Razpis za volitve predsednika/predsednice sekcije in članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v hematologiji (Rok: 15. 3. 2024)

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice – Zveze, Strokovna sekcija MS in ZT v hematologiji, razpisuje volitve za štiriletno obdobje (april 2024-2028) za:

 • predsednika/co sekcije in
 • člane/ice izvršilnega odbora (8 mest).

Razpisni pogoji za predsednika/co sekcije

 • član/ica Zbornice Zveze najmanj 10 let,
 • redno zaposlen/a na področju hematološke dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let.

Razpisni pogoji za člana/ico IO sekcije

 • član/ica Zbornice Zveze najmanj 5 let,
 • redno zaposlen/a na področju hematološke dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let,
  Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži

 • Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira,
 • življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj,
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 10 oz. 5 let,
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
 • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja strokovne sekcije MS in ZT v hematologiji- glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu,
 • kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora sekcije naj navede, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati, ter na katerem področju bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji (izobraževanje, standardi, raziskovalno delo …).

Posamezni kandidat lahko obenem vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.
Kandidati pošljejo kandidature na sedež volilno – kandidacijske komisije do vključno 15. 3. 2024 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v hematologiji«- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju v aprilu 2024. Komisija za volitve Sekcije MS in ZT v hematologiji bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lep pozdrav,
Predsednik strokovne sekcije MS in ZT v hematologiji
Boštjan Jovan, dipl. zn.