ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika sekcije in članov izvršilnega odbora strokovne sekcije MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji; (Rok: neopredeljeno)

Razpis za volitve predsednika sekcije in članov izvršilnega odbora strokovne sekcije ms v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Upravni odbor Zbornice – Zveze je s sklepom  št. 596/41 z dne 9. 3. 2020 na podlagi 21. člena Statuta Zbornice – Zveze zaradi širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in uveljavitve Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji podaljšal mandate predsednikom in izvršnim odborom strokovnih sekcij do 31. 12. 2020 oziroma do organizacije strokovnega srečanja, na katerem se izvedejo volitve.

Zbornica – Zveza bo objavila nov razpis za volitve predsednika in članov izvršnega odbora  Strokovne sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, ko bo mogoče organizirati strokovno srečanja na katerem bodo potekale volitve. Strokovno srečanje bi lahko ob ustreznem epidemiološkem stanju v R Sloveniji potekalo konec meseca septembra oziroma oktobra 2020.

Strokovna sekcija MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze je na svoji 18. seji IO sekcije, dne 12. 12. 2019 sprejela sklep o razpisu za volitve predsednika/co, sekcije in člane/ice izvršilnega odbora strokovne sekcije za mandatno obdobje 2020 – 2024.

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice – Zveze, zaradi poteka mandata predsednika in članov IO, Strokovna sekcija MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, razpisuje volitve za štiriletno obdobje (2020-2024) za:

 • predsednika/co sekcije in
 • člane/ice izvršilnega odbora (8 mest).

Razpisni pogoji za predsednika/co sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,
 • redno zaposlen/a v Republiki Sloveniji skupaj v trajanju najmanj 10 let, od tega najmanj 5 let na ožjem področju promocije zdravja in zdravstvene vzgoje in najmanj 5 let na področju zdravstvene nege.

Razpisni pogoji za člana/ico IO sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
 • redno zaposlen/a na ožjem področju promocije zdravja in zdravstvene vzgoje  v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži

 • pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira,
 • življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj,
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 10 oz. 5 let,
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
 • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja Strokovne sekcije MS  v promociji  zdravja in zdravstveni vzgoji- glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu,
 • kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora sekcije naj navede, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati, ter na katerem področju bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji

Posamezni kandidat lahko obenem vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

3. korespondenčna seja 20.3.2020 Sekcije v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Sklep 01/03/2020   Majda Šmit pošlje na UO Zbornice Zveze predlog o podaljšanju mandata (junij 2016-junij 2020) IO in predsednici sekcije ms v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji od junija 2020 do termina, ki bo v skladu z epidemiološko situacijo v državi in organizacijo delovnega procesa v zdravstveno vzgojnih centrih/centrih za krepitev zdravja (ZVC/CKZ), ko se bodo kolegice lahko spet udeležile strokovnih srečanj. Volitve bomo izvedli na strokovnem srečanju (Družinska obravnava za zdrav življenjski slog), ki je bil predviden v marcu 2020.

Lepo pozdravljeni.

Predsednica strokovne sekcije MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Majda Šmit, dipl. m.s. s specialnimi znanji