ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji (Rok: 25. 2. 2022)

Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

Na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje 2022 – 2026 za:

 • predsednika/co sekcije in
 • člane/ice izvršnega odbora (8 mest).

Razpisni pogoji za predsednika/co sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,
 • redno zaposlen/a v Republiki Sloveniji na ožjem strokovnem področju najmanj 10 let.

Razpisni pogoji za člana/ico izvršnega odbora sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
 • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

 • pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:
 • funkcija za katero kandidira,
 • regija/strokovno področje, ki ga želi predstavljati,
 • izobrazba ter delovne izkušnje,
 • kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, e-naslov …);
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 10 oziroma 5 let,
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
 • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja sekcije – glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu.

Posamezni kandidat/ka lahko hkrati vloži kandidaturo za predsednika/co in za člana/ico izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika/ce ter nato volitve članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora, ki ni bil/a izvoljen/a za predsednika/co.

Kandidati pošljejo kandidaturo na sedež volilne komisije do vključno 25. 2. 2022 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v nefrologiji, dializi in transplantaciji – Ne odpiraj!« na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju 24. 3. 2022. Zaradi epidemiološke situacije bo lokacija in način izvedbe strokovnega srečanja (v živo/preko spleta) sporočena naknadno.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lep pozdrav,

Ana Koroša,
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji