ZAKLJUČENO! Predčasne volitve predsednika/ce in izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji za preostanek mandatnega obdobja 2023 – 2025 (Rok: 31. 3. 2023)

 

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V PSIHIATRIJI na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in sklepa izvršnega odbora sekcije št. 1KS/06012023 razpisuje predčasne volitve za preostanek mandatnega obdobja 2023 – 2025 za:

  • predsednika/co strokovne sekcije
  • člane/ice izvršnega odbora strokovne sekcije – 1 mesto.

Razpisni pogoji:

  • Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika/-ce in najmanj 5 let za funkcijo člana/-ice izvršnega odbora strokovne sekcije.
  • Članstvo v Zbornici – Zvezi najmanj 10 let za funkcijo predsednika/-ce in najmanj 5 let za funkcijo člana/-ice izvršnega odbora.

Kandidat/-ka naj vloži:

  • Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju.
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika/-ce oziroma 5 let za funkcijo člana/-ice izvršnega odbora strokovne sekcije.
  • Izjavo, da je član/-ica Zbornice – Zveze.
  • Vizijo – osebni pogled na delovanje strokovne sekcije in cilje, ki jih želi doseči v naslednjem mandatnem obdobju (za funkcijo predsednika/-ce).

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip. Posamezni kandidat/ka lahko hkrati vloži kandidaturo za predsednika/co in za člana/ico izvršnega odbora strokovne sekcije.

Kandidati pošljejo kandidaturo na sedež volilne komisije do vključno 31. 3. 2023 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji – Ne odpiraj!« na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.
Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti IX, ki bo potekalo 18. in 19. 5. 2023 v Termah Zreče (volitve bodo izvedene prvi dan srečanja, 18. 5. 2023).

Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani Zbornice – Zveze, v rubriki aktualni razpisi.

Lep pozdrav,

v. d. predsednika Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
viš. pred. Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped.