ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v oftalmologiji

Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (marec 2020-2024):

  1. Predsednika/co Strokovne sekcije MS in ZT v oftalmologiji Slovenije
  2. Člane/ice IO Strokovne sekcije MS in ZT v oftalmologiji Slovenije (8)

Razpisni pogoji:

  • Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika/ce in najmanj 5 let za funkcijo člana/ice izvršnega odbora strokovne sekcije.
  • Članstvo v Zbornici-Zvezi najmanj 10 let za funkcijo predsednika/ce in najmanj 5 let za funkcijo člana/ice izvršnega odbora.

Kandidat/ka naj vloži:

  • Pisno kandidaturo iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju.
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju.
  • Izjavo, da je član/ica Zbornice-Zveze.
  • Kandidat/ka za člana/ico izvršilnega odbora sekcije naj navede iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati.
  • Vizijo-osebni pogled na delovanje strokovne sekcije in cilje, ki jih želi doseči v naslednjem mandatnem obdobju (za funkcijo predsednika/ce).

Pri izvolitvi članov izvršnega odbora se upošteva regijsko in strokovno načelo. Vloge s potrebnimi dokazili pošljite v zaprti ovojnici na sedež volilno kandidacijske komisije na naslov: Zbornica-Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom »Volitve Sekcije MS in ZT v oftalmologiji- NE ODPIRAJ)«.

Rok za oddajo kandidature je do vključno 21.2.2020. Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju, ki bo 6.3.2020 v Ljubljani.

Posamezni kandidat lahko obenem vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Lucija Grudnik, predsednica strokovne sekcije