(rok: 8.9.2021) ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju ter člane/ice izvršnega odbora (rok: 8. 9. 2021)

Na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice – Zveze Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju razpisuje

VOLITVE ZA ŠTIRILETNO MANDATNO OBDOBJE 2021 – 2025:

 • za predsednika/co strokovne sekcije in
 • za člane/ice izvršnega odbora strokovne sekcije – 8 članov

 Razpisni pogoji za predsednika/co sekcije:

 • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let,
 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,

Razpisni pogoji za člana/ico IO sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
 • najmanj 5 let redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju

Pri izbiri kandidatov se upoštevata regijsko in strokovno načelo.

Kandidat/ka naj vloži:

 • pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira,
 • življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj,
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 10 oz. 5 let,
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
 • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja  Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju – glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu,
 • kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora sekcije naj navede, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati, ter na katerem področju bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji.

Posamezni kandidat lahko obenem vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Vlogo z dokazili oziroma zahtevanimi prilogami kandidati pošljejo na sedež volilno – kandidacijske komisije do vključno 8. 9. 2021 v zaprti kuverti s pripisom: »Volitve Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju – Ne odpiraj!« na naslov Zbornica –Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. Če se kandidatura pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Kandidat naj že v uvodu napiše ali kandidira za članstvo v izvršilnem odboru sekcije ali za mesto predsednika sekcije.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo na sedež kandidacijske komisije prispele v razpisanem roku. Volitve predsednika ter članov izvršnega odbora bodo izvedene 14. 9. 2021 na strokovnem srečanju oziroma se bodo ob ponovnem poslabšanju epidemioloških razmer, volitve izvedle na daljavo.

Predsednica Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
Irena Šumak, mag. zdr. nege