ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za enega (1) člana izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji (rok: 10.11.2021)

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji v skladu z določili 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze objavlja:

Dopolnilni razpis za enega (1) člana izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

Razpisni pogoji za člana/ico izvršilnega odbora sekcije:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
  • redno zaposlen/a na področju nevrologije najmanj 5 let,

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

  • pisno kandidaturo,
  • življenjepis z navedbo izobrazbe, delovnih izkušenj in regije iz katere prihaja in jo želi zastopati, ter na katerem področju bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji,
  • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 5 let,
  • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.

Kandidati pošljejo kandidature na sedež volilne komisije do vključno srede, 10. novembra 2021 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v nevrologiji«- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana. Če se kandidatura pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju, v petek, 19.11.2021, ki bo potekalo preko videokonference.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lepo pozdravljeni,

predsednica strokovne sekcije
medicinskih sester  in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji
mag. Maja Medvešček Smrekar, prof. zdr. vzg.