ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (rok: 15.11.2021)

Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji za mandatno obdobje 2021-2025

Na osnovi Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice –Zveze Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji objavlja razpis za volitve, za mandat štirih (4) let (november 2021-2025) za:

  • Predsednico/ka strokovne sekcije (1 mesto)
  • Člane/ice izvršilnega odbora strokovne sekcije (8 mest)

Razpisni pogoji:

  • Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika in najmanj 5 let za funkcijo člana izvršilnega odbora sekcije,
  • Članstvo v Zbornici-Zvezi najmanj 10 let za funkcijo predsednika oz. 5 let za funkcijo člana izvršilnega odbora sekcije.

Kandidat/ka naj vloži:

  • Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj, dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju.
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 10 let za funkcijo predsednika oz. 5 let za funkcijo člana izvršilnega odbora sekcije.
  • Izjavo, da je član/ica Zbornice-Zveze.
  • Za funkcijo predsednika strokovne sekcije vizijo in strategijo razvoja sekcije za mandatno obdobje.

Pri izbiri kandidatov za izvršilni odbor strokovne sekcije se upošteva regijsko in strokovno načelo. Posamezni kandidat lahko vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršilnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršilnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršilnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Vloge s potrebnimi dokazili pošljite do vključno 15. november 2021 na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom: »Volitve Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji – NE ODPIRAJ«. Če se kandidatura pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveza prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volilno – kandidacijska komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

Volitve bodo izvedene na četrtkovem strokovnem srečanju, ki bo potekalo 18. 11. 2021.

Irena Trampuš, dipl. m. s.
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji