ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti (Rok: 11. 11. 2021)

Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti

Na osnovi Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti objavlja razpis za volitve za mandat štirih let (november 2021–2025) za:

 • predsednico oz. predsednika strokovne sekcije (eno mesto) in

 • člane oz. članice izvršnega odbora strokovne sekcije (osem mest).

Razpisni pogoji za predsednika/co sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,
 • redno zaposlen/a v Republiki Sloveniji na ožjem strokovnem področju najmanj 10 let.

Razpisni pogoji za člana/ico izvršnega odbora sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
 • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Po dogovoru na 12. seji izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti so določene naslednje regije:

 • Osrednjeslovenska regija,
 • Štajerska regija,
 • Koroška regija,
 • Celjsko – Savinjska regija,
 • Gorenjska regija,
 • Severno Primorska regija,
 • Obalno – Notranjska regija,
 • Dolenjsko – Posavska regija in Bela Krajina,
 • Pomurska regija.
 • Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester imenuje svojo predstavnico, ki je vabljena članica izvršnega odbora.
  Izvoljen predsednik/ca istočasno zastopa volilno regijo, iz katere prihaja.

Kandidat/ka naj vloži:

 • pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:
 • funkcija za katero kandidira,
 • regija/strokovno področje, ki ga želi predstavljati,
 • izobrazba ter delovne izkušnje,
 • kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, e-naslov, telefon);
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 10 oziroma 5 let,
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
 • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja sekcije – glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu.

Posamezni kandidat/ka lahko hkrati vloži kandidaturo za predsednika/co in za člana/ico izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika/ce ter nato volitve članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora, ki ni bil/a izvoljen/a za predsednika/co.

Vloge s potrebnimi dokazili pošljite do vključno 11. 11. 2021 na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom »Volitve Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti – NE ODPIRAJ«. Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveza prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volilno-kandidacijska komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in pripravila kandidacijsko listo. Volitve bodo izvedene na četrtkovem strokovnem srečanju, ki bo 25. 11. 2021.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lep pozdrav,
mag. Andreja Krajnc
predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti