ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (Rok: 8. 9. 2023)

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze

Izvršilni odbor Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji s sklepom št. 7/31052023 objavlja

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji bo v letu 2023 podelila do 2 priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju. Priznanja zaposlenim v
zdravstveni negi bomo podelili na strokovnem srečanju z naslovom »Varnost zdravstvene obravnave na področju duševnega zdravja in psihiatrije«, ki bo potekalo 20. 10. 2023 v
Termah Zreče.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju so:

 • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
 • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne
  sekcije,
 • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
 • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
 • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
 • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
 • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
 • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
 • najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
 • neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika/-co priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis kandidata/-ke in izpolnjen obrazec Zbornice – Zveze
»Predlog za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju« z utemeljitvijo po posameznih kriterijih ter z lastnoročnim podpisom predlagatelja.

Prosimo, da predloge za dobitnike/-ce priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji za leto 2023 pošljete na predpisanem obrazcu Zbornice-Zveze,
v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju
zdravstvene nege v psihiatriji«, do vključno 8. 9. 2023. Če se predlog za dobitnike priznanj pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na
pošto.

viš. pred. Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped.
predsednik Sekcije MS in ZT v psihiatriji