ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji (rok: 22.10.2021)

Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršilnega odbora  strokovne  Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

Na osnovi Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze in sklepa izvršnega odbora Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji razpisuje volitve za mandatno obdobje 4 let (2021-2025) za:

  • predsednico/ka strokovne sekcije
  • člane izvršnega odbora strokovne sekcije – 8 članov/ic

Razpisni pogoji:

  • redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju (nevrologija) v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika in najmanj 5 let za funkcijo člana izvršnega odbora sekcije,
  • članstvo v Zbornici – Zvezi najmanj 10 let za funkcijo predsednika in najmanj 5 let za funkcijo člana izvršilnega odbora sekcije.

Pri izbiri kandidatov za izvršni odbor strokovne sekcije se upoštevata regijsko in strokovno načelo.

Kandidat/ka naj vloži:

  • Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj, dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju ter podatke o članstvu v Zbornici – Zvezi,
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 10 let za funkcijo predsednika oz. 5 let za funkcijo člana izvršilnega odbora sekcije.
  • Izjavo, da je član/ica Zbornice-Zveze.
  • za funkcijo predsednika strokovne sekcije napisati vizijo in strategijo razvoja strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji za prihodnje mandatno obdobje.

Vloge s potrebnimi dokazili pošljete do vključno 22. oktobra 2021 na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom: »Volitve Sekcije medicinskih sester  in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji – NE ODPIRAJ«. Če se kandidatura pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveza prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bomo izvedli na naslednjem strokovnem srečanju z naslovom »Nevrološke bolezni – del našega življenja«, ki bo potekalo 19. novembra 2021 preko videokonference.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijavnice in izdelala kandidacijsko listo. Posamezni kandidat lahko istočasno vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Mandat članov izvršnega odbora strokovne sekcije traja 4 (štiri) leta, z možnostjo večkratne izvolitve, vendar ne več kot skupaj 4 mandate. Mandat predsednika/-ice strokovne sekcija traja 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.

mag. Maja Medvešček Smrekar, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji