ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti (Rok: 23. 5. 2022)

Dopolnilni razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije razpisuje dopolnilni razpis za volitve za štiriletno mandatno obdobje (2022-2026) za

  • člane/ice izvršilnega odbora strokovne sekcije (3 mesta), ki predstavljata štajersko, obalno-notranjsko in osrednjeslovensko regijo.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati/ke iz drugih regij, njihova kandidatura pa se upošteva, če na razpis ni bila oddana ustrezna kandidatura kandidatov/k iz štajerske, obalno-notranjske in osrednjeslovenske regije.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se tako upoštevata regijski in strokovni princip.

Razpisni pogoji za člana/ico izvršnega odbora sekcije:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
  • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Kandidat/ka naj vloži:

  • pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:
  • funkcija za katero kandidira,
  • regija/strokovno področje, ki ga želi predstavljati,
  • izobrazba ter delovne izkušnje,
  • kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, gsm telefon, e-naslov);
  • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 5 let,
  • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.

Vloge s potrebnimi dokazili pošljite samo po elektronki pošti na naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si , najkasneje do vključno 23. maja 2022 do 12.ure.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju, ki bo 24. 5. 2022 v Termah Zreče.

mag. Andreja Krajnc
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti