Razpis za dodatne volitve članov/članic izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji (Rok: 20. 3. 2024)

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V DERMATOVENEROLOGIJI na podlagi 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in sklepa izvršnega odbora sekcije št. 2/2023 razpisuje dodatne volitve za štiriletno mandatno obdobje 2023 – 2027 za:
člane/ice izvršnega odbora (6 mest).

Pri sestavi kandidatne liste imajo prednost kandidati/tke, ki zastopajo štajersko, gorenjsko in osrednjeslovensko regijo. Kandidati/tke iz drugih regij se uvrstijo na kandidatno listo v primeru, če ni dovolj kandidatov/tk iz štajerske, gorenjske in osrednjeslovenske regije.

Razpisni pogoji za člana/ico izvršnega odbora sekcije:
– član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
– redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Republiki Sloveniji najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:
– pisno kandidaturo, iz katere so razvidni:
– funkcija za katero kandidira,
– regija/strokovno področje, ki ga želi predstavljati,
– izobrazba ter delovne izkušnje,
– kontaktni podatki kandidata/tke (prebivališče, e-naslov, gsm);
– dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v R Sloveniji 5 let,
– izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.

Kandidati pošljejo kandidaturo na sedež volilne komisije do vključno 20. 3. 2024 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v dermatovenerologiji – Ne odpiraj!« na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. Če kandidaturo pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju, ki bo potekalo 5. in 6. 4. 2024 v Rimskih termah.

Volilna komisija bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Lep pozdrav,

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Anita Jelen