11. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji

11. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji

Vodstvo sekcije se ves čas zavzema za napredek in razvoj stroke na področju oftalmološke zdravstvene nege. Naša prioriteta so zadovoljni pacienti, zato se trudimo izvajati varno in kakovostno zdravstveno nego. V okviru zdravstvene nege našim pacientom nudimo tudi zdravstveno-vzgojno delo, saj pacienti s kroničnimi obolenji potrebujejo znanje tudi v domačem okolju. Želimo slediti smernicam, zato pripravljamo nacionalne protokole, ki so iztočnica za nastajanje strokovnih standardov v kliničnem okolju. Povezujemo oba klinična centra in regijske bolnišnice, kot tudi zaposlene v zasebnih oftalmoloških zdravstvenih dejavnostih ter širše tudi izven meja. Povezujemo se z drugimi strokovnimi sekcijami, sodelujemo z regijskimi strokovnimi društvi in sorodnimi združenji izven Slovenije.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica sekcije:
Andreja Marolt, sekcija-oftalmologija@zbornica-zveza.si

Članice IO:
Nikolina Belavić
Andreja Čelofiga
Valentina Fric
Darja Kučan Müller
Urška Magić
Andreja Mrak
Helena Stupan
Mojca Štular

Na pobudo kolegija nadzornih medicinskih sester Očesne klinike v Ljubljani je bila v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani 21. maja 1982 pri Zvezi društev medicinskih sester Slovenije ustanovljena Oftalmološka sekcija. Članice iniciativnega odbora ustanovitve so bile hkrati tudi izvoljene članice prvega Izvršilnega odbora strokovne sekcije. Za predsednico sekcije je bila takrat izvoljena gospa Meta Možek. Na dan ustanovitve je bil tudi prvi strokovni seminar Oftalmološke sekcije. Tako smo dobili možnost pridobivanja specifičnega znanja, izmenjave izkušenj in seveda navezovati stike s kolegicami, ki so se v svojih delovnih okoljih srečevale s podobno problematiko.

Predsednice strokovne sekcije od ustanovitve pa do danes so:

  • Meta Možek (1982-1986)
  • Vojka Macura (1986-1988)
  • Marjeta Lunar (1988-1992)
  • Sonja Šinkovec (1992-1996)
  • Ljuba Taljat (1996-1999)
  • Đurđa Sima (1999-2008)
  • Bernarda Mrzelj (2008-2016)
  • Lucija Grudnik (2016- )

Dejstva, da medicinske sestre v času formalnega izobraževanja ne dobijo dovolj znanja in spretnosti za samostojno delo na področju oftalmološke zdravstvene nege, so se stanovske kolegice zavedale že pred leti. Leta 1989 je bil na pobudo Oftalmološke sekcije pripravljen in izveden program specializacije iz oftalmološke zdravstvene nege na takratni Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Leta 1991 je specializacijo uspešno zaključilo 10 diplomantk.

Od začetka pa še danes strokovna sekcija vseskozi aktivno deluje.
Organizirana so bila številna enodnevna in dvodnevna strokovna srečanja v različnih slovenskih regijah in na začetku tudi v Beogradu, strokovne ekskurzije doma (tovarna zdravil Krka, Center slepih in slabovidnih Škofja Loka) in v sosednjih državah (regijska bolnišnica v Celovcu, Odilien inštitut v Gradcu, Univerzitetni bolnišnični zavod “Ospedali Riuniti di Trieste” v Trstu, Klinično bolnišnico »Sestre milosrdnice« v Zagrebu). Cilj vseh strokovnih ekskurzij je bil navezovanje strokovnih stikov in spoznavanje razmer v oftalmološki zdravstveni negi izven naših meja.

Gostili smo in jih še vedno priznane domače in tuje strokovnjake. Trudimo se, da na strokovnih seminarjih predstavljamo aktualne novosti v oftalmološki zdravstveni negi, oftalmologiji in tudi tematiko drugih strok. Povezujemo in združujemo zaposlene v oftalmološki zdravstveni negi, prenašamo znanje, spretnosti in izkušnje na mlajše kolegice in kolege.

Od leta 1999 se ob strokovnih seminarjih izdajajo tudi zborniki strokovnih prispevkov. Tako se imajo možnost tudi tisti zdravstveni delavci, ki se srečanj ne morejo udeležiti, seznaniti s strokovno literaturo in predstavljenimi temami na strokovnih seminarjih.

Od leta 2009 ima strokovna sekcija svoj logotip, nabavili smo tudi nekaj tuje strokovne literature, ki opisujejo postopke in posege v oftalmološki zdravstveni negi.

V letu 2012 je strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji obeležila 30. letnico delovanja. Ob tej priložnosti smo se zbrali na dvodnevnem strokovnem seminarju v Kristalni palači v Ljubljani, kjer smo bogat strokovni del seminarja združili s slavnostnim delom in prvič podelili dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju oftalmološke zdravstvene nege. Prva priznanja za dosežke na področju oftalmološke zdravstvene nege sta zasluženo prejeli gospa Marjeta Možek in gospa Đurđa Sima. V naših delovnih sredinah je še veliko medicinskih sester, ki s svojim znanjem, delom in solidarnostjo priznanje zaslužijo, zato se še vedno na vsake 2. leti podeljujejo priznanja.

V letu 2014 sta prejeli priznanje kolegici Tatjana Nendl in Marija Vidrih. S svojim pedagoškim pristopom sta pripomogle k razpoznavnosti oftalmološke zdravstvene nege, kot tudi odgovornosti medicinskih sester pri svojem delu.

Leta 2016 je prejela priznanje Marta Blažič, kot članica IO sekcije, kjer je ogromno prispevala k razvoju stroke v matični ustanovi in povezovanju izmenjave mnenj in izkušenj ostalih članic iz različnih ustanov. Bernarda Mrzelj je sekcijo vodila 2 mandatna obdobja in kot predsednica zelo veliko prispevala k ohranitvi in nadaljevanju delovanja sekcije. Priznanja se bodo podeljevala še v bodoče, saj je razvoj oftalmologije in oftalmološke zdravstvene nege vodilo vsem medicinskim sestram, da prispevajo svoj delež k razvoju stroke.

Vsaj enkrat letno organiziramo strokovni seminar, ki je namenjen zaposlenim v oftalmološki zdravstveni negi in tistim, ki jih to zanima. Z organizacijo kakovostnih strokovnih seminarjev želimo informirati naše pripadnike in jih vzpodbuditi, da nova znanja prenašajo v prakso. Vsebina programov strokovnih seminarjev je narejena na podlagi analize vrnjenih anketnih vprašalnikov. Veseli smo vseh predlogov in pohval, pozorni smo na vsako kritiko.

3-4x letno organiziramo sestanke izvršilnega odbora strokovne sekcije, trenutno pripravljamo dva nacionalna protokola aktivnosti zdravstvene nege: dajanje očesnih kapljic in dajanje očesnih mazil.  V letu 2012 smo ob 30. letnici delovanja prvič izdali zbornik predavanj, ki je bil recenziran in lektorsko pregledan. Tako želimo tudi v prihodnje, je pa to povezano tudi s finančnim stanjem strokovne sekcije.

Vodstvo sekcije se bo zavzemalo za napredek in razvoj stroke na področju oftalmološke zdravstvene nege. Naša prioriteta bodo še naprej zadovoljni pacienti, zato se bomo trudili, da bo oftalmološka zdravstvena nega varna in kakovostna. Želimo slediti smernicam, zato pripravljamo nacionalne protokole, ki so iztočnica za nastajanje strokovnih standardov v kliničnem okolju. Povezujemo oba klinična centra in regijske bolnišnice, kot tudi zaposlene v zasebnih oftalmoloških zdravstvenih dejavnostih ter širše tudi izven meja. Še naprej se bomo povezovali z drugimi strokovnimi sekcijami, regijskimi strokovnimi društvi in sorodnimi združenji izven Slovenije.

Vodstvo sekcije se zaveda, da sta razvoj stroke in pred nedavnim sprejete Poklicne aktivnosti in kompetence pomemben člen pri sodelovanju priprav specialnih znanj. Sprejete poklicne aktivnosti in kompetence so splošne narave in v času formalnega izobraževanja medicinskim sestram ne omogočijo znanja iz področja oftalmologije in oftalmološke zdravstvene nege za samostojno delo, zato sekcija strokovno sodeluje.