ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce sekcije in članov/ic izvršilnega odbora Strokovne sekcije medicinskih sester in babic (rok: 31.7.2020)

Razpis za volitve predsednika/ce sekcije in članov/ic izvršilnega odbora Strokovne sekcije medicinskih sester in babic

Upravni odbor Zbornice – Zveze je s sklepom  št. 596/41 z dne 9. 3. 2020 na podlagi 21. člena Statuta Zbornice – Zveze zaradi širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in uveljavitve Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji podaljšal mandate predsednikom in izvršnim odborom strokovnih sekcij do 31. 12. 2020 oziroma do organizacije strokovnega srečanja, na katerem se izvedejo volitve.

Strokovna sekcija medicinskih sester in babic, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, je na seji izvršilnega odbora, dne 17.02.2020  sprejela sklep o razpisu za volitve predsednika/co, sekcije in člane/ice izvršilnega odbora strokovne sekcije za mandatno obdobje 2020 – 2024.

Volitve se bodo izvedle na strokovnem srečanju sekcije v jesenskem terminu.

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice – Zveze, zaradi poteka mandata predsednika in članov izvršilnega odbora, Strokovna sekcija medicinskih sester in babic, razpisuje volitve za štiriletno obdobje (2020-2024) za:

 • predsednika/co sekcije in
 • člane/ice izvršilnega odbora (8 mest).

 Razpisni pogoji za predsednika/co sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,
 • redno zaposlen/a v Republiki Sloveniji na področju babiške nege najmanj 10 let.

 Razpisni pogoji za člana/ico IO sekcije:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
 • redno zaposlen/a v Republiki Sloveniji na področju babiške nege  najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži

 • pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira,
 • življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj,
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na strokovnem področju babiške nege v R Sloveniji 10 oz. 5 let,
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
 • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja Strokovne sekcije medicinskih sester in babic – glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu,
 • kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora sekcije naj navede, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati, ter na katerem področju bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji

Volitve se bodo izvedle na strokovnem srečanju sekcije v jesenskem terminu.

Kandidati pošljejo kandidature na sedež volilno – kandidacijske komisije vključno do 31. 7. 2020 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija medicinskih sester in babic«- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana.

Komisija za volitve bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Posamezni kandidat lahko obenem vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Lepo pozdravljeni.

Predsednica strokovne sekcije medicinskih sester in babic

Karolina Kovač, dipl. babica