ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za tri (3) člane izvršnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (rok: 4.6.2021)

Dopolnilni razpis za tri (3) člane izvršnega odbora Strokovne Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Strokovna sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji objavlja dopolnilni razpis za tri (3) člane izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, predstavnike goriške (en član), štajerske (en član)  in prekmurske regije (en član).

Razpisni pogoji za člana/ico izvršilnega odbora sekcije:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
  • redno zaposlen/a na ožjem področju promocije zdravja in zdravstvene vzgoje  v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

  • pisno kandidaturo,
  • življenjepis z navedbo izobrazbe, delovnih izkušenj in regije iz katere prihaja in jo želi zastopati, ter na katerem področju bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji,
  • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 5 let,
  • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.

Kandidati pošljejo kandidature na sedež volilne komisije do vključno petka, 4. junija 2021 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji«- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana. Če se kandidatura pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju 10. junija 2021 v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS, Debeli rtič oziroma se bodo ob ponovnem poslabšanju epidemiološke situacije, če bo strokovno srečanje potekalo na daljavo,  izvedle korespondenčno.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lepo pozdravljeni.

Predsednica strokovne sekcije medicinskih sester  v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Majda Šmit, dipl. m. s. s specialnimi znanji