seminar
PACIENTI IN PLJUČNI RAK – TRENDI IN NOVOSTI, Zreče, 23.3.2012

38. strokovni seminar
KOMUNIKACIJA IN NJENE VRZELI PRI DELU Z ONKOLOŠKIM PACIENTOM, Maribor, 1.4.2011

37. strokovni seminar
BOLNIK Z RAKOM NA ZDRAVLJENJU DOMA – PRIPOROČILA ZA ZDRAVSTVENO NEGO, Rogaška Slatina, 4. in 5. marec 2010

36. strokovni seminar
PODPORNA ONKOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA IN ZDRAVLJENJE, Rogla, 2. in 3.4.2009

35. strokovni seminar
VARNOST BOLNIKOV IN OSEBJA V ONKOLOGIJI IN ONKOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI, Rogla, 27. in 28. marec 2008

34. strokovni seminar
ŽENSKE, MOŠKI IN RAK, Terme zreče, 22. in 23.3.2007

33. strokovni seminar
MED BOLNIŠNICO IN DOMOM (IZZIV MEDICINSKI SESTRI ZA KONTINUIRANO ONKOLOŠKO ZDRAVSTVENO NEGO), Rogla, 28. in 29.9.2006

32. strokovni seminar
SODOBNI TRENDI V ONKOLOGIJI IN ONKOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI, Rogla, 29. in 30. 9.2005

31. strokovni seminar
UKREPAJMO DANES, DA BOMO ŽIVELI JUTRI (PRIMARNA IN SEKUNDARNA PREVENTIVA RAKA TER TERCIARNA PREVENTIVA ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA BOLNIKOV Z RAKOM), Moravske toplice, 30. 9. in 1. 10. 2004

30. strokovni seminar
STAROST IN RAK POMOČ MEDICINSKI SESTRI, BOLNIKU IN SVOJCEM, Rogla, 9. in 10. oktober 2003

29. strokovni seminar
RAZVOJ ONKOLOGIJE IN ONKOLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE, 10 in 11. oktober 2002

28. strokovni seminar
URGENTNA STANJA V ONKOLOGIJI IN HORMONSKO ZDRAVLJENJE RAKA DOJK, 18. in 19. oktober 2001

27. strokovni seminar
NAPREDOVALI RAK – DODAJMO ŽIVLJENJE DNEVOM, 19. IN 20. oktober 2000

26. strokovni seminar
KAJ JE STORJENO NA PODROČJU INFORMIRANJA BOLNIKOV V ONKOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI, 10. marec 2000

25. strokovni seminar
POMEN PREHRANE PRI NASTANKU IN ZDRAVLJENJU MALIGNIH OBOLENJ, 14. in 15. oktober 1999

24. strokovni seminar
RAK MOD, 18. maj 1999

23. strokovni seminar
DOJKE – OKRAS ŽENSKE IN NJENA BOLEČINA, 15. in 16. oktober 1998

22. strokovni seminar
PLJUČNI RAK, 28. in 19. maj 1998

21. strokovni seminar
KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVENI NEGI, 13. november 1997

20. strokovni seminar
ZADOVOLJNA, CELOVITO UREJENA MEDICINSKA SESTRA, KAKOVOSTNA ZN, 15. in 16. maj 1997

19. strokovni seminar
STANDARDI ONKOLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE – USTNA VOTLINA, 8. november 1996

18. strokovni seminar
NOVOSTI V SISTEMSKEM ZDRAVLJENJU IN PRI ZDRAVLJENJU KRONIČNE BOLEČINE, 8. marec 1996

17. strokovni seminar
ZAČETKI UVAJANJA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA, 28. in 29. september 1995

16. strokovni seminar
TUMORJI V OTROŠKI DOBI, 10. marec 1995

15. strokovni seminar
RAK ČREVESJA, 7. in 8. oktober 1994

14. strokovni seminar
IZBRANA POGLAVJA IZ GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE, 3. in 4. marec 1994

