1. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

Za našo strokovno sekcijo so vsa ta leta delovanja plod trdega in uspešnega dela, tako v povezovanju in v sodelovanju z drugimi sorodnimi strokovnimi sekcijami, izobraževalnimi institucijami kot z našo stanovsko organizacijo Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Dela in naloge, ki jih opravljamo medicinske sestre in zdravstveni tehniki v medicini dela, prometa in športa, kot smo že omenili so zelo specifične, kar terja dodatna izpopolnjevanja in izobraževanja in zato si bomo v naši strokovni sekciji še naprej prizadevali, saj le tako bomo lahko soustvarjali sodobno medicino dela, prometa in športa, ki bo služila predvsem našemu delavcu, vozniku in športniku.

ORGANI SEKCIJE

Predsednica sekcije
Biljana Gaberc, sekcija-mdps@zbornica-zveza.si

Podpredsednica sekcije
Rebeka Kokalj Vrtarič

Člani izvršilnega odbora
Mirela Bečirović
Rebeka Kokalj Vrtarič
Dragana Maksimović
Karla Pučko
Dejan Tramšek
Vida Vlašič

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, medicine dela, prometa in športa je praznovala že 50 obletnico delovanja, saj segajo njeni prvi začetki v leto 1963,začetki slovenske medicine dela pa v leto 1953, ko so podjetja in organizacije začele ustanavljati prve obratne ambulante, ki so imele vlogo zagotavljanja aktivnega zdravstvenega varstva delavcev.
Medicinske sestre, ki so takrat delovale v obratnih ambulantah so pri takratni Zvezi društev medicinskih sester ustanovile prvo strokovno sekcijo pod vodstvom gospe Maruše Šolar. Naše kolegice, predhodnice, so se že takrat zavedale pomena in zahtevnosti naše specifične stroke.
Ob pregledovanju 50. letnega arhiva, ki pa žal ni ohranjen v celoti, je na področju organizacije strokovnih srečanj razvidno, da so ta bila organizirana po celi Sloveniji in, da so bile predstavljene različne teme in področja, ki so jih narekovale predvsem potrebe po večji kakovosti zelo specifičnega dela v medicini dela, prometa in športa.
Strokovna srečanja so bila praviloma dvodnevna, včasih enodnevna, udeležba je bila različna, gibala se je med 50 in 60 udeleženci.

Predsednice strokovne sekcije od ustanovitve leta 1963 do danes so bile:
Marija MEHLE
Maruša ŠOLAR
Majda GORŠE
Vera ČREPINŠEK
Malči PAVČIČ LISAC
Marija JARC
Marija ŠEMROV
Marjanca ŠKOFIC
Anica OSOVNIKAR
Nada MODIC HARL
Stanka KOŠIR
Ana Nuša LAURIH
Nevenka ŠESTAN
Darja MAGNIK
Biljana GABERC, sedanja v. d. predsednica

V 70 letih so si medicinske sestre v okviru strokovnih srečanj ogledale mnoge tovarne in spoznavale različne procese dela, da so lažje pristopale k obravnavi in razumele svojega varovanca – delavca.
V tem obdobju so zabeleženi ogledi tovarn :

 • Peko Tržič s predstavitvijo čevljarske industrije,
 • Delo tekstilnih delavcev v Metki Celje,
 • Tekstilna tovarna Prebold.
 • Iskra telekomunikacij Kranj,
 • Tovarne aluminija Krško,
 • DO Litostroj,
 • Železarne Jesenice,
 • Pivovarna Union

Na strokovnih srečanjih so bile obravnavane različne teme, od problematike delavcev v gradbeništvu, zdravstvenega varstva športnikov, izbrane teme iz področja hipertenzije, zaposlovanje tuje delovne sile v industriji in druge.
Prav tako so v obdobju od 1968 do 1971, potekale aktivnosti za ustanovitev slovenskega inštituta za medicino dela v Ljubljani, ki je bil tudi uradno ustanovljen, kot organizacija združenega dela v sestavi kliničnih bolnic v Ljubljani. Prevzel je vlogo osrednje strokovne institucije  na področju medicine dela, prometa in športa, ter bil nosilec podiplomskih izobraževanj s področja medicine dela, prometa in športa za srednje in višje medicinske sestre ter druge zdravstvene sodelavce.

V 80 letih, natančneje konec desetletjaso začeli ukinjati mnoge obratne ambulante in to je prineslo vrzel tudi v našo strokovno sekcijo, vendar so strokovna srečanja kljub temu tekla in iz arhiva so razvidne teme strokovnih srečanj in ogledi delovni mest kot so:

 • Patologija in preventiva v  lesni industriji,
 • Aktivni odmor v delovnem procesu,
 • Poškodbe in invalidiziranje pri delu v elektrogospodarstvu,
 • Beneficirana zavarovalna doba delavcev v Železarni Jesenice,
 • Zdravstveno stanje delavcev v Aeru Celje

Leta 1987 so se naši strokovni sekciji pridružile medicinske sestre avdiometristke, ki so kasneje ustanovili tudi svojo strokovno sekcijo.
V 90 letih se je zaradi krize v medicini dela, prometa in športa, kot posledica sprememb v gospodarstvu, le –ta odražala tudi v strokovni sekciji, vendar nam je uspelo prebroditi to obdobje in v naslednjih letih se je nadaljevalo bogato strokovno delo.

Sledila so strokovna izobraževanja o:

 • Poklicni astmi,
 • Testiranju kardiorespiratornega aparata,
 • Poklicnem raku,
 • Ekoloških obremenitvah in zdravstvenih stanjih prebivalcev občine Velenje,
 • Profesionalni vlogi medicinske sestre,
 • Stresu in okužbah delavcev na delovnem mestu,
 • Rehabilitaciji po poškodbah
 • ter Učne delavnice testiranj vidnih funkcij.

V letih 2000 so se strokovna srečanjain prav tako ogledi različnih delovnih mest nadaljevali.
V Radencih je bila predstavljena nova zakonska ureditev s področja varnosti in zdravja pri delu, izvedeno je bilo strokovno srečanje o komunikaciji v procesu zdravstvene nege z učnimi delavnicami in ogled Vadbeno oskrbnega centra Gotenica slovenske policije, obeležena je bila  40. obletnica delovanja strokovne sekcije v Ljubljani.

Strokovna srečanja, ki so v tem obdobju še sledila:

 1. Preventivno delo medicinske sestre in ZT v MDPŠ,
 2. Proces zdravstvene nege v medicini dela, prometa in športa,
 3. Analize delovnih mest,
 4. Avdiologija in vestibulometrija  v medicini dela,
 5. Spirometrija v MDPŠ,
 6. Fiziologija in testiranje vida,
 7. Promocija zdravja in preprečevanje bolezni obtočil v MDPŠ,
 8. Zdravje in obremenjenost na delovnem mestu.

Od leta 2010  si prizadevamo, da bi naša strokovna sekcija skupaj s Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa  ter Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, izvedla podiplomsko izobraževanje oziroma specializacijo za višje in diplomirane medicinske sestre. Program je pripravljen, potrebna so še manjša dopolnila, njegova realizacija pa je predvsem odvisna od Ministrstva za zdravje.

V letu 2010, smo tudi prvič gostili skupaj z Zbornico – Zvezo, našo strokovno sekcijo in Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa, članice evropskega združenja medicinskih sester medicine dela FOHNEU (Federation of Occupational Health Nurses within the European Union) in od takrat se dvakrat letno aktivno udeležujemo delavnih srečanj, kjer je med drugim velik poudarek na izobraževanju medicinskih sester. Člani skupine za izobraževanje v okviru FOHNEU smo izdelali program za specializacijo z namenom, da bi imele vse članice EU primerljiv učni program. Ta program bomo v letošnjem letu tudi potrdili

Strokovna srečanja so sledila z različno tematiko:

 • Zdravstveno varstvo udeležencev v cestnem prometu,
 • Ocena tveganja in delazmožnost delavcev s kroničnimi boleznimi,
 • Obeležitev 50. letnega delovanje naše strokovne sekcije v sklopu strokovnega seminarja na temo; Znanje, Kakovost, Sodelovanje.

V obdobju zadnjih desetih let imamo izdane tudi zbornike z izvlečki ali zbornike, na teme, ki so bile predstavljene in so jih udeleženci strokovnega izobraževanja prejeli ob registraciji.