ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (rok: 10. 9. 2021)

Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

Na osnovi Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze  in sklepa izvršnega odbora št. 6KS/27072021 IO Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, z dne 27. 7. 2021, Sekcija  razpisuje volitve za mandatno obdobje 4 let (2021 – 2025) za:

 1. Predsednika/-co strokovne sekcije.

 2. Člane/ice  izvršnega odbora strokovne sekcije – 8 članov/-ic.

Razpisni pogoji:

 • Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika/-ce in najmanj 5 let za funkcijo člana/-ice izvršnega odbora strokovne sekcije.
 • Članstvo v Zbornici – Zvezi najmanj 10 let za funkcijo predsednika/-ce in najmanj 5 let za funkcijo člana/-ice izvršnega odbora.

Pri izbiri kandidatov za izvršni odbor strokovne sekcije se upoštevata regijsko in strokovno načelo.

Kandidat/-ka naj vloži:

  • Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju.
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika/-ce oziroma 5 let za funkcijo člana/-ice izvršnega odbora strokovne sekcije.
  • Izjavo, da je član/-ica Zbornice – Zveze.
  • Vizijo – osebni pogled na delovanje strokovne sekcije in cilje, ki jih želi doseči v naslednjem mandatnem obdobju (za funkcijo predsednika/-ce).

Vloge s potrebnimi dokazili pošljete do vključno 10. 9. 2021 na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom: »Volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji NE ODPIRAJ – Komisija za izvedbo volitev za predsednika/-ice in članov/ic IO Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji«. Če se kandidatura pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Volitve bodo izvedene na strokovnem izobraževanju Sekcije, z naslovom »Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu«, ki bo potekal 8. 10. 2021 v PB Ormož.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

Posamezni kandidat lahko istočasno vloži kandidaturo za predsednika/-ico in za člana/-ico izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika/-ico ter nato volitve članov/-ic izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana/-ico izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika/-ico.

Mandat članov/-ic izvršnega odbora strokovne sekcije traja 4 (štiri) leta z možnostjo večkratne izvolitve, vendar ne več kot skupaj štiri mandate. Mandat predsednika/-ice strokovne sekcije traja 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.

Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr. soc. manag., pred.
Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji