ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice – Zveze za leto 2023 (Rok: 24. 3. 2023)

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
in
Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze ter sklepom Upravnega odbora s 24. redne seje, ki je potekala 16. 1. 2023, objavljamo

Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice – Zveze za leto 2023

Zbornica – Zveza bo v letu 2023 podelila do deset zlatih znakov.
Kandidatke/kandidate za zlati znak v skladu s Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze lahko predlagajo posamezni člani Zbornice – Zveze z obvezno podporo
regijskega strokovnega društva, strokovne sekcije oziroma drugega organa ali delovnega telesa Zbornice – Zveze ter regijska strokovna društva, strokovne sekcije in drugi organi ter delovna telesa Zbornice – Zveze.

Kriteriji za podelitev zlatega znaka:

  • uspešno poklicno delo na področju zdravstvene/babiške nege,
  • kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene/babiške nege,
  • prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene/babiške nege in zdravstvenega varstva,
  • prispevek k humanizaciji odnosov v zdravstvu,
  • uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Zbornice – Zveze,
  • prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva,
  • raziskovalno delo,
  • pomembno publicistično delo,
  • najmanj 20-letno obdobje dela na področju zdravstvene/babiške nege,
  • neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 10 let.

Podelitev zlatih znakov bo potekala na slavnostni akademiji ob 12. maju – mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju – mednarodnem dnevu babic.

Predloge za dobitnike zlatega znaka 2023 predlagatelj pripravi na obrazcu »Predlog za podelitev ZLATEGA ZNAKA«, ki je dostopen na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si, v rubriki pravni akti kot priloga Pravilnika o priznanjih). V obrazec, ki je dostopen v Wordovem formatu, lahko predlagatelji vnašate obrazložitve in utemeljitve, ki niso več prostorsko omejene.
Predlog obrazca z lastnoročnim podpisom predlagatelja, skupaj z življenjepisom s priporočeno pošto pošljite na: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Komisija za priznanja – zlati znak 2023«.

Komisija za priznanja bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli do 24. 3. 2023.
Če se predlog pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme predlog, šteje dan oddaje na pošto.

Monika Ažman,
predsednica Zbornice – Zveze