ZAKLJUČENO! Objavlja razpis za predsednika/co, podpredsednika/co za izobraževanje in podpredsednika/co za splošne zadeve društva (rok: 31. 8. 2021)

IO Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske v skladu s 13. členom Statuta DMSBZT Gorenjske, 7., 8., 9. in 10. členom Pravilnika o volitvah in imenovanjih v organe DMSBZT Gorenjske objavlja razpis za:

PREDSEDNIKA/PREDSEDNICO DRUŠTVA, ZA MANDATNO OBDOBJE 4 LET (2021 – 2024)

Za funkcijo predsednika/ce društva lahko kandidira vsak/a redni/a član/ica Društva, ki je član/ica najmanj deset let ter aktivno deluje v Društvu vsaj pet let. Kandidat/ka za predsednika/co Društva mora predložiti življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih ter predlog programa dela za naslednje mandatno obdobje.

PODPREDSEDNIKA/ PODPREDSEDNICO DRUŠTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZA MANDATNO OBDOBJE 4 LET (2021 – 2024)

Za funkcijo podpredsednika/ce Društva za izobraževanje lahko kandidira vsak/a redni/a član/ica Društva, ki je član/ica najmanj pet let ter aktivno deluje v Društvu vsaj tri leta. Kandidat/ka za podpredsednika /co Društva za izobraževanje mora predložiti življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih.

PODPREDSEDNIKA/ PODPREDSEDNICO DRUŠTVA ZA SPLOŠNE ZADEVE, ZA MANDATNO OBDOBJE 4 LET (2021 – 2024)

Za funkcijo podpredsednika/ce Društva za izobraževanje lahko kandidira vsak/a redni/a član/ica Društva, ki je član/ica najmanj pet let ter aktivno deluje v Društvu vsaj tri leta. Kandidat/ka za podpredsednika /co Društva za izobraževanje mora predložiti življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih.

Vloge naj kandidati naslovijo na Kandidacijsko komisijo Društva v zaprti ovojnici, s pripisom: »Kandidatura, ne odpiraj«, do 31. 8. 2021, na naslov sedeža Društva: DMSBZT Gorenjske, Bleiweisova 20, 4000 Kranj.

Volilni občni zbor bo potekal 8. septembra 2021.

    Simona Tomaževič                                                         Alenka Bijol
predsednica kandidacijske komisije                                 predsednica društva