ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika in članov izvršilnega odbora strokovne Sekcije MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji za mandatno obdobje 2021 – 2025 (rok: 21.05.2021)

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV IZVRŠILNEGA ODBORA STROKOVNE SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI ZA MANDATNO OBDOBJE 2021 – 2025

Strokovna sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, je na svoji 18. seji izvršilnega odbora sekcije dne 12. 12. 2019 sprejela sklep o razpisu za volitve predsednika/co strokovne sekcije in članov/ic izvršilnega odbora strokovne sekcije za mandatno obdobje 2020 – 2024.  Zaradi epidemiološke situacije Sars-COV-2 v letu 2020 je razpis volitev prestavljen na mandatno obdobje  2021 -2025.

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije zaradi poteka mandata predsednika in članov izvršilnega odbora Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (2021-2025) za:

 • predsednika/co sekcije in
 • člane/ice izvršilnega odbora (8 mest).

Razpisni pogoji za predsednika/co sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,
 • redno zaposlen/a v Republiki Sloveniji skupaj v trajanju najmanj 10 let, od tega najmanj 5 let na ožjem področju promocije zdravja in  zdravstvene vzgoje  in najmanj 5 let na področju zdravstvene nege.

Razpisni pogoji za člana/ico izvršilnega odbora sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
 • redno zaposlen/a na ožjem področju promocije zdravja in zdravstvene vzgoje  v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

 • pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira,
 • življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj,
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 10 oz. 5 let,
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
 • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja Sekcije medicinskih sester  v promociji  zdravja in zdravstveni vzgoji – glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu,
 • kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora sekcije naj navede, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati, ter na katerem področju bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji.

Posamezni kandidat lahko obenem vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Kandidati pošljejo kandidature na sedež volilne komisije do vključno 21. maja 2021 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji«- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana. Če se kandidatura pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju 10. junija 2021 v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS, Debeli rtič oziroma se bodo ob ponovnem poslabšanju epidemiološke situacije, če bo strokovno srečanje potekalo na daljavoizvedle korespondenčno.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lepo pozdravljeni.

Predsednica strokovne sekcije medicinskih sester  v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Majda Šmit, dipl. m. s. s specialnimi znanji