ZAKLJUČENO! Podaljšan rok za razpis za volitve člana/ice izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji (Rok: 5. 11. 2023)

PODALJŠANJE RAZPISA ZA VOLITVE ZA ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA SEKCIJE MS IN ZT V ANESTEZIOLOGIJI, INTENZIVNI TERAPIJI IN TRANSFUZIOLOGIJI

Podaljšanje roka se nanaša na člana izvršnega odbora – za področje transfuziologije.

Na podlagi sklepa izvršnega odbora sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji št. 12/10-2023 se rok za posredovanje kandidature za manjkajočega člana/ico izvršnega odbora strokovne sekcije – za področje transfuziologije, podaljšuje do 5. 11. 2023. Prosimo, da vašo kandidaturo z ustreznimi dokazili posredujete po elektronski pošti na naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si do dne 5. 11. 2023.

Razpisni pogoji za člana/ico izvršnega odbora sekcije:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
  • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Kandidat/ka naj vloži:

  • pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:
  • funkcija za katero kandidira,
  • regija/strokovno področje, ki ga želi predstavljati,
  • izobrazba ter delovne izkušnje,
  • kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, e-naslov);
  • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 5 let,
  • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
  • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja sekcije – glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju, ki bo potekalo 17. 11. in 18. 11. 2023 v Rogaški Slatini.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lep pozdrav,

Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji
Anton Justin