ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in člane/ice Sekcije reševalcev v zdravstvu (rok: 15. 11. 2021)

Strokovna sekcija reševalcev v zdravstvu, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, je na svoji 55.  korespondenčni seji sprejela izhodišča za izvedbo volitev predsednika in članov izvršilnega odbora za vodenje Sekcije reševalcev v zdravstvu v obdobju 2022 – 2026.

Na podlagi 12., 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije objavlja Sekcija reševalcev v zdravstvu

RAZPIS ZA VOLITVE

 1. PREDSEDNIKA/CE STROKOVNE SEKCIJE REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU IN

 2. 8 ČLANOV(IC) IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SEKCIJE REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

za mandat štirih (4) let

 1. Zaradi čim boljše regijske zastopanosti so na podlagi sklepa IO sekcije na 42. redni seji (15.01.2013 v Kranju) določena naslednje volilne regije:
 • Dolenjsko – Posavska regija in Bela Krajina
 • Gorenjska regija
 • Celjsko – Savinjska regija in Koroška
 • Ljubljanska regija
 • Obalno – Notranjska regija
 • Prekmurska regija
 • Severno Primorska regija
 • Štajerska regija

Zaradi spoštovanja strokovnega načela sestave IO se eno mesto nameni za predstavnika zasebnih reševalnih postaj*

*V primeru, da za predstavnika zasebnih reševalnih postaj ni prijave kandidata na razpis, se dodatno mesto nameni ljubljanski regiji.

 1. Voli se predsednika/co strokovne sekcije in osem (8) članov(ic) Izvršnega odbora (IO) strokovne sekcije. Izvoljen predsednik istočasno zastopa volilno regijo, iz katere prihaja.
 2. Razpis za volitve se po sklepu IO 55. korespondenčne seje posreduje v vse zavode, ki opravljajo reševalno dejavnost in objavi na zidu FB skupine (http://www.facebook.com/Resevalci) Sekcije reševalcev v zdravstvu. V skladu s Pravilnikom o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze bo razpis objavljen tudi v Utripu.
 3. Rok za prijavo kandidatov je 15. november 2021.
 4. Volilna komisija bo po navedenem roku izdelala listo za predsednika in člane izvršilnega odbora kandidatov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
 5. Kandidatna lista in predstavitev kandidatov za predsednika in člane IO (življenjepis, strokovno delovanje, vizija delovanja sekcije reševalcev v zdravstvu) bo objavljena novembra 2021 na spletni strani Zbornice Zveze.
 6. Volitve in potrditev novega predsednika ter članov IO bodo izvedene na prvem strokovnem srečanju v letu 2022 (april) predvideno v Zrečah.
 7. Poročilo o delovanju Sekcije v mandatu 2017 – 2021 bodo udeleženci seminarja prejeli v gradivu seminarja v pisni obliki, objavljeno bo tudi na spletni strani Zbornice – Zveze.

RAZPISNI POGOJI:

Za funkcijo predsednika Sekcije reševalcev v zdravstvu:

 • član Zbornice Zveze najmanj 10 let;
 • redno zaposlen na eni izmed reševalnih služb v Sloveniji najmanj 10 let.

Za funkcijo člana izvršilnega odbora Sekcije reševalcev v zdravstvu:

 • član Zbornice Zveze najmanj 5 let;
 • redno zaposlen na eni izmed reševalnih služb v Sloveniji najmanj 5 let.

Kandidat/ka naj vloži:

 • pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:
 • funkcija za katero kandidira,
 • regija/strokovno področje, ki ga želi predstavljati,
 • izobrazba/strokovno delovanje ter delovne izkušnje,
 • kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, e-naslov);
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 10 oziroma 5 let,
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
 • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja sekcije – glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu skladno s točko 3.a tega razpisa,
 • kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora sekcije – področje, kjer bi lahko največ prispeval skladno s točko 3.b tega razpisa.

Kandidat naj že v uvodu napiše, ali kandidira za članstvo v izvršilnem odboru sekcije ali za mesto predsednika sekcije ali kandidira za obe funkciji.

V vlogi mora navesti tudi, katero volilno regijo bi  predstavljali.

PRIPOROČILA ZA IZBOR PREDSEDNIKA IN ČLANOV IZVRŠNEGA ODBORA

 1. Strokovni življenjepis
 • kratek osnovni življenjepis,
 • podatki o osnovni strokovni izobrazbi (srednja, višja, visoka strokovna šola),
 • podatki o dodatni strokovni izobrazbi (specializacije, funkcionalna izobraževanja, tečaji),
 • podatki o poklicnem delovanju (pripravništvo, strokovni izpit, vse zaposlitve, trenutna zaposlitev).
 1. Strokovno delovanje
 • vodenje strokovnega srečanja oz. sodelovanje v organizacijskem odboru,
 • članstvo v programskem odboru strokovnega srečanja,
 • vodenje tečajev, učnih delavnic ipd.,
 • aktivna udeležba na strokovnih srečanjih,
 • objavljeni strokovni članki (seznam),
 • aktivno delovanje v Sekciji reševalcev v zdravstvu, drugih sekcijah, regijskem društvu oz Zbornici.
 1. Vizija delovanja sekcije reševalcev v zdravstvu
 2. osebni pogled na delovanje Sekcije reševalcev v zdravstvu in cilji v prihodnosti (poudarjene ključne točke delovanja), ki bi jih morala sekcija doseči oz. za katere si bo kot predsednik sekcije prizadeval(a) – za kandidate za predsednika sekcije,
 3. področje, kjer bi kot član(ica) I.O. lahko največ prispeval(a) (izobraževanje, standardi, raziskovalno delo…) – za kandidate za člana izvršnega odbora sekcije,

Posamezni kandidat lahko istočasno vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Kandidati pošljejo prijave na sedež volilno – kandidacijske komisije do vključno  15. novembra 2021 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija reševalcev v zdravstvu – Ne odpiraj!« na naslov: ZBORNICA – ZVEZA, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.

Komisija za volitve Sekcije reševalcev v zdravstvu bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo na sedež kandidacijske komisije prispele v razpisanem roku. Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Lep pozdrav!

Predsednik volilno-kandidacijske komisije                                                   Predsednik sekcije
mag. Janez Kramar dipl.zn.                                                                              Danijel Andoljšek