ZAKLJUČENO! Razpis za volitve članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji (Rok: 15. 4. 2022)

Razpis za za volitve članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji za mandatno obdobje 2022-2026

Na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in sklepa izvršnega odbora sekcije št. 37/21 razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje 2022/2026 za:

  • člane/ice izvršnega odbora (4 mesta – za področje Dolenjske, Gorenjske, Štajerske, Primorske).

Razpisni pogoji za člana/ico izvršnega odbora sekcije:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
  • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:

  • funkcija za katero kandidira,
  • regija/strokovno področje, ki ga želi predstavljati,
  • izobrazba ter delovne izkušnje,
  • kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, e-naslov);
  • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 10 oziroma 5 let,
  • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.

Kandidati pošljejo kandidaturo na sedež volilne komisije do vključno 15. 4. 2022 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji – Ne odpiraj!« na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju, ki bo potekalo 22. 4. 2022 – 23. 4. 2022 v Termah Zreče, Zreče.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lep pozdrav,

Predsednik/ca Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Renata Batas, dipl. m. s., ET