ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (rok: 10. 9. 2021)

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji bo v letu 2021 podelila do 2 priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju. Priznanja zaposlenim v zdravstveni negi bomo podelili na strokovnem srečanju »Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu«, ki bo potekal 8. 10. 2021 v PB Ormož.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju so:

 • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
 • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
 • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
 • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
 • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
 • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
 • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
 • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
 • najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
 • najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
 • Predlog za dobitnika/-co priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis kandidata/-ke in izpolnjen obrazec Zbornice – Zveze »Predlog za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju« z utemeljitvijo po posameznih kriterijih ter z lastnoročnim podpisom predlagatelja.Prosimo, da predloge za dobitnike/-ce priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji za leto 2021 pošljete na predpisanem obrazcu Zbornice-Zveze, v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji«, do vključno 10. 9. 2021. Če se predlog za dobitnike priznanj pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

  Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag.
  Predsednik strokovne sekcije MS in ZT v psihiatriji