ZAKLJUČENO! Volitve predsednika/ce in izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji za mandatno obdobje 2023 – 2027 (Podaljšan rok: 9. 3. 2023)

Na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice – Zveze, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji razpisuje:

VOLITVE ZA ŠTIRILETNO MANDATNO OBDOBJE 2023 – 2027 za

 • predsednika/co strokovne sekcije
 • člane/ice izvršnega odbora strokovne sekcije – 8 članov.

Pri volitvah predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora se upoštevata strokovno in geografsko načelo.

Izvršni odbor strokovne sekcije sestavljajo člani iz naslednjih zdravstvenih ustanov po en član: SB Izola, SB Novo mesto, SB Brežice, SB Celje, SB Slovenj Gradec, SB Murska Sobota, SB Jesenice, UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Razpisni pogoji za predsednika/co sekcije

 • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let,
 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let.

Razpisni pogoji za člana/ico IO sekcije

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
 • najmanj 5 let redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju.

Kandidat/ka naj vloži

 • pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira,
 • življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj,
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Republiki Sloveniji 10 oz. 5 let,
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
 • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na kirurškem področju – glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu,
 • kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora sekcije naj navede, iz katere bolnišnice v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati, ter na katerem področju bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji.

Posamezni kandidat lahko obenem vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Upoštevane bodo vloge kandidatov, ki bodo na sedež volilno – kandidacijske komisije prispele do vključno 9. 3. 2023 (na podlagi sklepa IO podaljšan rok),  v zaprti kuverti s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v kirurgiji– Ne odpiraj!« na naslov Zbornica –Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. Če se kandidatura pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Kandidat naj že v uvodu napiše ali kandidira za članstvo v izvršnem odboru sekcije ali za mesto predsednika sekcije.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo na sedež kandidacijske komisije prispele v razpisanem roku. Pri izbiri kandidatov se upošteva regijsko in strokovno načelo. Volitve predsednika ter članov izvršnega odbora bodo izvedene 10. 3. 2023 na strokovnem srečanju v Laškem.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji:
Adrijana Debelak, dipl. m. s., univ. dipl. org.