ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgentni dejavnosti za leto 2022 (Rok: 19. 9. 2022)

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in 10. členom Pravilnika o priznanjih Zbornice – Zveze izvršilni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji na podlagi sklepa št. 01/3/2022 z dne 4.2.2022 objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA DOSEŽKE NA OŽJEM STROKOVNEM PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE V URGENTNI DEJAVNOSTI ZA LETO 2022

V letu 2022 bosta podeljeni do dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju.
Priznanje bo podeljeno na strokovnem srečanju »Urgentni pacient«, ki bo 13. in 14. 10. 2022 v Termah Čatež.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju:

  • pomemben dosežek na ožjem strokovnem področju,
  • pomemben prispevek k prepoznavanju ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
  • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
  • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
  • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
  • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
  • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
  • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
  • najmanj 10-letno delo na ožjem strokovnem področju,
  • neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika/co priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis kandidata/ke in izpolnjen obrazec Zbornice – Zveze »Predlog za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju« z utemeljitvijo po posameznih kriterijih ter z lastnoročnim podpisom predlagatelja.

Prosimo, da predloge za dobitnika/ce priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgentni dejavnosti pošljete na predpisanem obrazcu Zbornice-Zveze, v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov:
Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgentni dejavnosti«, do vključno 19. 9. 2022.

Če predlog za dobitnika/co priznanja pošljete po pošti, se za dan, ko Zbornica-Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Nada Macura Višić, dipl. m. s.
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci