ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini (Rok: 26. 5. 2022)

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE IN ČLANOV/ČLANIC SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V DRUŽINSKI MEDICINI

Na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in sklepa izvršnega odbora sekcije št. 229/17/22 razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje 2022 – 2026 za:

 • predsednika/co sekcije in
 • člane/ice izvršnega odbora (8 mest).

Razpisni pogoji za predsednika/co sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,
 • redno zaposlen/a v Republiki Sloveniji na ožjem strokovnem področju najmanj 10 let.

Razpisni pogoji za člana/ico izvršnega odbora sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
 • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

 • pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:
 • funkcija za katero kandidira,
 • regija/strokovno področje, ki ga želi predstavljati,
 • izobrazba ter delovne izkušnje,
 • kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, e-naslov);
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 10 oziroma 5 let,
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
 • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja sekcije – glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu.

Posamezni kandidat/ka lahko hkrati vloži kandidaturo za predsednika/co in za člana/ico izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika/ce ter nato volitve članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora, ki ni bil/a izvoljen/a za predsednika/co.
Kandidati pošljejo kandidaturo na sedež volilne komisije do vključno 26. 5. 2022 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v družinski medicini – Ne odpiraj!« na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.

Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.
Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju, ki bo potekalo 10. 6. 2022 na seminarju Sekcije, ki bo na Brdu pri Kranju.

Barbara Bukovnik
predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini