ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti (rok: 31.8.2021)

Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora Strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (september 2021 – september 2025) za:

 • predsednika/co sekcije (1 mesto)
 • člana/ ico izvršnega odbora (8 mest)

Pri izvolitvi članov izvršnega odbora se upošteva regijsko in strokovno načelo.

RAZPISNI POGOJI:

Kandidat/ka za predsednika/co sekcije mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,
 • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidat/ka za člana/ico sekcije mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
 • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let.

KANDIDATURA

Kandidat/ka vloži:

 • pisno kandidaturo, iz katere je razvidno za katero funkcijo kandidira,
 • življenjepis z navedbo izobrazbe, delovnih izkušenj in dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in od kdaj
 • kandidat/ka za predsednika/co naj priloži program dela in razvoja Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti za obdobje 2021 – 2025
 • kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora naj navede iz katere regija prihaja in navede področja, na katerih bi želela aktivno delovati v obdobju 2021 – 2025.

Posamezni kandidat lahko obenem vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Kandidati pošljite prijave na sedež volilne komisije v zaprti kuverti na naslov: Zbornica- Zveza, volitve Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti- NE ODPIRAJ!, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana. Rok za prijavo kandidatov je do vključno 31. 8. 2021. Volilna komisija bo izdelala kandidacijsko listo za predsednika/co in člane/ice izvršnega odbora. Na volilno listo se uvrsti kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in pravočasno vložijo pisno kandidaturo. Če se kandidatura pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bodo izvedene na strokovnem seminarju Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, 9. 9. 2021.

Bojana Hočevar Posavec
predsednica Sekcije MS in ZT v
rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti