ZAKLJUČENO! Razpis za volitve podpredsednika/podpredsednice Zbornice – Zveze

Razpis za volitve podpredsednika/podpredsednice Zbornice – Zveze

34. redna volilna Skupščina Zbornice – Zveze se bo izvedla meseca marca 2021 oziroma v drugem terminu, če epidemiološke razmere v mesecu marcu ne bodo dopuščale izvedbe skupščine.

V skladu z 18. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) ter 4., 9. in 10. členom Pravilnika o volitvah in imenovanjih

Upravni odbor Zbornice – Zveze objavlja

RAZPIS za volitve podpredsednika/podpredsednice Zbornice – Zveze

za mandatno obdobje od marca 2021 do marca 2025

Za funkcijo podpredsednika/podpredsednice lahko v skladu z določili 9. člena Pravilnika o volitvah in imenovanjih kandidira vsak član Zbornice – Zveze – zaposlena medicinska sestra, babica ali zdravstveni tehnik, ki je član najmanj zadnjih pet let ter ima ugled v strokovni javnosti.

Kandidati morajo k vlogi predložiti: življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih.

Kandidati naj vlogo naslovijo v zaprti ovojnici na naslov:

Kandidacijska komisija Zbornice – Zveze
Ob železnici 30 A
1000 Ljubljana
s pripisom »Kandidatura za podpredsednika/podpredsednico Zbornice – Zveze – Ne odpiraj!«.

Za pravočasno prispele na razpis se štejejo kandidature, ki dospejo na naslov Zbornice – Zveze do vključno petka, 22. 1. 2021.

Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze