Program dela strokovnih sekcij za leto 2022

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

Samostojno organizirana strokovna srečanja

Naslov: VLOGA MEDICINE DELA SKOZI EPIDEMIJO COVIDA

Datum: prva polovica junija 2022
Kraj: Maribor
Okvirno število (pedagoških) ur: 6-8

Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • COVID, preventiva, težave, cepljenja, izvajanje brisov,…
 • nasilje na zdravstvenimi delavci v času COVIDA
 • vloga medicine dela v času covida, osveščanje delodajalcev, stališče medicine dela (vračanje na delovna mesta, svetovanje pri odrejanju karanten,…)
 • postcovidno stanje populacije (težave, ukrepi, terapije,..)
 • stanje študentov, dijakov in otrok v času covida (problemi, socializacija, šola na daljavo,…)

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri v. d. predsednice sekcije Biljani Gaberc, elektronski naslov: pejcic.biljana@gmail.com
Biljana Gaberc, v. d. predsednice Sekcije medicine dela, prometa in športa

1. Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja s PB Idrija
Naslov: MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA PACIENTA Z BIPOLARNO MOTNJO – ni še potrjen na IO
Datum: 1. 4. 2022
Kraj: PB Idrija

2. Samostojno organizirana strokovna srečanja
Naslov: SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI VIII. – ni še potrjen na IO
Podnaslov: v pripravi
Datum: 19. 5. 2022 in 20. 5. 2022
Kraj: Terme Zreče

3. Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja s PB Idrija
Naslov: SKRB ZA TERAPEVTSKO OKOLJE, MEDOSEBNI TERAPEVTSKI ODNOS IN KOMUNIKACIJO SO TEMELJI ZDRAVSTVENE NEGE NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN PSIHIATRIJE – ni še potrjen na IO
Datum: 14. 10. 2022
Kraj: PB Vojnik

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri darko.loncnar@gmail.com.

Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr. soc. manag.

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: 1. konferenca na področju izobraževanja v zdravstveni negi ZA ODLIČNOST V IZOBRAŽEVANJU: Na dijaka in študenta osredinjeno učenje in poučevanje
Datum: september 2022
Kraj: bo določeno naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: enodnevno srečanje
Podrobnejša opredelitev srečanja: konferenca z mednarodno udeležbo

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: DIDAKTIKA: Inovativna učna okolja in pristopi motiviranja dijakov in študentov zdravstvene nege
Datum: april 2022
Kraj: bo določeno naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 6 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: učna delavnica

V letu 2022 strokovna sekcija načrtuje izvajanje krajših popoldanskih srečanj V znanju in povezovanju je moč, ki bodo namenjena vsem, ki se ukvarjajo z izobraževanjem v zdravstveni negi in oskrbi. Dogodki bodo potekali na daljavo, predvidoma dva do trikrat na leto. Dodatne informacije bodo objavljene v Utripu.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsedniku sekcije Borisu Mihi Kaučiču, elektronski naslov: kaucic@siol.net.

Predsednik Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
doc. dr. Boris Miha Kaučič, znan. sod.

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: MEHANSKA VENTILACIJA osnovna
MEHANSKA VENTILACIJA – napredna
NEINVAZIVNA DIHALNA PODPORA – timski pristop
MEHANSKO PREDIHAVANJE V URGENCI
MEHANSKO PREDIHAVANJE V NEONATOLOGIJI IN PEDIATRIJI
Datum: 10. 2. 2022 – 15. 2. 2022
Kraj: kraj določen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 30

b. Naslov: TRANSFUZIJA – delavnica
Datum: 9. 3. 2022
Kraj: kraj določen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 6

c. Naslov: 53. strokovni seminar- STRATEGIJE ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI IN VARNOSTI- KJE SMO IN KAKO NAPREJ?
Datum: 13. 5. 2022- 14. 5. 2022
Kraj: Rogaška Slatina
Okvirno število (pedagoških) ur: 15

d. Naslov: ENTERALNO IN PARANTERALNO PREHRANJEVANJE KRITIČNO BOLNIH
Datum: 16. 9. 2022
Kraj: kraj določen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 6

e. Naslov: HEMODINAMSKI MONITORING
Datum: 20. 10. 2022
Kraj: kraj določen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 6

f. Naslov: OKROGLA MIZA– primeri dobrih praks
Datum: 25. 11. 2022
Kraj: kraj določen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 5

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsedniku sekcije Justin Antonu, elektronski naslov: anton.justin@gmail.com
Anton Justin, predsednik sekcije

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: ZDRAVJE ZAPOSLENIH V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI
Datum: 1. in 2. april 2022
Kraj: Ptuj
Okvirno število (pedagoških) ur:

Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Zdravstveni delavci in varovanje zdravja
 • Covid 19 in zdravstveni delavci
 • Nevarnosti, ki zdravstvenemu delavcu pretijo na delovnem mestu
 • Zdravje zdravstvenih delavcev vezano na aseptične pogoje dela
 • Proste teme

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Tatjani Požarnik, elektronski naslov: tatjana.pozarnik@gmail.com.

Tatjana Požarnik, predsednica Sekcije medicinskih sester zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: določimo naknadno
Datum: 1. 4. 2022
Kraj: določimo naknadno

b. Naslov: določimo naknadno
Datum: 14. 10. 2022
Kraj: določimo naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Saši Matko, e naslov: sasamidwife@gmail.com
Saša Matko, predsednica Sekcije medicinskih sester in babic

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: REDKE BOLEZNI V PULMOLOGIJI IN ALERGOLOGIJI
Datum: april 2022
Kraj: Celje/ Zoom
Okvirno število (pedagoških) ur: 12
Podrobnejša opredelitev srečanja: Predstavitev redkih bolezni v pulmologiji in alergologiji, diagnostika, zdravljenje in zdravstvena nega pri teh boleznih

 

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije Maruši Ahačič, elektronski naslov: marusy.ahacic@gmail.com.

Maruša Ahačič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI ŽE 40 LET
Datum: 27. 5. 2021
Kraj: Naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 7
Podrobnejša opredelitev srečanja: naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Andreji Marolt, elektronski naslov: andreja.marolt@gmail.com.

Andreja Marolt, predsednica Sekcije medicinskih sester zdravstvenih tehnikov v Oftalmologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

Naslov: NOVOSTI IN ZNANJE KOT PODLAGA KIRURŠKI ZDRAVSTVENI NEGI
Datum: 11. 5. 2022
Kraj: Thermana Laško
Okvirno število (pedagoških) ur: 10h
Podrobnejša opredelitev srečanja: Izobraževanje bo ponudilo poslušalcu inovativne vsebine teorije kot predstavitev učinkovitih in za pacienta varnih praks v kirurški zdravstveni negi. Udeleženci bodo vabljeni k aktivnemu sodelovanju skozi celotno izobraževanje kot v učnih delavnicah.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Adrijani Debelak, elektronski naslov: adrijana.debelak@gmail.com.

Adrijana Debelak, predsednica Sekcije medicinskih sester zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: ZDRAVSTVENA OSKRBA PACIENTA MED PREBOLEVANJEM COVID-19 IN NJEGOVA REHABILITACIJA
Datum: marec/april 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 6 – 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
Namen izobraževalnega programa je osvežiti že obstoječa in pridobiti nova znanja o poteku same okužbe s SARS-Cov 19, njenem prebolevanju, zapletih, zdravljenju in posebnostih na področjih zdravstvene nege.
Ciljni udeleženci: diplomirane medicinske sestre / diplomirani zdravstveniki, srednje medicinske sestre,
zdravstveni tehniki, vsi zaposleni na vseh področjih zdravstvene nege, kjer bi jim to znanje koristilo.

2. Ostali dogodki strokovne sekcije
a. Naslov: IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDOBITEV SPECIALNIH ZNANJ S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z MOTNJAMI V URINIRANJU
Datum: september 2022
Kraj: Ljubljana, Maribor, Slovenj Gradec, Dobrna (natančneje bo kraj določen naknadno)
Okvirno število (pedagoških) ur: teoretični del: 52 ur, praktični del: 50 ur, skupaj: 102 uri
Podrobnejša opredelitev srečanja:
Namen izobraževalnega programa je opremiti diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike z znanjem:

 • zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju (urinska inkontinenca, zapora/retenca urina, druge tovrstne motnje).
 • urinske kateterizacije ženske in moškega,
 • izbire in predpisovanje medicinskih pripomočkov za omenjene paciente,
 • drugih znanj s tega strokovnega področja.

Ciljni udeleženci: diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, zaposleni na področju urologije, kirurgije, travmatologije, nevrologije, internistike, patronažne dejavnosti, rehabilitacije in drugih področij zdravstvene nege, kjer bi jim to znanje koristilo.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici/ku sekcije na e-naslovu: vrabic.maja@gmail.com
Maja Vrabič, predsednik/ca sekcije

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: 47. STROKOVNI SEMINAR: DIMENZIJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ONKOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI
Datum: september 2022
Kraj: predvidoma spletno izobraževanje
Okvirno število (pedagoških) ur: naknadno
Cilj strokovnega seminarja je predstaviti izbrane vsebine s področja kakovostne in varne zdravstvene nege in obravnave onkološkega bolnika, o kakovosti in varnosti delovnega okolja zdravstvenih delavcev, se poglobiti v dejansko stanje ter ugotoviti, kje so vrzeli in možnosti za izboljšave.

b. Naslov: UČNA DELAVNICA: STANDARDNI POSEGI V ZVEZI V CELOTI IMPLANTIRANIM OSREDNIM VENSKIM KATETROM S PODKOŽNIM PREKATOM – VENSKO VALVULO IN OSREDNIM PERIFERNIM VENSKIM KATETROM (PICC) PRI BOLNIKU Z RAKOM
Datum: 6. 1. 2022
Kraj: spletno izobraževanje
Okvirno število (pedagoških) ur: Naknadno
Podrobnejša opredelitev srečanja: Učna delavnica je namenjena medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z onkološkimi bolniki, ki imajo vstavljen osrednji venski kateter s podkožnim prekatom – vensko valvulo ali osrednji periferni venski kateter (PICC kateter). Delavnica je sestavljena iz teoretičnih in praktičnih vsebin, slednje so predstavljene z video vsebinami.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri Ani Istenič, predsednici sekcije MSZT v onkologiji, elektronski naslov ana.istenic@gmail.com

Ana Istenič, predsednica sekcije MSZT v onkologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: VLOGA ENTEROSTOMALNEGA TERAPEVTA V ZDRAVSTVENEM SISTEMU
Datum: 22. 4. 2022 in 23. 4. 2022
Kraj: ZREČE, Terme Zreče
Okvirno število (pedagoških) ur: 20
Podrobnejša opredelitev srečanja: Dvodnevno strokovno srečanje z učnimi delavnicami je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s pacienti z izločalno stomo, hranilno stomo, kroničnimi ranami ter inkontinenco. Teme strokovnega srečanja se bodo navezovale na vsa tri področja enterostomalne terapije oz. zdravstvene nege pacienta s stomo, kronično rano ter inkontinenco. V okviru strokovnega srečanaj bodo potekale tudi učne delavnice o kompresijskem povijanju in hranjenju po gastrostomi.

b. Naslov: UČNI DELAVNICI »ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z IZLOČALNO STOMO« IN »ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z NEFROSTOMO, CISTOSTOMO«
Datum: predvidoma marec, 2022
Kraj: LJUBLJANA
Okvirno število (pedagoških) ur: 6
Podrobnejša opredelitev srečanja: Učni delavnici sta namenjeni vsem zdravstvenim delavcem, dipl. medicinskim sestram, dipl. zdravstvenikom, ki se pri svojem delu srečujejo z zdravstveno nego pacientov z izločalno stomo, nefrostomo, cistostomo.

c. Naslov: LETNO SREČANJE ENTEROSTOMALNIH TERAPEVTOV – 1 dan
Datum: oktober, 2022
Kraj: bo javljen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 10
Podrobnejša opredelitev srečanja: v okviru tradicionalnega letnega srečanjaenterostomalnih terapevtov bodo potekala predavanja z vseh področij enterostomalne terapije, potekala bo okrogla miza, diskusija glede primerov v praksi in reševanju le-teh.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Renata Batas, elektronski naslov: renata.batas@gmail.com .

Renata Batas, predsednica sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: NOSEČNOSTNA SLADKORNA BOLEZEN (soorganizacija z Diabetološkim združenjem Slovenije)
Datum: 19. 1. 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: Predstavitev model in načina oskrbe nosečnice z nosečnostno sladkorno boleznijo.

b. Naslov: SLADKI FEBRUAR 2022
Datum: 4. in 5. 2. 2022
Kraj: Zreče
Okvirno število (pedagoških) ur: 16
Podrobnejša opredelitev srečanja: Osvežitveni modul za time družinske medicine in ostale zdravstvene strokovnjake, ki se srečujejo z novoodkritimi osebami s sladkorno boleznijo.

c. Naslov: ČETRTKOVANJE O OSKRBI SLADKORNE BOLEZNI NA DOMU
Datum: 10. 2. 2022
Kraj: e-izobraževanje
Okvirno število (pedagoških) ur: 2
Podrobnejša opredelitev srečanja: Namen srečanja je osvežiti vsebine o sladkorno bolezen za potrebe oskrbe doma.

d. Naslov: ŠOLA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA – PREHRANSKI TERAPEVT ZA SLADKORNO BOLEZEN TIPA 2
Datum: 6. in 7. 4. 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 20
Podrobnejša opredelitev srečanja: Šola namenjena usposabljanju in pridobitvi certifikata za prehranskega terapevta za področje sladkorne bolezni tipa 2. Namenjena diabetološkim timom, timom družinske medicine, patronažnim medicinskim sestram, izvajalcem delavnic ZVC in CKZ.

e. Naslov: JESENSKA SEKCIJA V ENDOKRINOLOGIJI
Datum: 21. in 22. 10. 2022
Kraj: Rimske terme
Okvirno število (pedagoških) ur: 16
Podrobnejša opredelitev srečanja: Redno srečanje članov sekcije v endokrinologiji, predstavitve novosti, mreženje in prikazi primerov dobre prakse.

 

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a) Naslov: USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE DELAVNIC V CKZ (soorganizacija z NIJZ)
Datum: januar 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 40
Podrobnejša opredelitev srečanja: Izvedba programa za pridobitev certifikata za izvajanje delavnic v centrih za krepitev zdravja

b) Naslov: USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE DELAVNIC V CKZ (soorganizacija z NIJZ)
Datum: januar 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 40
Podrobnejša opredelitev srečanja: Izvedba programa za pridobitev certifikata za izvajanje delavnic v centrih za krepitev zdravja

c) Naslov: NOVEMU KURIKULUMU NA POT
Datum: marec 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 4
Podrobnejša opredelitev srečanja: Predstavitev novega kurikuluma za edukacijo oseb s sladkorno boleznijo

d) Naslov: PREDSTAVITEV PROGRAMOV EDUKACIJE NA SEKUNDARNEM NIVOJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA – »skok v hibridno edukacijo«
Datum: september 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: Izobraževanje v namen implementacije novih programov edukacije na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Jani Klavs, elektronski naslov: janaklavs@gmail.com.

Jana Klavs, predsednica Sekcije medicinskih sester zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: SEDACIJA MED ENDOSKOPSKIMI POSEGI
Datum: 27. – 28. 5. 2022
Kraj: javljen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 10 -15
Podrobnejša opredelitev srečanja: Dvodnevni strokovni seminar z vodilno temo sedacija in učnimi delavnicami.

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: UČNE DELAVNICE
Datum: določen naknadno
Kraj: Ljubljana (Zbornica – Zveza)
Okvirno število (pedagoških) ur: 4
Podrobnejša opredelitev srečanja: Glede na povpraševanje bomo organizirali kratke popoldanske delavnice (PEG, KVČB, …)

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Mariji Petrinec Primožič, elektronski naslov: petrinec.marija@gmail.com.

Mariji Petrinec Primožič, predsednica Sekcije medicinskih sester zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: TPO z AED
Datum: večkrat na mesec v letu 2022
Kraj: v večini krajev pokrivanja regijskih društev
Okvirno število (pedagoških) 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Temeljni postopki oživljanja odraslih z uporabo AED
 • Posebnosti pri oživljanju otrok
 • Oživljanje – izjeme, zapora dihalne poti s tujkom
 • Etično moralna vprašanja in diskusija na primerih iz prakse
 • Praktične vaje – vseh sklopov
 • Pisno preverjanje
 • Praktično preverjanje
 • Inštruktorji – predavatelji Sekcije reševalcev v zdravstvu

b. Naslov: OSKRBA DIHALNE POTI IN UMETNA VENTILACIJA
Datum: 10. 2. 2022
Kraj: hotel Roškar Hajdoše
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj
 • Začetni ukrepi oskrbe dih. poti
 • Predihovanje z masko in dihalnim balonom, ter vstavitev I-gela
 • RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?
 • Ko se zaplete; težavna dihalna pot
 • Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika
 • Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku
 • NIV – neinvazivna ventilacija
 • Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo
 • Preverjanje znanja udeležencev

c. Naslov: INTERPRETACIJA EKG-JA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU
Datum: 17. 2. 2022
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov
 • 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce
 • ST spojnica
 • Preverjanje znanja udeležencev
 • EKG – primeri dobre prakse
 • Učne delavnice

d. Naslov: SREČANJE SODNIKOV IN ORGANIZATORJEV STROKOVNO IZOBRAŽEVALNEGA TEKMOVANJA EKIP IZ NUJNE MEDICINSKE POMOČI
Datum: 16. 3. 2022
Kraj: Zreče
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Povzetki iz organizacije srečanja 2019 in izzivi za 2023
 • Predlogi za izboljšave dogodka
 • Predlogi za pripravo izhodišč scenarijev za srečanje 2022
 • Osnovni koncept priprave scenarija množične nesreče 2022
 • Vprašanja in diskusija
 • Delo v skupinah – oblikovanje predlogov scenarijev
 • Prvo srečanje skupin in uskladitev predlogov scenarijev
 • Delo v skupinah skupaj z organizatorji – oblikovanje scenarijev
 • Končno srečanje skupin in zaključitev dokumentov
 • Povzetki srečanja, strokovno – izobraževalno tekmovanje ekip iz NMP kot produkt

e. Naslov: STROKOVNO SREČANJE S POSVETOM VODIJ REŠEVALNIH SLUŽB
Datum: 17. – 18. 3. 2022
Kraj: Zreče
Okvirno število (pedagoških) 16 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
Program objavljen naknadno
Volitve organov sekcije za mandat 2022-2026

f. Naslov: OSKRBA DIHALNE POTI IN UMETNA VENTILACIJA
Datum: 14.4. 2022
Kraj: hotel Roškar Hajdoše
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj
 • Začetni ukrepi oskrbe dih. poti
 • Predihovanje z masko in dihalnim balonom, ter vstavitev I-gela
 • RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?
 • Ko se zaplete; težavna dihalna pot
 • Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika
 • Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku
 • NIV – neinvazivna ventilacija
 • Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo
 • Preverjanje znanja udeležencev

g. Naslov: INTERPRETACIJA EKG-JA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU
Datum: 21. 4. 2022
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov
 • 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce
 • ST spojnica
 • Preverjanje znanja udeležencev
 • EKG – primeri dobre prakse
 • Učne delavnice

h. Naslov: IMOBILIZACIJA S SODOBNIMI PRIPOMOČKI
Datum: 20. 5. 2022
Kraj: Sežana, IC, URSZR
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Sodobna imobilizacija v predbolnišničnem okolju – pregled
 • Učne delavnice in prikazi:
 • Učna delavnica 1: Vratna opornica in zaščitna čelada
 • Učna delavnica 2: Vakuumske opornice za okončine in opornice v roli
 • Učna delavnica 3: Vakuumska blazina in prenos poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice
 • Učna delavnica 4: Zajemalna nosila z oporo za glavo ter medenični pas
 • Učna delavnica 5: Steznik za imobilizacijo sedečega poškodovanca
 • Učna delavnica 6: Deska za imobilizacijo otrok in otroški sedež
 • Učna delavnica 7: Urgenten in hiter iznos poškodovanca
 • Prikaz uporabe deske za reševanje iz vode in dolge deske za imobilizacijo
 • Pisno preverjanje znanja

i. Naslov: XIII. STROKOVNO IZOBRAŽEVALNO TEKMOVANJE EKIP NMP
Datum: 15. – 18. 9. 2022
Kraj: Rogla
Okvirno število (pedagoških) 48 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

j. Naslov: OSKRBA DIHALNE POTI IN UMETNA VENTILACIJA
Datum: 13. 10. 2022
Kraj: hotel Roškar Hajdoše
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj
 • Začetni ukrepi oskrbe dih. poti
 • Predihovanje z masko in dihalnim balonom, ter vstavitev I-gela
 • RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?
 • Ko se zaplete; težavna dihalna pot
 • Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika
 • Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku
 • NIV – neinvazivna ventilacija
 • Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo
 • Preverjanje znanja udeležencev

k. Naslov: INTERPRETACIJA EKG-JA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU
Datum: 20. 10. 2022
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov
 • 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce
 • ST spojnica
 • Preverjanje znanja udeležencev
 • EKG – primeri dobre prakse
 • Učne delavnice

l. Naslov: IMOBILIZACIJA S SODOBNIMI PRIPOMOČKI
Datum: 18. 11. 2022
Kraj: Sežana, IC, URSZR
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Sodobna imobilizacija v predbolnišničnem okolju – pregled
 • Učne delavnice in prikazi:
 • Učna delavnica 1: Vratna opornica in zaščitna čelada
 • Učna delavnica 2: Vakuumske opornice za okončine in opornice v roli
 • Učna delavnica 3: Vakuumska blazina in prenos poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice
 • Učna delavnica 4: Zajemalna nosila z oporo za glavo ter medenični pas
 • Učna delavnica 5: Steznik za imobilizacijo sedečega poškodovanca
 • Učna delavnica 6: Deska za imobilizacijo otrok in otroški sedež
 • Učna delavnica 7: Urgenten in hiter iznos poškodovanca
 • Prikaz uporabe deske za reševanje iz vode in dolge deske za imobilizacijo
 • Pisno preverjanje znanja

 

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: MRMI PRI SZD
Datum: januar 2022
Kraj: Novo Mesto
Okvirno število (pedagoških) 36 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah

b. Naslov: 28. MEDNARODNI SIMPOZIJ O URGENTNI MEDICINI (SZUM, Sekcija MS in ZT v urgenci)
Datum: junij 2022
Kraj: Portorož
Okvirno število (pedagoških) 36 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

c. Naslov: VELESLALOM REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Datum: 12. 1. 2022
Kraj: Rogla
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsedniku sekcije Danijelu Andoljšku, elektronski naslov: danijel.andoljsek@gmail.com.

Danijel Andoljšek, predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: ENODNEVNI 29. STROKOVNI SEMINAR NACIONALNI PROTOKOLI V ZOBOZDRAVSTVU
Datum: marec, april 2022
Kraj: spletna platforma
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: Namen srečanja je predstaviti nacionalne protokole, ki so sprejeti v zobozdravstvu in ob dogodku izdati brošuro z nacionalnimi protokoli, ki se uporabljajo v zobozdravstvu.

b. Naslov: DVODNEVNO 30. STROKOVNO SREČANJE: ZOBOZDRAVSTVO V PRIMEŽU PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI
Datum: september 2022
Kraj: Portorož
Okvirno število (pedagoških) ur: 13
Podrobnejša opredelitev srečanja: Strokovna predavanja zobozdravnikov, diplomiranih medicinskih sester, zobozdravstvenih asistentk in drugih strokovnjakov na temo novosti v zobozdravstvu.
Obeleženje 30 letnice delovanja sekcije.

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: SPECIALNA ZNANJA S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Datum: marec, april 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 100
Podrobnejša opredelitev srečanja: Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, ki se zaključi s preverjanjem znanja. Cilj specialnih znanj je strokovno, kakovostno in varno usposobiti zobozdravstvene asistente in izvajalce zobozdravstvene vzgoje in preventive za opravljanje del in nalog v delovnem okolju od otroka do starostnika. Predavatelji so zobozdravniki, diplomirane medicinske sestre in zobne asistentke, dolgoletni strokovni sodelavci iz zobozdravstvene dejavnosti.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Damjani Grubar, elektronski naslov: damjana.grubar@gmail.com

Damjana Grubar, predsednica sekcije

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

Naslov: POENOTIMO REPROCESIRANJE NA VSEH RAVNEH ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SLOVENIJI
Datum: sporočen naknadno
Kraj: Zreče

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri Nataši Piletič, elektronski naslov: natasa.piletic@siol.net

Nataša Piletič, predsednica sekcije

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: 6. STROKOVNO SREČANJE TRIAŽNIH MEDICINSKIH SESTER
Datum: januar / februar 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 7,7
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Izobraževanje, izvajanje in nadzor triaže
– Triažni primeri iz prakse
– Predstavitev novosti

b. Naslov: TRIAŽA V SISTEMU NUJNE MEDICINSKE POMOČI V REPUBLIKI SLOVENIJI – TEČAJ TRIAŽE PO NAČELIH MANSHESTRSKEGA TRIAŽNEGA SISTEMA
Datum: marec 2022 in september 2022
Kraj: naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 23,7
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Osnovni principi Manchestrske triaže, splošni in specifični triažni algoritmi, posebnosti triaže pri otrocih, primeri triažnih algoritmov, triaža pri množičnih nesrečah,..
– Ovrednotenje, dokumentiranje in nadzor triažnega procesa, kompetence triažne MS, e-triaža,..
– Učne delavnice, pisni in praktični izpit

c. Naslov: PREPOZNAVA ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA PACIENTA IN REANIMACIJA
Datum: april /september 2022
Kraj: naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 8,5
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Pristop, prepoznava in ukrepanje pri srčnem zastoju pri odraslih in otrocih, uporaba AED, ukrepi pri tujkih v zgornjih dihalnih poteh, kdaj in koga oživljamo drugače, etične dileme pri obravnavi življenjsko ogroženih pacientov in reanimaciji, pripomočki pri oživljanju,..
– 3 strokovne teme s področja obravnave življenjsko ogroženih pacientov oz. reanimacije
– Učne delavnice, pisni in praktični izpit

d. Naslov: URGENTNI PACIENT
Datum: april 2022
Kraj: naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 20
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Obravnava različnih skupin pacientov z oteženim dihanjem na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene oskrbe, etične dileme, poškodbe in terapevtske imobilizacije spodnjih okončin
– Proste teme in prikazi primerov
– Učne delavnice

e. Naslov: TEČAJ ATCN (Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca)
Datum: april in oktober 2022
Kraj: Mariborsko Pohorje
Okvirno število (pedagoških) ur: 24,7
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– ABCD pristop, oskrba dihalne poti, različna šokovna stanja, poškodbe prsnega koša, trebuha, glave, mišično skeletnega sistema, hrbtenice in hrbtenjače, poškodbe zaradi opeklin / omrzlin, poškodbe pri nosečnicah, otrocih in starostnikih, transport do dokončne oskrbe,..
– Učne delavnice in pisni ter praktični izpit

2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj

a. Naslov: 28. MEDNARODNI SIMPOZIJ O URGENTNI MEDICINI
Datum: junij 2022
Kraj: Portorož
Okvirno število (pedagoških) ur: 25,6
Podrobnejša opredelitev srečanja: Obravnava različnih nujnih stanj, oživljanje, sistem NMP v Sloveniji, praktično usposabljanje in učne delavnice, proste teme in prikazi primerov, zdravstvena oskrba in zdravstvena nega pri obravnavi nujnih stanj, poškodbe, zastrupitve,..

3. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: 9th EFCCNA CONGRESS (European Federation of Critical Care Nursing Associations)
Datum: 23. – 26. 3. 2022
Kraj: Utrecht, Nizozemska
Okvirno število (pedagoških) ur: 58
Podrobnejša opredelitev srečanja: Oskrba življenjsko ogroženega pacienta, epidemija Covid-19, oskrba dihalne poti, skrb za svojce / bližnje, kakovost in varnost, agitirani in delirantni pacienti, skrb za počitek / spanje pacientov v enotah intenzivne terapije, zgodnja mobilizacija, paliativna oskrba, izobraževanje, organizacija dela, obremenitve kadra, management, sepsa, pooperativna nega, oviranje pacientov, raziskovanje, simulacije, izkušnje pacientov,..

b. Naslov: 2nd EUROPEAN EMERGENCY NURSING CONGRESS – VIRTUAL (European Society for Emergency Nursing)
Datum: 31. 5. 2022
Kraj: povsod
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: Obravnava nujnih stanj različnih skupin pacientov, triaža in management, epidemija Covid 19 in naše izkušnje, zlorabe otrok in starostnikov,..

WEBINARS EuSEN: 24. 11. 2021 – Travma, 9. 2. 2022 – Množične nesreče

 

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Nadi Macura Višić, e naslov: nada.macura@gmail.com .

Nada Macura Višić , predsednica Sekcije MS in ZT v urgenci

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: SPOLNO PRENOSLJIVE IN DRUGE DERMATOVENEROLOŠKE OKUŽBE
Datum: oktober 2022 (2 dni)
Kraj: Rimske terme
Okvirno število (pedagoških) ur: 16 x 20 min, 4×30 min: 440 min
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Sifilis
– Gonoreja
– Klamidijske okužbe
– Glivične okužbe otrok
– Bakterijske okužbe

 

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: SODELOVANJE NA 17. EADV KONGRESU
Datum: 12. 5. 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 1h teoretičnih vsebin, 3 h praktičnega izvajanja
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Poster (ožje strokovnega področja) – mazanje v rjuho

 

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije Vreček Mojci, e naslov: mojcaperic@yahoo.com.

Vreček Mojca, predsednica Sekcije MS in ZT v dermatovenerologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: KONGRES GERONTOLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE – SKOZI LABIRINT DO STAROSTNIKA
Datum: september 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 16 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)

 • Razlogi za neadherenco pri starejših ljudeh v domačem okolju
 • Prikrita aplikacija zdravil
 • Prepoznava in ocena krhkosti pri starostnikih
 • Healthy lifestyle for aging well
 • Terapija z glasbo
 • Preprečevanje inkontinenčnega dermatitisa
 • Nevrorehabilitacija po možganski kapi z uporabo sodobne tehnologije
 • Fizioterapija malo drugače
 • Ocenjevalna orodja za oceno bolečine pri osebah z demenco
 • Prehranska dopolnila – pasti, kanabioidi
 • Mikrobiota v 3 življenjskem obdobju in naturopatski prijem
 • Starejši z motnjo v duševnem razvoju
 • Medkulturna oskrba v zdravstveni negi
 • Splošne smernice za duhovno oskrbo v zdravstveni negi
 • Razvijanje kompetenc komuniciranja medicinskih sester z uporabo vizualne umetnosti
 • Urinska inkontinenca pri starostnikih je še vedno premalo prepoznana
 • Zakaj spolnosti pri starostnikih ne dojemamo kot potrebe?
 • Etika v labirintu obravnave starostnika
 • Vpliv izvajanja dialize v domačem okolju, na kakovost življenja bolnika
 • Rane in oskrba razjede zaradi pritiska
 • Sodelovanje med patronažno zdravstveno nego in zdravstveno nego v socialnem varstvu
 • Kako dijaki doživljajo umiranje in smrt
 • Uspešna komunikacija in prepričljiv nastop v javnosti

b. Naslov: PREDSTAVITEV STANDARDA CEPLJENJA
Datum: februar 2022
Kraj: online
Okvirno število (pedagoških) ur: 3 ure
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)

 • postopek cepljenja, pojasnilna dolžnost
 • opazovanje po cepljenju
 • protokoli za cepljenje

c. Naslov: PALIATIVNA OSKRBA
Datum: november 2022
Kraj: online
Okvirno število (pedagoških) ur: 3 ure
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)

 • paliativna oskrba
 • duhovna oskrba

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

Naslov: POSVET VODIJ ZDRAVSTVENE NEGE V SOCIALNEM VARSTVU
Datum: junij 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 4 ure
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsedniku strokovne sekcije, elektronski naslov: slavkobolcevic@gmail.com

Predsednik Sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu Slavko Bolčevič

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA PACIENTA Z NOVIMI NAČINI ZDRAVLJENJA MOTENJ RITMA IN SRČNEGA POPUŠČANJA
Datum: 25. 3. 2022
Kraj: e – izobraževanje
Okvirno število (pedagoških) ur: 4

b. Naslov: določen naknadno
Datum: 27. in 28. 5. 2022
Kraj: Šmarješke Toplice ali Otočec
Okvirno število (pedagoških) ur: 8

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici/ku sekcije, elektronski naslov:  irena.trampus@kclj.si

Irena Trampuš,  predsednica sekcije

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: sporočimo naknadno
Datum: 27. 5. 2021
Kraj: Sporočimo naknadno

b. Naslov: Sporočimo naknadno
Datum: 7. in 8. 10. 2022
Kraj: Sporočimo naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri v. d. predsedniku strokovne sekcije, Dejan Doberšek, elektronski naslov: dejan.dobersek@gmail.com

v. d. Predsednika Sekcije Dejan Doberšek

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: IZZIVI V OTORINOLARINGOLOGIJI
Datum: april 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: vsebine ožjega strokovnega področja

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Sonji Krajnik, elektronski naslov: sonja.krajnik@gmail.com.

Sonja Krajnik, predsednica Sekcije medicinskih sester zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: SPOLNO ZDRAVJE, KOT DEL ŽIVLJENSKEGA SLOGA POSAMEZNIKA (Prestavljeno iz 18. 11. 2021)
Datum: marec 2022
Kraj: Velenje – Hotel Paka
Okvirno število (pedagoških) ur: 6 – 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: vsebine sponosti, spolne vzgoje, ki so pomembne za zdravje, pa se o tem »ne govori«.

b. Naslov: DUŠEVNO ZDRAVJE – NAŠE, VAŠE, NJIHOVO
Datum: junij 2022
Kraj: Goriška Brda
Okvirno število (pedagoških) ur: 6 – 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: Mi moramo biti avtentični in moramo znati obvladovati stres, da bomo lahko pomagali drugim, tehnike sproščanja…

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: JESENSKO STROKOVNO SREČANJE: ZASVOJENOST – EDINI ZAPOR S KLJUČAVNICO NA NOTRANJI STRANI
Datum: november 2022
Kraj: Otočec (Dolenjska)
Okvirno število (pedagoških) ur: 6 – 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: vse vrste zasvojenosti (odnosi, ikt, alkohol, tobak,…)

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije, elektronski naslov: vidnar@amis.net

viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org., predsednica sekcije