Rok: 10. 9. 2021 ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za dva (2) člana izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (rok: 10. 9. 2021)

Strokovna sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji v skladu z določili 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze objavlja:

Dopolnilni razpis za dva (2) člana izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, predstavnika štajerske (en član)  in prekmurske regije (en član).

Razpisni pogoji za člana/ico izvršilnega odbora sekcije:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
  • redno zaposlen/a na ožjem področju promocije zdravja in zdravstvene vzgoje  v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Če se na razpis prijavijo tudi kandidati iz drugih regij, ki ne predstavljajo štajerske oziroma prekmurske regije, se njihova kandidatura upošteva samo v primeru, če se na razpis ne prijavita kandidata iz štajerske in prekmurske regije, ki izpolnjujeta razpisne pogoje.

Kandidat/ka naj vloži:

  • pisno kandidaturo,
  • življenjepis z navedbo izobrazbe, delovnih izkušenj in regije iz katere prihaja in jo želi zastopati, ter na katerem področju bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji,
  • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 5 let,
  • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.

Kandidati pošljejo kandidature na sedež volilne komisije do vključno petka, 10.septembra 2021 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji«- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana. Če se kandidatura pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bodo izvedene na jesenskem strokovnem srečanju , predvidoma v mesecu oktobru (potrjena lokacija in točen termin v naslednji številki Utripa) in se bodo ob ponovnem poslabšanju epidemiološke situacije, če bo strokovno srečanje potekalo na daljavo,  izvedle korespondenčno.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lepo pozdravljeni.

Predsednica strokovne sekcije medicinskih sester  v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ.dipl.org.