ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za dva (2) člana izvršilnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (Rok: 8. 5. 2022)

Dopolnilni razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije razpisuje dopolnilni razpis za volitve za štiriletno mandatno obdobje (2022-2026) za

  • člana/ici izvršilnega odbora strokovne sekcije (2 mesti), ki predstavljata primorsko in osrednjeslovensko regijo.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati/tke iz drugih regij, njihova kandidatura pa se upošteva, če na razpis ni bila oddana ustrezna kandidatura kandidatov/tk iz primorske in osrednjeslovenske regije.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se tako upoštevata regijski in strokovni princip.

Razpisni pogoji za člana/ico izvršnega odbora sekcije:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
  • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Kandidat/tka naj vloži:

  • pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:
  • funkcija za katero kandidira,
  • regija/strokovno področje, ki ga želi predstavljati,
  • izobrazba ter delovne izkušnje,
  • kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, e-naslov);
  • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 5 let,
  • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.

Vloge s potrebnimi dokazili pošljite do vključno 8. maja 2022 na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom: »Volitve Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji – NE ODPIRAJ«. Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Volitve bodo izvedene na dvodnevnem strokovnem srečanju, ki bo 27. in 28. 5. 2022 v Termah Šmarješke Toplice.

Irena Trampuš, dipl. m. s.
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji