ZAKLJUČENO! Razpis volitev predsednika oz. predsednice in članov oz. članic izvršnega odbora sekcije študentov zdravstvene nege in babištva (Rok: 10.12.2021)

Razpis volitev predsednika oz. predsednice in članov oz. članic izvršnega odbora sekcije študentov zdravstvene nege in babištva

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva razpisuje volitve za dvoletno mandatno obdobje (december 2021 – 2023) za:

  • Predsednico/ka strokovne sekcije študentov zdravstvene nege in babištva
  • Člane/ice izvršnega odbora strokovne sekcije študentov zdravstvene nege in babištva (8 članov).

Razpisni pogoji:

  • Kandidat/ka mora imeti status študenta zdravstvene nege ali babištva
  • Kandidat/ka mora biti član Zbornice – Zveze.

Kandidat/ka naj vloži:
1. Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo visokošolskega zavoda in študijskega programa, v katerega je vpisan
2. Potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto
3. Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze
4. Za funkcijo predsednika strokovne sekcije vizijo in strategijo razvoja sekcije za mandatno obdobje.

Prosimo, da kandidati v kandidaturi navedejo kontaktne podatke (telefon in naslov elektronske pošte) z namenom obveščanja in morebitnega dopolnjevanja vlog.

Pri izbiri kandidatov za izvršni odbor strokovne sekcije se upošteva regijsko in strokovno načelo. Posamezni kandidat lahko hkrati vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Rok za oddajo kandidature je 10. 12. 2021. Vloge s potrebnimi dokazili (potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto in drugo) pošljite v zaprti ovojnici na sedež volilno-kandidacijske komisije na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom »Volitve Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva – NE ODPIRAJ«.
Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in pripravila kandidacijsko listo. Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju 20. 12. 2021. Zaradi epidemiološke situacije bo lokacija in način izvedbe strokovnega srečanja (v živo/preko spleta) sporočena naknadno.
Pri izvolitvi članov izvršnega odbora se upošteva regijsko in strokovno načelo (predsednik/predsednica in člani/članice morajo imeti aktiven status študent/študentke zdravstvene nege ali babištva).
Žiga Metelko, predsednik strokovne sekcije