ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu (Rok: 15. 11. 2022)

Sekcija medicinskih sester v managementu na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in sklepa izvršnega odbora sekcije št. 1/1k-2022 razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje 2022 – 2026 za:

 • predsednika/članico sekcije
 • člana/članico sekcije (1 mesto)

Razpisni pogoji za predsednika/co sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,
 • redno zaposlen/a v Republiki Sloveniji na ožjem strokovnem področju najmanj 10 let.

Razpisni pogoji za člana/co sekcije (1 mesto):

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
 • redno zaposlen/a v Republiki Sloveniji na ožjem strokovnem področju najmanj 5 let.

Kandidat/ka naj vloži:

 • pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:
 • funkcija za katero kandidira,
 • regija/strokovno področje, ki ga želi predstavljati,
 • izobrazba ter delovne izkušnje,
 • kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, e-naslov);
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 10 oziroma 5 let,
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
 • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja sekcije – glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip. Posamezni kandidat/ka lahko hkrati vloži kandidaturo za predsednika/co in za člana/ico izvršnega odbora strokovne sekcije.

Kandidati pošljejo kandidaturo na sedež volilne komisije do vključno 15. 11. 2022 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija medicinskih sester v managementu – Ne odpiraj!« na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju, ki bo potekalo 24. 11. 2022.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lep pozdrav,

V. d. predsednika Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Dejan Doberšek, dipl. zn.