ZAKLJUČENO! Razpis za volitve članov izvršnega odbora sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu (Rok: 19. 10. 2023)

SEKCIJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SOCIALNEM VARSTVU na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in sklepa izvršnega odbora sekcije št. SKLEP 1/17042023 razpisuje nadomestne volitve do konca mandatnega obdobja 2023 – 2025 (17. 6. 2025) za:

  • člane/ice izvršnega odbora (3 mesta).

Razpisni pogoji za člana/ico izvršnega odbora sekcije:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
  • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

  • pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:
  • funkcija za katero kandidira,
  • regija/strokovno področje, ki ga želi predstavljati,
  • izobrazba ter delovne izkušnje,
  • kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, e-naslov);
  • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji, najmanj 5 let,
  • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.

Kandidati pošljejo kandidaturo na sedež volilne komisije do vključno 19. 10. 2023 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu – Ne odpiraj!« na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju, ki bo potekalo 9. 11. 2023 v Ankaranu.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lep pozdrav,

Predsednik Sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu
Slavko Bolčević