ZAKLJUČENO! RAZPIS ZA VOLITVE V SEKCIJI MEDICINSKIH SESTER V PULMOLOGIJI (rok: 10.5.2021)

RAZPIS ZA VOLITVE V SEKCIJI MEDICINSKIH SESTER V PULMOLOGIJI

Na osnovi 13. In 15. Člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze Sekcija medicinskih sester v pulmologiji terapiji razpisuje volitve za mandatno obdobje 4 let (2021 – 2025) za:

  • predsednika/co strokovne sekcije
  • člane izvršnega odbora strokovne sekcije – 8 članov

Rok za zbiranje vlog je do vključno 10.5.2021.

Volilna komisija bo po navedenem roku izdelala listo kandidatov za predsednika in člane izvršilnega odbora, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.

Razpisni pogoji

  • Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika oz. najmanj 5 let za funkcijo člana izvršnega odbora sekcije,
  • Članstvo v Zbornici – Zvezi najmanj 10 let za funkcijo predsednika oz. najmanj 5 let za funkcijo člana izvršnega odbora sekcije.

Kandidat naj vloži:

  • Pisno kandidaturo iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj, dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju ter podatke o članstvu v Zbornici – Zvezi,
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 10 oz. 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Posamezni kandidat lahko obenem vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Vloge s potrebnimi dokazili pošljite do vključno 10.05.2021 na naslov: Zbornica Zveza, Ob Železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Volitve Sekcije medicinskih sester v pulmologiji – NE ODPIRAJ.« “Volitve bomo izvedli na prvem strokovnem srečanju Sekcije v letu 2021, predvidoma v maju 2021.

Lep pozdrav!

Maruša Ahačič, mag. zdr. nege
Predsednica Strokovne sekcije medicinskih sester v pulmologiji