13. strokovni seminar
MALIGNI LIMFOMI, 5. marec 1993

12. strokovni seminar
DIAGNOSTIKA V ONKOLOGIJI, 25. september 1992

11. strokovni seminar
STRANSKI UČINKI CITOSTATIKOV, 5. marec 1992

10. strokovni seminar
MEDICINSKA SESTRA IN STRES, 4. oktober 1991

9. strokovni seminar
KARCINOM SEČNEGA MEHURJA, 8. marec 1991

8. strokovni seminar
MALIGNI TUMORJI TESTISA, 28. september 1990

7. strokovni seminar
MALIGNI MELANOM, 9. marec 1990

6. strokovni seminar
AKUTNE LEVKEMIJE, 27. oktober 1989

5. strokovni seminar
BRAHIRADIOTERAPIJA V GINEKOLOGIJI, 3. marec 1989

4. strokovni seminar
RAK V ORL PODROČJU, 11. november 1988

3. strokovni seminar
PLJUČNI RAK, 11. marec 1988

2. strokovni seminar
ZDRAVSTVENA NEGA STOM, 20. november 1987

1. strokovni seminar
ONKOLOŠKA GINEKOLOGIJA RAK JAJČNIKOV, 16. maj 1986

Za strokovno zdravstveno nego in oskrbo onkoloških bolnikov na katerem koli področju zdravstvene dejavnosti potrebujemo medicinske sestre kontinuirana strokovna izobraževanja iz onkologije in onkološke zdravstvene nege. Člani izvršilnega in programskega odbora ugotavljamo potrebe, jih analiziramo in na podlagi tega pripravljamo strokovna izobraževanja. Doslej smo organizirali že 39 strokovnih seminarjev od tega je bila več kot polovica dvodnevnih in izdali skoraj toliko Zbornikov predavanj. Z izdajo zbornikov smo pričeli, ker ni bilo nikakršne literature s področja onkološke zdravstvene nege v slovenskem jeziku. Sprva so zborniki izhajali v skromni obliki, od leta 1998 pa so recenzirani in uvrščeni v CIP. Nekateri članki so objavljeni tudi v Obzorniku zdravstvene nege. Člani odborov sodelujemo s službo zdravstvene nege na Onkološkem inštitutu Ljubljana pri načrtovanju in izvajanju raziskovalnih projektov. Sodelovali smo pri oblikovanju zaključkov in predstavitvi rezultatov raziskovalne naloge Zaščita medicinske sestre pri varnem rokovanju s citostatiki, ki jo je izvedel Onkološki inštitut Ljubljana.
V sklopu seminarjev organiziramo številne učne delavnice, kjer medicinske sestre pridobivajo praktična znanja in spretnosti in se spoznavajo z novimi materiali in pripomočki. Teme seminarjev izbiramo glede na aktualne potrebe pri nas in pri tem upoštevamo smernice razvoja onkološke zdravstvene nege v Evropi in svetu. Pričeli smo s predstavljanjem uvajanja sodobnih metod dela v onkološki zdravstveni negi v prakso. Predstavili smo standardne načrte zdravstvene nege za specifične probleme pri onkoloških bolnikih in s tem vplivali na strokovnost izvajanja postopkov iz onkološke zdravstvene nege na vseh nivojih obravnave bolnika z rakom.

Od leta 1989 smo preko Onkološkega inštituta Ljubljana vključeni v EONS – European Oncology Nursing Society – Evropsko združenje onkoloških medicinskih sester, od leta 2001 pa smo samostojna članica tega združenja. V slovenski prostor prenašamo usmeritve EONSA.

Skupno z dejavnostjo zdravstvene nege in oskrbe Onkološkega inštituta Ljubljana smo pristopili k izvedbi programa TITAN (Training Initiative on Thrombocytopenia, Anaemia and Neutropenia), in programu TARGET (Target is an educational initiative that aims to give nurses a greater understanding of the science behind targeted therapies in general and specific understanding of the use and efficacy of these therapies). Sodelujemo v projektu EONS Breakthrough cancer pain. Vsako leto se eden ali dva člana izvršilnega odbora sekcije udeležita EONS Advisory Council meetinga. Novembra 2012 smo bili gostitelji tega srečanja v Ljubljani.

V želji po povezovanju in sodelovanju z EONS smo v Slovenijo 12.5.2011 povabili gospo Sultan Kav, takratno predsednico EONSa. Udeležila se je 8. kongresa zdravstvene in babiške nege Slovenije. V plenarnem delu predavanj je  predstavila delovanje, usmeritve in delo EONSa. Ogledala si je Onkološki inštitut Ljubljana in UKC Maribor.

ZBORNIKI