AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Obvestilo o razpisu volitev predsednika oz. predsednice in članov oz. članic izvršnega odbora sekcije študentov zdravstvene nege in babištva (rok: 09.10.2020)

Obvestilo o razpisu volitev predsednika oz. predsednice in članov oz. članic izvršnega odbora sekcije študentov zdravstvene nege in babištva

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva razpisuje volitve za dvoletno mandatno obdobje (oktober 2020 – 2022) za:

  1. Predsednico/ka strokovne sekcije študentov zdravstvene nege in babištva

  2. Člane/ice izvršnega odbora strokovne sekcije študentov zdravstvene nege in babištva (8 članov).

Razpisni pogoji:

  1. Kandidat/ka mora imeti status študenta zdravstvene nege ali babištva
  2. Kandidat/ka mora biti član Zbornice – Zveze

Kandidat/ka naj vloži:

  1. Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo visokošolskega zavoda in študijskega programa, v katerega je vpisan
  2. Potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto
  3. Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze
  4. Za funkcijo predsednika strokovne sekcije vizijo in strategijo razvoja sekcije za mandatno obdobje.

Prosimo, da kandidati v kandidaturi navedejo kontaktne podatke (telefon in naslov elektronske pošte) z namenom obveščanja in morebitnega dopolnjevanja vlog.

Pri izbiri kandidatov za izvršni odbor strokovne sekcije se upošteva regijsko in strokovno načelo. Posamezni kandidat lahko hkrati vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Rok za oddajo kandidature je 9. 10. 2020.

Volilna komisija bo pregledal vse pravočasno prispele prijave in pripravila kandidacijsko listo. Volitve bodo izveden na zadnjem dnevu (25. 10. 2020) delovnega vikenda Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva, ki bo potekal od 23. 10. do 25. 10. 2020 na Debelem rtiču.

Pri izvolitvi članov izvršnega odbora se upošteva regijsko in strokovno načelo (predsednik/predsednica in člani/članice morajo imeti aktiven status študent/študentke zdravstvene nege ali babištva).

Vloge s potrebnimi dokazili (potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto in drugo) pošljite v zaprti ovojnici na sedež volilno-kandidacijske komisije na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom »Volitve Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva – NE ODPIRAJ«.

Žiga Metelko, predsednik strokovne sekcije