ZAKLJUČENO! Razpis volitev za predsednika/co sekcije in člane/ice izvršilnega odbora strokovne sekcije MS in ZT v zobozdravstvu za mandatno obdobje 2020 – 2024 (rok: 13.08.2021)

Razpis volitev za predsednika/co sekcije in člane/ice izvršilnega odbora strokovne sekcije MS in ZT v zobozdravstvu za mandatno obdobje 2020 – 2024

Strokovna sekcija MS IN ZT v zobozdravstvu, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze je na svoji 19. seji dne, 27.11.2019 sprejela sklep o razpisu volitev za predsednika/co sekcije  in člane/ice izvršilnega odbora strokovne sekcije za mandatno obdobje 2020 – 2024.

Zaradi epidemiološke situacije Sars-COV-2 v letu 2020 je razpis volitev prestavljen na mandatno obdobje 2021 – 2025.

Na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice – Zveze, razpisuje

VOLITVE ZA ŠTIRILETNO MANDATNO OBDOBJE 2021 – 2025 za,

 • predsednika/co strokovne sekcije in
 • člane/ice izvršnega odbora strokovne sekcije – 8 članov

 Razpisni pogoji za predsednika/co sekcije

 • najmanj 10 let redno zaposlen/a na področju zobozdravstvene dejavnosti v RS.
 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,

Razpisni pogoji za člana/ico IO sekcije

 •  član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
 • najmanj 5 let redno zaposlen/a na področju zobozdravstvene dejavnosti v RS,
 • pri izbiri članov IO sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži

 • pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira,
 • življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj,
 • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v RS 10 oz. 5 let,
 • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
 • kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja   strokovne sekcije MS in ZT  v zobozdravstvu – glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu,
 • kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora sekcije naj navede, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati, ter na katerem področju bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji.

Posamezni kandidat lahko obenem vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Kandidati pošljejo kandidature na sedež volilno – kandidacijske komisije vključno do petka, 13. 8. 2021 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v zobozdravstvu«- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana.

Če se kandidatura pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju, ki bo predvidoma potekalo 3. in 4. 9. 2021 oziroma se bodo ob ponovnem poslabšanju epidemioloških razmer, volitve izvedle na daljavo. Komisija za volitve Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lepo pozdravljeni.

Predsednica strokovne sekcije MS in ZT v zobozdravstvu
Marina Čok, med. sestra s specialnimi znanji