ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgentni dejavnosti za leto 2023 (Rok: 10. 8. 2023)

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice – Zveze in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze izvršilni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci s sklepom 4/06-2023 z dne 7. 6. 2023 objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA DOSEŽKE NA OŽJEM STROKOVNEM PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE V URGENTNI DEJAVNOSTI ZA LETO 2023

V letu 2023 bosta podeljeni do dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju. Priznanje bo podeljeno na strokovnem srečanju »Urgentni pacient«, ki bo 19. in 20. 10. 2023 v Termah Čatež.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju:

  • pomemben dosežek na ožjem strokovnem področju,
  • pomemben prispevek k prepoznavanju ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
  • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
  • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
  • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
  • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
  • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
  • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
  • najmanj 10-letno delo na ožjem strokovnem področju,
  • neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika/co priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis kandidata/ke in izpolnjen obrazec Zbornice – Zveze »Predlog za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju« z utemeljitvijo po posameznih kriterijih ter z lastnoročnim podpisom predlagatelja.

Prosimo, da predloge za dobitnika/ce priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgentni dejavnosti pošljete na predpisanem obrazcu Zbornice – Zveze, v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov:
Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgentni dejavnosti«, do vključno 10. 8. 2023.

Če predlog za dobitnika/co priznanja pošljete po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Nada Macura Višić, dipl. m. s.
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci