ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji (Rok: 10. 5. 2022)

Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

Na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje maj 2022 – maj 2026 za:

 • predsednika/co sekcije in
 • člane/ice izvršnega odbora (8 mest).

Razpisni pogoji za predsednika/co sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,
 • redno zaposlen/a v Republiki Sloveniji na ožjem strokovnem področju najmanj 10 let.

Razpisni pogoji za člana/ico izvršnega odbora sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
 • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

 • pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:
 • funkcija za katero kandidira,
 • regija/strokovno področje, ki ga želi predstavljati,
 • izobrazba ter delovne izkušnje,
 • kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, e-naslov …);
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 10 oziroma 5 let,
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
 • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja sekcije – glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu.

Posamezni kandidat/ka lahko hkrati vloži kandidaturo za predsednika/co in za člana/ico izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika/ce ter nato volitve članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora, ki ni bil/a izvoljen/a za predsednika/co.

Vloge s potrebnimi dokazili pošljite do vključno 10. 5. 2022 na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom »Volitve Sekcija MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji – NE ODPIRAJ«. Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveza prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Volilno-kandidacijska komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in pripravila kandidacijsko listo. Volitve bodo izvedene na 30. strokovnem izobraževanju medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, ki bo 27. in 28. maja 2022.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Marija Petrinec Primožič,
predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji