ZAKLJUČENO! Razpis za volitve članov sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji (Rok: 10. 10. 2022)

Razpis za volitve članov sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in sklepa izvršnega odbora sekcije št. 37/21 razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje 2022/2026 za:

  • člane/ice izvršnega odbora (4 mesta).

Razpisni pogoji za člana/ico izvršnega odbora sekcije:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
  • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

  • pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:
  • funkcija za katero kandidira,
  • regija/strokovno področje, ki ga želi predstavljati,
  • izobrazba ter delovne izkušnje,
  • kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, e-naslov);
  • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 5 let,
  • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.

Kandidati pošljejo kandidaturo na sedež volilne komisije do vključno 10. 10. 2022 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji – Ne odpiraj!« na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju, ki bo potekalo 21. 10. 2022 na Vranskem.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lep pozdrav,

Predsednik/ca Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Renata Batas, dipl. m.s., ET