10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

Avtor logotipa je Erik Hrast, zdravstveni tehnik iz ZD Tolmin.
Krog predstavlja celostno obravnavo prebivalstva oz. članov družine – silhueta ljudi predstavlja idejo, da ambulante družinske medicine zajemajo celotno populacijo prebivalstva.
Silhueta lahko predstavlja tudi izvajalce zdravstvene nege, skrbijo za populacijo simbolnega igla predstavlja poklic medicinske sestre in zdravstvenega tehnika.
Krila predstavljajo delovne, tople in varne roke, lahko tudi odprtost izvajalcev zdravstvene nege v ambulantah S/D medicine, odprta pot uporabnikom na druge nivoje zdravstvene nege.
Centralno – glava predstavlja bogato znanje, izobrazbo in izkušnje, usposobljenost in prijaznost izvajalcev.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica sekcije:
Barbara Bukovnik, sekcija-druzinskamedicina@zbornica-zveza.si

Člani IO:
mag. Mira Brodarič
Irena Cvetičanin Čendak
mag. Jožica Eder
dr. Bernarda Hostnik
Darinka Petrič
Natalija Nataša Plečnik
Tomaž Rantaša
Anita Smagej

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini je svoje korenine pognala pred tridesetimi leti 15.12.1979 v Velenju na pobudo iniciativnega odbora za ustanovitev sekcije pod vodstvom ga. ANICE SATLER. Za prvo predsednico sekcije pa so izvolili medicinsko sestro go. OLGO ARZENŠEK. Z izvršnim odborom je tedaj z veliko zagnanostjo in začetnimi težavami vodila sekcijo dva mandata (4 leta).

V letih od 1984 do 1988 je s pridnim delom in požrtvovalnostjo sekcijo vodila ga. VERICA TURK, medicinska sestra, takrat zaposlena v ZD Ptuj.

Tretja predsednica je bila ga MIJA DROBNIČ, takrat zaposlena v ZD Vojnik, ki je v letu 1989 prevzela vodenje sekcije. S svojim znanjem in organizacijskimi sposobnostmi je pripravljala ostale članice na vodenje sekcije, sama pa je, zaradi zamenjave dejavnosti, sekcijo vodila le en mandat in sicer v letih od 1989 do 1990.

Leta 1990 je vodenje sekcije prevzela ga. MARTA FALEŽ iz ZD Maribor, ki je bila zaposlena v splošni ambulanti v Račah pri Mariboru. Kljub temu, da je v začetku pogrešala znanje in izkušnje s področja vodenja sekcije, je le-to uspešno vodila od leta 1990 do leta 1996. Poleg članic izvršnega odbora je bila s svojim strokovnim znanjem v veliko pomoč ga. Majda Šlajmer-Japelj vms, dipl. soc., tedanja direktorica Kolaborativnega centra Maribor. Rezultati skupnega dela so se kazali v dobro organiziranih in dobro obiskanih strokovnih srečanjih. Hkrati pa so bila to prijateljska srečanja z izmenjavo izkušenj in predlogov za uspešno delo naprej.

Od leta 1996 do leta 2000 je sekciji predsedovala ga. VESNA BOŽIČEK, medicinska sestra, ki je tedaj službovala v ZD Bistrica ob Sotli. S svojo delavnostjo in obilico strokovnega znanja je uspešno vodila sekcijo in skrbela za kakovostno in strokovno izobraževanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Gospa Vesna Božiček je tudi prekinila dolgoletno tradicijo predsedovanja sekciji s strani medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so bile pretežno zaposlene na vzhodnem delu Slovenije – Štajerskem in v Prekmurju. Kandidatko je poiskala v DMSZT Nova Gorica, kjer ji je takratna predsednica društva predlagala kandidatko ga. Boženo Istenič.

V letu 2000 se je vodenje sekcije preselilo na drugi konec Slovenije, v zgornje Posočje, ko je v mesecu decembru na volilni skupščini sekcije, ki je potekala v Bistrici ob Sotli, z izvolitvijo predsedovanje prevzela ga. BOŽENA ISTENIČ, medicinska sestra, zaposlena v ZD Tolmin. Tedaj je bilo izvoljeno še osem članic izvršnega odbora sekcije, ki so bile zastopane iz vseh regij Slovenijie Takšna zastopanost članic IO se je pokazala kot zelo pozitivna, ker je lahko vsaka članica odbora posredovala želje in potrebe po strokovnih vsebinah za strokovne seminarje iz regije, ki jo je zastopala. Sekcija je tedaj v svojem mandatnem obdobju organizirala dva strokovna seminarja letno z različnimi strokovnimi vsebinami, ki so z znanjem in izkušnjami bogatile svoje člane in članice.

V letu 2002 je sekcijo k skupnemu sodelovanju na strokovnem področju pozvala Katedra za družinsko medicino MF v Ljubljani, Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine. Z veseljem smo sprejeli sodelovanje, ki se je do danes razvilo v visoko strokovnost z organiziranjem skupnega tradicionalnega strokovnega seminarja v mesecu maju in spoštljiv vzajemen odnos.

Na volilni skupščini v letu 2004, ki je potekala v Kranju, je bila ga. BOŽENA ISTENIČ ponovno izvoljena za predsednico, v izvršni odbor sekcije pa skoraj vse prejšnje članice. Mandat je bil ponovno potrjen še leta 2008 in do leta 2012 so Božena Istenič in večina članic IO sekcije uspešno vodile sekcijo in projekte, pri katerih je sodelovala sekcija.

Konec leta 2012 je vodenje sekcije prevzela TADEJA BIZJAK, mag. zdr. neg. zaposlena v ZD Piran in predstavnica drugega dela primorske pokrajine. Večina članic IO sekcije se je zamenjala, v letu 2013 nam je uspelo izpopolniti članstvo v IO in tako bomo lažje pristopile k mnogim nalogam, ki nas čakajo na področju zdravstvene nege v ambulanti družinske medicine.

Leto 2008 je bilo prelomno leto za sekcijo v smislu njenega delovanja. Njena dosedanja vloga in glavna naloga, organiziranje strokovnih seminarjev, se je bistveno spremenila in razširila. Potrebe po strokovnem kadru in strokovni usposobljenosti posameznika ter kvalitetnem delu so postajale vedno večje. Pa tudi dokument o Kompetencah v zdravstveni negi(2008) je postavil svoje zahteve o ustrezno izobraženem kadru na področju osnovnega-primarnega zdravstva. Nov »Zakon o plačnem sistemu v javnem sektorju« je še dodatno povzročil veliko nezadovoljstva zaposlenih, predvsem na področju zdravstvene nege v ambulantah S/D medicine. Vse, kar se je ob tem dogajalo je spodbudilo predsedstvo sekcije in predsedstvo Z-Z, da je pričelo z aktivnostmi priprave dokumenta z naslovom »Izvajanje zdravstvene nege v ambulantah splošne/družinske medicine«, ki na podlagi kategorizacije pacientov v S/D medicini opredeljuje potrebo po kadrih v omenjenih ambulantah in določa, kdo je izvajalec zdravstvene nege v ambulantah S/D medicine. Dokument je bil pripravljen in posredovan meseca novembra 2008 na Zbornico-Zvezo. Ta, za sekcijo zelo pomemben dokument, je po sklepu UO Z-Z o imenovanju pripravila delovna skupina v sestavi: Božena Istenič iz ZD Tolmin, Karmen Panikvar-Žlahtič iz ZD Ptuj in Irena Vidmar iz ZD Ajdovščina, ki je tudi koordinatorica za kategorizacijo pacientov v ambulantah S/D medicine, imenovana in pooblaščena s strani RSKZNS. Dokument je bil najprej sprejet na UO Z-Z nato pa posredovan in sprejet še na Ministrstvu za zdravje.

V začetku leta 2008 nas je k skupnemu sodelovanju pozvala Zdravniška Zbornica Slovenije oz. njihov Odbor za splošno medicino pod vodstvom ga. Jane Govc Eržen dr.med., kjer sodelujemo še mag. Andrej Kravos dr.med., Irena Vidmar vms., Božena Istenič dipl.m.s. v skupnem projektu »Timski pristop obravnave pacientov v ambulantah S/D medicine«, podkrepljenem z dokumentom »Izvajanje zdravstvene nege v ambulanti S/D medicine« z namenom:

  • definirati poklicne aktivnosti in kompetence izvajalcev zdravstvene nege v ambulantah družinske medicine;
  • postaviti natančne usmeritve na področju strokovnega neformalnega izobraževanja in notranje presoje delovnih procesov za dvig kakovosti zdravstvene nege;
  • izvajanje aktivnosti za spremembo normativa na podlagi rezultatov kategorizacije pacientov v ambulantah S/D medicine: pobuda 1 srednja medicinska sestra in 1 diplomirana medicinska sestra.

Dokument je bil v letu 2009 zaključen in poslan na Zdravniško Zbornico in Zbornico-Zvezo zdravstvene in babiške nege Slovenije, kasneje posredovan tudi na Ministrstvo za zdravje RS.

V letu 2013 smo pristopili k izdelavi podlag za specializacijo iz zdravstvene nege v ambulanti družinske medicine, saj je s pojavom referenčnih ambulant zdravstvena nega pridobila ogromno možnosti in priložnosti za strokovni razvoj in samostojno in kompetentno delo diplomirane medicinske sestre na področju družinske medicine.

ZBORNIKI